განრიგი
სამოქალაქო ადმინისტრაციული სისხლი
იხილეთ სრულად
განგრძობადი განათლება
180-ე სკოლის აღსაზრდელები სტუმრად სააპელაციო სასამართლოში
2014-11-28
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს განგრძობადი განათლების პროექტის ფარგლებში 180-ე სკოლის მოსწავლეები ესტუმრნენ. ვიზიტის ფარგლებში, მოსწავლეები შეხვდნენ სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე თამარ ალანიას და მოისმინეს პრეზენტაცია სასამართლო სისტემის, არასრულწლოვანთა უფლებებისა და სამოსამართლო საქმიანობის შესახებ. მოსამართლე თამარ ალანიამ საკუთარი სპეციალიზაციის ფარგლებში ისაუბრა არასრულწლოვანთა მიერ ჩადენილი დანაშაულების შესახებ, მოსწავლეებს გააცნო სასამართლო პრაქტიკის თავისებურებანი, კანონის პრაქტიკაში გამოყენების მეთოდები და სხვა... პრეზენტაციის ფარგლებშივე განხილული იქნა, სასამართლო ინსტანციებს შორის განსხვავებები, სასამართლო ატრიბუტიკის თავისებურებები. ლექცია კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა. ლექციის დასრულების შემდგომ, სტუდენტებმა სასამართლოს შენობა დაათვალიერეს, იხილეს სხდომათა დარბაზები და მოსამართლეების როლიც კი მოირგეს მცირე ხნით. თბილისის სააპელაციო სასამართლო, ყოველკვირეულად მასპინძლობს როგორც მოსწავლეებს ასევე სტუდენტებს, სასამართლოს თავმჯდომარის ბიურო მუდმივად ცდილობს მიიტანოს ცოდნა ახალგაზრდებამდე რითაც ხელს უწყობს სამართლებრივი განათლების გაძლიერებას საზოგადოებაში.
ვრცლად
გიორგი თუმანიშვილის ლექცია
2014-11-19
18 ნოემბერს თბილისის სააპელაციო სასამართლოში განგრძობადი განათლების პროექტის ფარგლებში, თავმჯდომარის ბიუროსა და ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაციის ELSA ინიციატივით, გაიმართა სამართლის დოქტორის გიორგი თუმანიშვილის ლექცია თემაზე: "ნაფიც მსაჯულობა - უფლება თუ მოვალეობა". ლექციის მსვლელობისას განხილულ იქნა ისეთი საკითხები, როგორებიცაა ნაფიც მსაჯულთა დანიშვნის წინაპირობები და პროცედურები, თუ რა შემთხვევაში ხდება ნაფიც მსაჯულთა მოწვევა და როგორ ხდება ბაზის შედგენა.
ვრცლად
,ლიდერთა სკოლის' მოსწავლეები სტუმრად სასამართლოში
2014-10-24
თბილისის სააპელაციო სასამართლომ ,,ლიდერთა სახლის“ მოსწავლეებს უმასპინძლა. სასამართლო ტურის ფარგლებში მსმენელთათვის პრეზენტაცია გამართა მოსამართლის თანაშემწე ლიკა ჭიღლაძემ, მოსწავლეებმა აგრეთვე განიხილეს რამდენიმე კაზუსი და იმსჯელეს. რის შემდეგაც, ისინი შეხვდნენ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლესა და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრს ქალბატონ თამარ ალანიას. ტურის ბოლოს კი დაათვალიერეს სასამართლოს შენობა. მსგავსი სახის საგანმანათლებლო ღონისძიებები თბილისის სააპელაციო სასამართლოში მომავალშიც იგეგმება. მსურველებს (დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებსა და იურიდიული ფაკულეტეტის სტუდენტებს) შეუძლიათ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ვებ-გვერდზე სასამართლო ტურის კატეგორიაში გაიარონ რეგისტრაცია და მათთვის სასურველ დღეს, სასამართლო ტურის ფარგლებში, ეწვივნონ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს.
