თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2020 წლის იანვარი
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მუშაობის შესახებ სამოქალაქო საქმეებზე.