განრიგი
სამოქალაქო ადმინისტრაციული სისხლი
იხილეთ სრულად
განგრძობადი განათლება
გიორგი თუმანიშვილის ლექცია
2014-11-19
18 ნოემბერს თბილისის სააპელაციო სასამართლოში განგრძობადი განათლების პროექტის ფარგლებში, თავმჯდომარის ბიუროსა და ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაციის ELSA ინიციატივით, გაიმართა სამართლის დოქტორის გიორგი თუმანიშვილის ლექცია თემაზე: "ნაფიც მსაჯულობა - უფლება თუ მოვალეობა". ლექციის მსვლელობისას განხილულ იქნა ისეთი საკითხები, როგორებიცაა ნაფიც მსაჯულთა დანიშვნის წინაპირობები და პროცედურები, თუ რა შემთხვევაში ხდება ნაფიც მსაჯულთა მოწვევა და როგორ ხდება ბაზის შედგენა.
ვრცლად
,ლიდერთა სკოლის' მოსწავლეები სტუმრად სასამართლოში
2014-10-24
თბილისის სააპელაციო სასამართლომ ,,ლიდერთა სახლის“ მოსწავლეებს უმასპინძლა. სასამართლო ტურის ფარგლებში მსმენელთათვის პრეზენტაცია გამართა მოსამართლის თანაშემწე ლიკა ჭიღლაძემ, მოსწავლეებმა აგრეთვე განიხილეს რამდენიმე კაზუსი და იმსჯელეს. რის შემდეგაც, ისინი შეხვდნენ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლესა და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრს ქალბატონ თამარ ალანიას. ტურის ბოლოს კი დაათვალიერეს სასამართლოს შენობა. მსგავსი სახის საგანმანათლებლო ღონისძიებები თბილისის სააპელაციო სასამართლოში მომავალშიც იგეგმება. მსურველებს (დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებსა და იურიდიული ფაკულეტეტის სტუდენტებს) შეუძლიათ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ვებ-გვერდზე სასამართლო ტურის კატეგორიაში გაიარონ რეგისტრაცია და მათთვის სასურველ დღეს, სასამართლო ტურის ფარგლებში, ეწვივნონ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს.
ვრცლად
სტუდენტები სტუმრად სასამართლოში
2014-10-23
22 ოქტომბერს, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სტუმრად ეწვივნენ აღმოსავლეთ ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის 1-ლი კურსის სტუდენტები. სასამართლო ტურის ფარგლებში სტუდენტებმა მოისმინეს პრეზენტაცია სასამართლო სისტემისა და თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სტრუქტურისა და საქმიანობის შესახებ, აგრეთვე სტუდენტებს შესაძლებლობა ჰქონდათ შეხვედროდნენ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლე შორენა ყაველაშვილს. აღნიშნული შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა. ტურის ბოლოს სტუდენტებმა დაათვალიერეს სასამართლოს შენობა. მსგავსი სახის საგანმანათლებლო ღონისძიებები თბილისის სააპელაციო სასამართლოში თავმჯდომარის ბიუროს ინციატივით პერმანენტულად ხორციელდება, რაც ახალგაზრდებს შორის სამართლებრივი ცოდნის გაღრმავებას ისახავს მიზნად.
