თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2021 წლის I კვარტალი
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მუშაობის შესახებ სამოქალაქო საქმეებზე.