თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2020 წლის II კვარტალი
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მუშაობის შესახებ სამოქალაქო საქმეებზე.