თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2020 თებერვალი
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მუშაობის შესახებ ადმინისტრაციულ საქმეებზე.