თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2019 წლის ოქტომბერი
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მუშაობის შესახებ ადმინისტრაციულ საქმეებზე.