თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2019 წლის ივლისი
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიაში შესული საქმეების (საჩივრების) შესახებ.