თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2020 მაისი
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მუშაობის შესახებ ადმინისტრაციულ საქმეებზე.