განრიგი
სამოქალაქო ადმინისტრაციული სისხლი
იხილეთ სრულად
განგრძობადი განათლება
ქართულ-ამერიკული სკოლა ,,ლოგოსი" სტუმრად სასამართლოში
2015-01-23
22 იანვარს, თბილისის სააპელაციო სასამართლომ კიდევ ერთი სასამართლო ტური ქართულ-ამერიკული სკოლა ,,ლოგოსის" მოსწავლეებისათვის გამართა. მსმენელებისათვის პრეზენტაცია ჩაატარა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ბიუროს კონსულტანტმა თამარ ერგემლიძემ, რის შემდეგაც მოსწავლეებს შესაძლებლობა ჰქონდათ შეხვედროდნენ სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლეს ბატონ ლევან თევზაძეს. შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა. სასამართლო ტურის ბოლოს მოსწავლეებმა სააპელაციო სასამართლოს შენობა დაათვალიერეს. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ბიურო პერმანენტულად მართავს სასამართლო ტურს, როგორც სკოლის მოსწავლეებისათვის, აგრეთვე უმაღლესი სასწავლებლების იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის. აღნიშნულ შემეცნებით ტურზე დასწრების მსურველებს კი შეუძლიათ დარეგისტრირდნენ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ვებ-გვერდზე სასამართლო ტურის კატეგორიაში.
ვრცლად
გიორგი სვანაძის საჯარო ლექცია
2014-12-30
თბილისის სააპელაციო სასამართლო, განგრძობადი განათლების პროექტის ფარგლებში წარმოგიდგენთ, გიორგი სვანაძის საჯარო ლექციას თემაზე: საერთაშორისო სამოქალაქო, საპროცესო და საერთაშორისო კერძო სამართლის აქტუალური საკითხები.
ვრცლად
180-ე სკოლის აღსაზრდელები სტუმრად სააპელაციო სასამართლოში
2014-11-28
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს განგრძობადი განათლების პროექტის ფარგლებში 180-ე სკოლის მოსწავლეები ესტუმრნენ. ვიზიტის ფარგლებში, მოსწავლეები შეხვდნენ სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე თამარ ალანიას და მოისმინეს პრეზენტაცია სასამართლო სისტემის, არასრულწლოვანთა უფლებებისა და სამოსამართლო საქმიანობის შესახებ. მოსამართლე თამარ ალანიამ საკუთარი სპეციალიზაციის ფარგლებში ისაუბრა არასრულწლოვანთა მიერ ჩადენილი დანაშაულების შესახებ, მოსწავლეებს გააცნო სასამართლო პრაქტიკის თავისებურებანი, კანონის პრაქტიკაში გამოყენების მეთოდები და სხვა... პრეზენტაციის ფარგლებშივე განხილული იქნა, სასამართლო ინსტანციებს შორის განსხვავებები, სასამართლო ატრიბუტიკის თავისებურებები. ლექცია კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა. ლექციის დასრულების შემდგომ, სტუდენტებმა სასამართლოს შენობა დაათვალიერეს, იხილეს სხდომათა დარბაზები და მოსამართლეების როლიც კი მოირგეს მცირე ხნით. თბილისის სააპელაციო სასამართლო, ყოველკვირეულად მასპინძლობს როგორც მოსწავლეებს ასევე სტუდენტებს, სასამართლოს თავმჯდომარის ბიურო მუდმივად ცდილობს მიიტანოს ცოდნა ახალგაზრდებამდე რითაც ხელს უწყობს სამართლებრივი განათლების გაძლიერებას საზოგადოებაში.
