თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2021 წელი, იანვარი
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მუშაობის შესახებ სამოქალაქო საქმეებზე.