თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2021 I კვარტალი
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მუშაობის შესახებ სისხლის სამართლის საქმეებზე.