ვრცლად
საინტერესო გადაწყვეტილებები
სამუშაოზე აღდგენა და განაცდურის ანაზღაურება
2014-11-20
"დასაქმებულის მიერ ჩადენილი ყოველი დარღვევა შეფასებულ უნდა იქნეს მისი ჩადენის სიხშირის, სიმძიმის და რაც მთავარია, შედეგობრივი თვალსაზრისით. შესაბამისად, შრომის სამართალში Ultima Ratio-ს პრინციპი ითხოვს დამსაქმებლის მხრიდან დასაქმებულის სამსახურიდან დათხოვნამდე მისი ქმედების შეფასებას მიზეზშედეგობრივი თვალსაზრისით, რა დროსაც, პასუხი უნდა გაეცეს შეკითხვას - არის თუ არა გათავისუფლება დარღვევის (გადაცდომის) ადეკვატური? ნიშანდობლივია, რომ ამავე პრინციპის შესაბამისად, დამსაქმებლის მიერ დარღვევის (გადაცდომის) ჩადენისას გამოყენებულ უნდა იქნეს ისეთი ზომები, რომელიც არსებულ ვითარებას გამოასწორებს, გააუმჯობესებს, დასაქმებულ მუშაკს უკეთესს გახდის, კვალიფიკაციას აუმაღლებს, უფრო წინდახედულად და გულისხმიერად მოქცევას აიძულებს. შესაბამისად, მიზანშეწონილობის კუთხით, გადაცდომის დროს არჩეულ უნდა იქნეს პროპორციული დასჯის მექანიზმი, რაც, შედეგობრივად, გარდა იმისა, რომ დამრღვევს დასჯის, მას და სხვა დასაქმებულებს უფრო ეფექტური შრომის მოტივაციას შეუქმნის." წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2014 წლის 16 სექტემბრის გადაწყვეტილებას საქმეზე 2ბ/6870-13. მოსამართლეები: ● ქეთევან მესხიშვილი; ● ნათია გუჯაბიძე; ● ნატალია ნაზღაიძე. თემები: ● სამსახურში აღდგენა; ● განაცდურის ანაზღაურება; ● უფლების ბოროტად გამოყენება; ● შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტა/მოშლა; ● მტკიცების ტვირთის განაწილება შრომის სამართალში; განმარტებები: ● სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 102-ე მუხლის; ● შრომის კოდექსის 37-ე და 38-ე მუხლები; ● სამოქალაქო კოდექსის 411-ე მუხლი. გადაწყვეტილება გასაჩივრებულია საქართველოს უზენაეს სასამართლოში.
ვრცლად
სამოქალაქო საქმეთა პალატის 3 ახალი განჩინება
2014-11-18
წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 3 ახალ განჩინებას: - საქმეზე 2ბ/553-14 (29 ოქტომბერი) განჩინება განმარტავს ხელშეკრულებიდან გამომდინარე სარჩელის განსჯადობას (სსსკ-ს მე16 მუხლი) და განსჯადობის შესახებ დავის დაუშვებლობას (სსსკ-ს 24-ე მუხლი). - საქმეზე 2ბ/5087-14 (29 სექტემბერი) განჩინება განმარტავს სარჩელის უზრუნველყოფას (სსსკ-ს 191-ე მუხლი) და სარჩელის უზრუნველყოფის ერთი სახის შეცვლა მეორით (სსსკ-ს 196-ე მუხლი). - საქმეზე 2ბ/5224-14 (21 ოქტომბერი) განჩინება განმარტავს სარჩელის უზრუნველყოფას (სსსკ-ს 191-ე მუხლი).
ვრცლად
ნოტარიუსის მიერ გაცემული სააღსრულებო ფურცლის მოქმედების შეჩერება, სარჩელის უზრუნველყოფით გამოწვეული ზიანის უზრუნველყოფა
2014-11-05
წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2014 წლის 29 სექტემბრის განჩინებები საქმეებზე 2ბ/5878-14 და 2ბ/5617-14. "მითითებული ნორმის როგორც სიტყვა-სიტყვითი, ასევე ლოგიკური და შინაარსობრივი განმარტების შედეგად, ნათელია, რომ კანონი იმ სანოტარო დოკუმენტის გასაჩივრების შესაძლებლობას უშვებს, რომლის აღსასრულებლადაც გაიცა სააღსრულებო ფურცელი. აღნიშნული კი ნიშნავს იმას, რომ პირის უფლება, სასამართლო წესით იდავოს ნოტარიუსის მიერ გაცემული სააღსრულებო ფურცლით დარღვეული უფლებისა, თუ ინტერესის აღსადგენად, იწვევს რეალური საპროცესოსამართლებრივი მექანიზმების ამუშავების საჭიროებას. იმ შემთხვევაში, თუ სასამართლო, მოთხოვნის იურიდიული მართებულობის პირობებში, არ შეაჩერებს სააღსრულებო ფურცლის მოქმედებას, მის სასარგებლოდ გამოტანილი გადაწყვეტილების აღსრულება შეიძლება გაძნელდეს ან გადაწყვეტილება საერთოდ აღუსრულებელი დარჩეს." საქმე 2ბ/5878-14 თემები: ● სარჩელის უზრუნველყოფა; ● სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიებები; ● ნოტარიუსის მიერ გაცემული სააღსრულებო ფურცლის გასაჩივრება; ● ნოტარიუსის მიერ გაცემული სააღსრულებო ფურცლის მოქმედების შეჩერება. განმარტებული ნორმები: ● სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 191-ე, 197[1]-ე და 198-ე მუხლები; ● ნოტარიატის შესახებ საქართველოს კანონის მე-40 მუხლს. საქმე 2ბ/5617-14 თემები: ● სარჩელის უზრუნველყოფა; ● სარჩელის უზრუნველყოფით გამოწვეული ზიანის უზრუნველყოფა. განმარტებული ნორმები: ● სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 199-ე მუხლს.
