თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2020 წელი, თებერვალი
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მუშაობის შესახებ სამოქალაქო საქმეებზე.