ვრცლად
საინტერესო გადაწყვეტილებები
ჩვეულებრივი გაუფრთხილებლობა
2014-12-15
"მითითებული ნორმის შინაარსიდან გამომდინარეობს, რომ სასამართლომ საქმეში წარმოდგენილი მტკიცებულებების სრულყოფილად გამოკვლევის შედეგად უნდა დაასაბუთოს მხარეთა მიერ მითითებული ფაქტების არსებობა-არარსებობის საკითხი. სასამართლო აფასებს მტკიცებულებებს როგორც ინდივიდუალურად, ასევე ერთობლიობაში, ურთიერთ შეჯერებით და მხოლოდ ამის შემდეგ ღებულობს დასკვნას საქმისათვის მნიშვნელოვანი გარემოებების არსებობის შესახებ. პალატა განმარტავს, რომ ავტოსატრანსპორტო შემთხვევის დროს მძღოლის ბრალეულობის განზრახ ან უხეშ გაუფრთხილებლობად დაკვალიფიცირება განეკუთვნება შეფასებით კატეგორიას. მისი დადგენა უნდა მოხდეს საგზაო მოძრაობის უშუალო მონაწილის კონკრეტული მოქმედების დადგენით და ამგვარი მოქმედებით დამდგარი შედეგის მიმართ მისი სუბიექტური დამოკიდებულებით." სამართლის ელექტრონულ ბიბლიოთეკას დაემატა სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2014 წლის 17 სექტემბრის გადაწყვეტილება: 2ბ/1882-14 ; გადაწყვეტილებაში განხილული თემებია: • დაზღვევის ხელშეკრულება; • დამზღვევის ბრალი სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას; • უხეში გაუფრთხილებლობა; • ჩვეულებრივი გაუფრთხილებლობა; • მტკიცებულებათა შეფასება; გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებული ნორმებია: • სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი - მუხლი 105. მტკიცებულებათა შეფასება; • სამოქალაქო კოდექსი - მუხლი 799. ცნება; • სამოქალაქო კოდექსი - მუხლი 829. დამზღვევის ბრალი სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას; • ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი- მუხლი 12. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა გაუფრთხილებლობით ჩადენა; • სამოქალაქო კოდექსი- მუხლი 411. ზიანის ანაზღაურება მიუღებელი შემოსავლისათვის;
ვრცლად
გირაო, როგორც პრევენციული ღონისძიება ბრალდებულის მიმალვის თავიდან ასაცილებლად
2014-12-10
,,ერთი და იგივე დავის არსებობის შემთხვევაშიც კი, მოქმედი სისხლის და სამოქალაქო საპროცესო ნორმების შესაბამისად, სამოქალაქო სამართალწარმოების წესით მიღებული გადაწყვეტილება ვერ იქნება მიჩნეული პრეიუდიციად (გამოკვლევის გარეშე მტკიცებულების ძალის მქონე დოკუმენტურ მტკიცებულებად) სისხლის სამართლის საქმეზე და პირიქით, სისხლის სამართლის საქმეზე გამოტანილი განაჩენი არ ათავისუფლებს პირს მტკიცებულებების წარდგენისგან სამოქალაქო დავის დროს. სისხლის სამართლის საქმეზე გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენი შეიძლება საფუძვლად დაედოს მხოლოდ დანაშაულით მიყენებული ზიანის ანაზღაურების შესახებ გამარტივებულ წარმოებას (სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 30916-30921მუხლები)". წარმოგიდგენთ სააპელაციო სასამართლოს 2014 წლის 5 დეკემბრის განჩინებას საქმეზე ‪#‎1გ‬/1234. თემები: ● გირაოს, როგორც აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების მიზნები და საფუძველი ● სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, როგორც პრეიუდიცია ● თაღლითობა ჩადენილი წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ განმარტებები: ● სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 73-ე მუხლი (პრეიუდიცია) ● სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 200-ე მუხლი (გირაო)
ვრცლად
გადაწყვეტილების ბათილად ცნობა
2014-12-10
"პალატა მიიჩნევს, რომ იმისათვის, რომ კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილება ბათილად იქნეს ცნობილი, მიუხედავად მისი „5 წლიანი საპროცესო ხანდაზმულობისა“, აუცილებელია, რომ აღნიშნული ფაქტის შესახებ განმცხადებელმა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლის, ანუ 2013 წლის 18 ნოემბრის შემდეგ შეიტყოს და ინფორმაციის მიღებიდან 1 თვის ვადაში მიმართოს სასამართლოს." წარმოგიდგენთ სააპელაციო სასამართლოს 2014 წლის 20 ნოემბრის გადაწყვეტილებას საქმეზე 2ბ/5114-14; მოსამართლეები: ● ქეთევან მესხიშვილი; ● ნატალია ნაზღაიძე; ● ნათია გუჯაბიძე; გადაწყვეტილებაში განხილული თემებია: ● გადაწყვეტილების (განჩინების) ბათილად ცნობა; ● საქმის წარმოების განახლება; განმარტებები: ● სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი - მუხლი 422. განცხადება გადაწყვეტილების (განჩინების) ბათილად ცნობის შესახებ; ● სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი - მუხლი 426. განცხადების შეტანის ვადა; გადაწყვეტილება შესულია კანონიერ ძალაში და არ ექვემდებარება გასაჩივრებას.