ვრცლად
საინტერესო გადაწყვეტილებები
შეტყობინების ვალდებულება ხელშეკრულებიდან გასვლისას
2015-01-29
„ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში, კრედიტორისათვის ანაზღაურებას ექვემდებარება როგორც ფაქტობრივად დამდგარი ზიანი, ასევე მიუღებელი შემოსავლის სახით მიყენებული ზიანი. ფულადი ვალდებულების შემთხვევაში, ასეთი ზიანის მოცულობას კანონი განსაზღვრავს მხარეთა მიერ შეთანხმებული პროცენტის ოდენობით, რომლის გადახდაც მოვალეს ეკისრება დავალიანების დაფარვამდე. ყველა შემთხვევაში, ზიანის ანაზღაურების ვალდებულების წარმოშობის საფუძველია ის დანაკლისი, რაც კრედიტორმა შეიძლება რეალურად განიცადოს ხელშეკრულების პირობათა შეუსრულებლობით“. სამართლის ელექტრონულ ბიბლიოთეკას დამატა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2012 წლის 28 თებერვლის გადაწყვეტილება საქმეზე: 2ბ/1938-11: ხელშეკრულების შეწყვეტა/მოშლა; ხელშეკრულებიდან გასვლა, ხელშეკრულებაზე უარის თქმა; შეტყობინების ვალდებულება ხელშეკრულებიდან გასვლისას; მიუღებელი შემოსავალი; საბანკო კრედიტი; ზიანის ანაზღაურება კრედიტის ვადამდე დაბრუნებისათვის; სოლიდარული მოვალეები; გადაწყვეტილებაში განხილული თემებია: • ხელშეკრულების შეწყვეტა/მოშლა; • ხელშეკრულებიდან გასვლა, ხელშეკრულებაზე უარის თქმა; • შეტყობინების ვალდებულება ხელშეკრულებიდან გასვლისას; • მიუღებელი შემოსავალი; საბანკო კრედიტი; • ზიანის ანაზღაურება კრედიტის ვადამდე დაბრუნებისათვის; • სოლიდარული მოვალეები; გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებული ნორმებია: • სამოქალაქო კოდექსი: მუხლი 352. ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შედეგები; • სამოქალაქო კოდექსი: მუხლი 405. დამატებითი ვადის დაწესება ვალდებულების დარღვევისას; • სამოქალაქო კოდექსი: მუხლი 355. შეტყობინების ვალდებულება ხელშეკრულებიდან გასვლისას; • სამოქალაქო კოდექსი მუხლი: 411. ზიანის ანაზღაურება მიუღებელი შემოსავლისათვის; • სამოქალაქო კოდექსი: მუხლი 403. პროცენტის გადახდა ფულადი თანხის გადახდის ვადის გადაცილებისას; • სამოქალაქო კოდექსი: მუხლი 872. ზიანის ანაზღაურება კრედიტის ვადამდე დაბრუნებისათვის; • სამოქალაქო კოდექსი : მუხლი 300. იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის გადასვლა კრედიტორის (იპოთეკარის) საკუთრებაში; • სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი: მუხლი 41. დავის საგნის ფასის განსაზღვრის წესი;
ვრცლად
საბანკო კრედიტი
2015-01-29
„სტანდარტული ხელშეკრულების 8.1. პუნქტის მიხედვით, ხელშეკრულება მოქმედებს 6 თვის განმავლობაში, თუ მისი მოქმედების ვადის გასვლამდე ერთი თვით ადრე მხარეები არ გამოთქვამენ მისი შეწყვეტის სურვილს. ყოველი მორიგი 6 (ექვსი) თვის გასვლის შემდეგ ხელშეკრულების მოქმედების ვადა გაგრძელდება ამ პუნქტით დადგენილი წესით. ამდენად, პალატა მიიჩნევს, რომ მითითებული მუხლის მიხედვით, სს „თ. ბ.-სა“ და ნ. გ.-ს შორის დადებული ხელშეკრულება წარმოადგენს უვადო ხელშეკრულებას“. სამართლის ელექტრონულ ბიბლიოთეკას დაემატა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს, სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2013 წლის 17 დეკემბრის გადაწყვეტილება საქმეზე: 2ბ/3949-13; გადაწყვეტილებაში განხილული თემებია: • უვადოდ დადებული ხელშეკრულება; • ხანდაზმულობის ვადის დენის შეწყვეტა ; • მოთხოვნის აღიარება; მტკიცებულების ნამდვილობის პრეზუმფცია; • საბანკო კრედიტი; • ხანდაზმულობის ვადის დაწყება; • მოთხოვნის წარმოშობა (ხანდაზმულობა); • კანონის დარღვევით მოპოვებული მტკიცებულება; გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებული ნორმებია: • სამოქალაქო კოდექსი: მუხლი 365. ვალდებულების შესრულება შესრულებისათვის განსაზღვრული ვადის არსებობისას • სამოქალაქო კოდექსი: მუხლი 130. ხანდაზმულობის ვადის დაწყება; • სამოქალაქო კოდექსი: მუხლი 131. მოთხოვნის წარმოშობა; • სამოქალაქო კოდექსი: მუხლი 867. ცნება: • სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი: მუხლი 103. მტკიცებულებათა შეგროვება;
ვრცლად
მტკიცებულებათა დასაშვებობის თაობაზე მიღებული განჩინების გასაჩივრების წესი
2015-01-27
"...რაც შეეხება მტკიცებულებათა დასაშვებობის თაობაზე მიღებულ განჩინებას, იგი წარმოადგენს ცალკე პროცედურას და მისი გასაჩივრების წესი მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი არ არის. თუკი დავუშვებთ, რომ აღნიშნული განჩინება საგამოძიებო კოლეგიაში საჩივრდება, მაშინ შესაძლებელია საჩივარი მხარის (როგორც ბრალდების, ისე დაცვის) მიერ შეტანილი იქნეს იმ შემთხვევაშიც, როცა მტკიცებულებათა ნაწილი დაუშვებლად იქნება ცნობილი, მაგრამ საქმე მაინც გადაიგზავნება არსებითად განხილვისათვის. ასეთ შემთხვევაში საჩივრის განხილვის საკანონმდებლო პროცედურები საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილი არ არის, ხოლო ანალოგიის პრინციპის გამოყენებით გასაჩივრების მექანიზმის ახლებურად დადგენა და განმარტება დაუშვებელია. ამრიგად, როგორც მოქმედი კანონმდებლობიდან, ისე დღემდე არსებული პრაქტიკიდან გამომდინარე, ცალსახაა, რომ წინასასამართლო სხდომის მოსამართლის განჩინება მტკიცებულებათა დაუშვებლობის თაობაზე, საგამოძიებო კოლეგიაში გასაჩივრებას არ ექვემდებარება." სამართლის ელექტრონულ ბიბლიოთეკას დაემატა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის 2015 წლის 23 იანვრის განჩინება ნომერი: 1გ-71; განჩინებაში განხილული თემებია: • მტკიცებულებების დაუშვებლად ცნობა; • სისხლისსამართლებრივი დევნის შეწყვეტა წინასასამართლო სხდომაზე; • აღკვეთის ღონისძიების გაუქმება; • მტკიცებულებათა დასაშვებობის თაობაზე მიღებული განჩინების გასაჩივრების წესი. განჩინებაში განმარტებულია: • სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 219-ე მუხლი (წინასასამართლო სხდომა).
