თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2019 მაისი
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მუშაობის შესახებ ადმინისტრაციულ საქმეებზე.