თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2021 იანვარი
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მუშაობის შესახებ ადმინისტრაციულ საქმეებზე.