თბილისის სააპელაციო სასამართლო
საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“
საქართველოს 2015 წლის კანონი "საჯარო სამსახურის შესახებ" (კონსოლიდირებული ვერსია)