ვრცლად
პრეს რელიზები
განახლდა იურიდიული დახმარების პორტალი
2015-01-28
განახლდა უფასო იურდიული დახმარების პორტალი www.probono.court.ge-ის დიზაინი და კონტენტი. პორტალს დაემატა ახალი გვერდები, კერძოდ, რუკა, სასამართლო ფორმები, კითხვა-პასუხი და იურიდიული ლექსიკონი. განახლებული ვებ-გვერდი უფრო მეტ რესურს სთავაზობს თვითდამცველ პირებს სათანადო დაცვის განხორციელებისათვის. უფასო იურიდიული დახმარების პორტალის (probono) პროექტს ახორციელებს თბილისის სააპელაციო სასამართლო. მიგვაჩნია, რომ საქართველოს კონსტიტუციის პრეამბულით გათვალისწინებული სოციალური სახელმწიფოს პრინციპის განუყოფელი ნაწილია სოციალური სასამართლოს იდეა. ვინაიდან ქართული სამართალწარმოება ეფუძნება შეჯიბრებითობის პრინციპს, სასამართლო ცვდილობს, ხელი შევუწყოს თვითდამცველი პირებისათვის თანაბარი სასტარტო პირობების შექმნას. სწორედ ამ მიზნის რეალიზებისათვის აუცილებლად მიგვაჩია, თვითდამცველი პირებისათვის ხელმისაწვდომი გავხადოთ უფასო იურიდიული დახმარების ინფორმაციული რესურსები.
ვრცლად
გიწვევთ სემინარზე
2015-01-28
თბილისის სააპელაციო სასამართლო და ორგანიზაცია „Idea Bakery“-ი 31 იანვარს, 13:00- დან 16:00-საათამდე გეპატიჟებათ ვორქშოფ-სემინარზე თბილისის სააპელაციო სასამართლოში. სემინარის თემაა: „სასამართლო სერვისები, სერვისების გაუმჯობესება და ახალი იდეები“. ვორქშოპ-სემინარს ჩაატარებენ: ქართველი, სომეხი და უკრაინელი ტრენერები; სემინარზე დასწრება თავისუფალია ნებისმიერი მსურველისათვის. დამატებითი ინფორმაცია, სემინარზე რეგისტაციისა და სამუშაო თემების შესახებ იხილეთ მითითებულ ბმულზე.
ვრცლად
საქართველო C ჰეპატიტის გარეშე
2015-01-21
თბილისის სააპელაციო სასამართლო იღებს საქართველოს პროკურატურის გამოწვევას და უერთდება ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ წამოწყებულ აქციას - „საქართველო C ჰეპატიტის გარეშე“. საქართველოს მთავრობისა და ჯანდაცვის სამინისტროს ინიციატივით 2015 წელი C ჰეპატიტთან ბრძოლის წლად გამოცხადდა. კამპანია 3 ძირითად გზავნილს ატარებს: 1. C ჰეპატიტი დაძლევადია; 2. დროული დიაგნოსტიკა, განკურნების გარანტიაა; 3. დავიცვათ ჰიგიენის ნორმები. თავის მხრივ, თბილისის სააპელაციო სასამართლო გამოწვევას უგზავნის ქუთაისის სააპელაციო, ბათუმის საქალაქო და ბოლნისის რაიონულ სასამართლოებს.
ვრცლად
                
                
© 2013, თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
სატელეფონო ცენტრი: (+995 32) 251 85 21

საიტის ძველი ვერსია

უნიკალური ვიზიტები: 17479
სულ ვიზიტები: 866470