თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2020 წელი
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მუშაობის შესახებ ადმინისტრაციულ საქმეებზე.