ვრცლად
პრეს რელიზები
ევროპის საბჭოს ექსპერტების ვიზიტი სასამართლოში
2014-11-12
11 ნოემბერს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ევროპის საბჭოს ბრიტანელი ექსპერტები – რეი ბურნინჰემი და გარ იენი ესტუმრნენ. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მენეჯერმა, გიორგი კოპალიანმა, სტუმრებს სასამართლოს შენობა დაათვალიერებინა, რის შემდეგაც გაიმართა სამუშაო შეხვედრა. შეხვედრის დროს განხილულ იქნა სასამართლოს მენეჯმენტის, ადამიანური რესურსების მართვის, მოხელეთა საქმიანობის შეფასებისა და ინოვაციების მართვის საკითხები.
ვრცლად
სტაჟირების კონკურსის შედეგები
2014-10-20
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2014 წლის 13-17 ოქტომბერს ჩატარებული სტაჟირების კონკურსი წარმატებით გაიარეს სტაჟიორობის შემდეგმა კანდიდატებმა: 1.ზუხბაია დავითი 2. ივანიშვილი მარიამი 3. მეხუზლა ნინო 4. აბუაშვილი თეა 5. ანდრიაშვილი რუსუდანი 6. ბერიძე ქეთევანი 7. ვაშაყმაძე ეკატერინე 8. ვერძაძე ჯანსუღი 9. თუთბერიძე თეონა 10. ლობჟანიძე ვახტანგი 11. მამაცაშვილი მაგდა 12. მესხია ანჟელა 12. კომბეგაშვილი გვანცა 13. მკერვალიშვილი გვანცა 14. ცისკარიშვილი მარიამი 15. მამაცაშვილი მაგდა 16. ხინჩიკაშვილი ნანა 17. ამირანაშვილი ნაზიბროლა 18. გოგნაძე ნინო 19. ნიკოლიშვილი გვანცა 20. ოთარაშვილი თამთა 21. ფიჩხაძე ირინა 22. არაბული მარიამი 23. ბერიშვილი მარიკა 24. ლევიძე თებრო 25. სამხარაძე თათია 26. ფიროსმანიშვილი ნინო 27. ბერაია ანა 28. ამირანაშვილი ნაზიბროლა 29. ბადურაშვილი ლია 30. ჩიკვაიძე ნინო 31. ანთაძე გიორგი 32. აფრასიძე ლევანი 33. ბუკია ოთარი 34. გოგნაძე სოფიო 35. გურაშვილი გიორგი 36. კაპანაძე სოფიკო 37. მაზანაშვილი თამარი 38. ცირამუა მედეა 39. მაისურაძე ანი 40. რურუა ჟანი 41. ქოჩორაშვილი სოფიკო 42. ყალიჩავა ილონა 43. შინჯიკაშვილი მაგდა 44. ხახნელიძე სალომე 45. ჯაფაროვა ნათია 46. რაზმაძე ნათია 47. ბუჩუკური ეკა 48. ბურთიკაშვილი ნატო 49. სხირტლაძე სოფიო 50. ლომაშვილი თამარი გთხოვთ, მობრძანდეთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოში, 2014 წლის 22 ოქტომბერს, 12.00 საათზე.
ვრცლად
გიორგი სვანაძის საჯარო ლექცია
2014-10-20
21 ოქტომბერს, 18:30 სთ.-ზე თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საკონფერენციო დარბაზში გაიმართება საჯარო ლექცია თემაზე: "საერთაშორისო სამოქალაქო საპროცესო და საერთაშორისო კერძო სამართლის აქტუალური საკითხები ქართულ იურიდიულ პრაქტიკაში" ლექციას წაიკითხავს გიორგი სვანაძე - LL.M., MLB (Bucerius/WHU) სამართლის დოქტორი, ადვოკატი Deloitte & Touche -ის იურიდიული სამსახურის უფროსი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი, თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი და ბიზნესის სამართლის ეროვნული ცენტრის აკადემიური თანადირექტორი. ლექციაზე დასასწრებად რეგისტრაცია გაიარეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:
ვრცლად
                
                
© 2013, თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
სატელეფონო ცენტრი: (+995 32) 251 85 21

საიტის ძველი ვერსია

უნიკალური ვიზიტები: 14610
სულ ვიზიტები: 681938