თბილისის სააპელაციო სასამართლო
საქართველოს საერთო სასამართლოებში საქმეთა ავტომატურად, ელექტრონული სისტემის მეშვეობით განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსგადაწყვეტილება #1/56 "საქართველოს საერთო სასამართლოებში საქმეთა ავტომატურად, ელექტრონული სისტემის მეშვეობით განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ", 2017 წლის 1 მაისი, ქ. თბილისი.