ვრცლად
პრეს რელიზები
სისხლის ჩაბარების აქცია ლეიკემიით დაავადებული ბავშვების დასახმარებლად
2014-12-18
დღეს სააპელაციო სასამართლოში სისხლის ჩაბარების აქცია გაიმართა, სასამართლოს აპარატის თანამშრომლებმა და მოსამართლეებმა ლეიკემიით დაავადებული ბავშვებისთვის სისხლი გაიღეს. ვიაზრებთ რა დიდ სამოქალაქო პასუხისმგებლობას, რომელიც თითოეულ მოქალაქეს საზოგადოების წინაშე აქვს, უკვე მეორე წელია სააპელაციო სასამართლოს თითოეული თანამშრომელი ცდილობს სულ მცირედი წვლილი მაინც შეიტანოს იმ ბავშვების გადასარჩენად, რომლებიც ლეიკემიის მძიმე სენს ებრძვიან. თოთო ადამიანის მიერ გაღებული სისხლი, ლეიკემიით დაავადებულ ერთ ბავშვს 3 დღით უხანგრძლივებს სიცოცხლეს. სააპელაციო სასამართლო მადლობას უხდის თითოეულ თანამშრომელს ვინც აქციაში მიიღო მონაწილეობა. მსგავსი ტიპის საქველმოქმედო აქციებს სასამართლო მომავალშიც გააგრძელებს.
ვრცლად
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მობაილ ვერისა უკვე თქვენს სმარტფონებსა და პლანშეტებში
2014-12-18
თბილისის სააპელაციო სასამართლო აგრძელებს ზრუნვას მოქალაქეთა ინფორმირებულობაზე, სწორედ ამ მიზნით, შეიქმნა სააპელაციო სასამართლოს ვებ-გვერდის მობილური აპლიკაცია. აპლიკაციის დახმარებით მოქალაქეები მოქნილად შეძლებენ მიიღონ მათთვის სასურველი ინფორმაცია. აპლიკაცია, საშუალებას გაძლევთ, იხილოთ სხდომის განრიგები, სასამართლოს სიახლეები, ინფორმაცია მოსამართლეთა ბიოგრაფიების შესახებ. აპლიკაცია ასევე საშუალებას იძლევა ღილაკი „სრულად ნახავის“ გამოყენებით შეძლებთ გადახვიდეთ სააპელაციოს ასამართლოს ოფიციალურ გვერდზე და დაათვალიეროთ ფოტო და ვიდეო გალერეა. 3G ინტერნეტის მოხმარების შემთხვევაში, აპლიკაცია იტვირთება სწრაფად და მოითხოვს ნაკლებ ინტერნეტ რესურსს
ვრცლად
სასამართლოს მოხელეთა სპეციალურ სასწავლო კურსი
2014-12-17
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა აცხადებს მიღებას სასამართლოს მოხელეთა (მოსამართლის თანაშემწე, სხდომის მდივანი, სასამართლოს სხვა მოხელეები) სპეციალურ სასწავლო კურსზე. სასწავლო კურსის ხანგრძლივობაა 2 თვე და მოიცავს, როგორც თეორიულ ისე პრაქტიკულ მეცადინეობებს. სასწავლო კურსი ფასიანია. კანდიდატებს საბუთების შემოტანა შეუძლიათ, 2014 წლის 15 დეკემბრიდან 25 დეკემბრის ჩათვლით (შაბათ-კვირის გარდა), 10:00 საათიდან 18:00 საათამდე, შემდეგ მისამართზე: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, ქ. თბილისი, პეკინის ქუჩა N29 (ბულაჩაურის ქუჩის მხრიდან). გთხოვთ, დეტალური ინფორმაცია იხილოთ სსიპ იუსტიციის უმაღლესი სკოლის ვებგვერდზე - www.hsoj.ge .
ვრცლად
                
                
© 2013, თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
სატელეფონო ცენტრი: (+995 32) 251 85 21

საიტის ძველი ვერსია

უნიკალური ვიზიტები: 15921
სულ ვიზიტები: 747299