განრიგი
სამოქალაქო ადმინისტრაციული სისხლი
იხილეთ სრულად
განგრძობადი განათლება
გიორგი თუმანიშვილის ლექცია
2014-11-19
18 ნოემბერს თბილისის სააპელაციო სასამართლოში განგრძობადი განათლების პროექტის ფარგლებში, თავმჯდომარის ბიუროსა და ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაციის ELSA ინიციატივით, გაიმართა სამართლის დოქტორის გიორგი თუმანიშვილის ლექცია თემაზე: "ნაფიც მსაჯულობა - უფლება თუ მოვალეობა". ლექციის მსვლელობისას განხილულ იქნა ისეთი საკითხები, როგორებიცაა ნაფიც მსაჯულთა დანიშვნის წინაპირობები და პროცედურები, თუ რა შემთხვევაში ხდება ნაფიც მსაჯულთა მოწვევა და როგორ ხდება ბაზის შედგენა.
ვრცლად
,ლიდერთა სკოლის' მოსწავლეები სტუმრად სასამართლოში
2014-10-24
თბილისის სააპელაციო სასამართლომ ,,ლიდერთა სახლის“ მოსწავლეებს უმასპინძლა. სასამართლო ტურის ფარგლებში მსმენელთათვის პრეზენტაცია გამართა მოსამართლის თანაშემწე ლიკა ჭიღლაძემ, მოსწავლეებმა აგრეთვე განიხილეს რამდენიმე კაზუსი და იმსჯელეს. რის შემდეგაც, ისინი შეხვდნენ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლესა და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრს ქალბატონ თამარ ალანიას. ტურის ბოლოს კი დაათვალიერეს სასამართლოს შენობა. მსგავსი სახის საგანმანათლებლო ღონისძიებები თბილისის სააპელაციო სასამართლოში მომავალშიც იგეგმება. მსურველებს (დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებსა და იურიდიული ფაკულეტეტის სტუდენტებს) შეუძლიათ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ვებ-გვერდზე სასამართლო ტურის კატეგორიაში გაიარონ რეგისტრაცია და მათთვის სასურველ დღეს, სასამართლო ტურის ფარგლებში, ეწვივნონ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს.
ვრცლად
სტუდენტები სტუმრად სასამართლოში
2014-10-23
22 ოქტომბერს, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სტუმრად ეწვივნენ აღმოსავლეთ ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის 1-ლი კურსის სტუდენტები. სასამართლო ტურის ფარგლებში სტუდენტებმა მოისმინეს პრეზენტაცია სასამართლო სისტემისა და თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სტრუქტურისა და საქმიანობის შესახებ, აგრეთვე სტუდენტებს შესაძლებლობა ჰქონდათ შეხვედროდნენ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლე შორენა ყაველაშვილს. აღნიშნული შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა. ტურის ბოლოს სტუდენტებმა დაათვალიერეს სასამართლოს შენობა. მსგავსი სახის საგანმანათლებლო ღონისძიებები თბილისის სააპელაციო სასამართლოში თავმჯდომარის ბიუროს ინციატივით პერმანენტულად ხორციელდება, რაც ახალგაზრდებს შორის სამართლებრივი ცოდნის გაღრმავებას ისახავს მიზნად.
ვრცლად
საინტერესო გადაწყვეტილებები
სამუშაოზე აღდგენა და განაცდურის ანაზღაურება
2014-11-20
"დასაქმებულის მიერ ჩადენილი ყოველი დარღვევა შეფასებულ უნდა იქნეს მისი ჩადენის სიხშირის, სიმძიმის და რაც მთავარია, შედეგობრივი თვალსაზრისით. შესაბამისად, შრომის სამართალში Ultima Ratio-ს პრინციპი ითხოვს დამსაქმებლის მხრიდან დასაქმებულის სამსახურიდან დათხოვნამდე მისი ქმედების შეფასებას მიზეზშედეგობრივი თვალსაზრისით, რა დროსაც, პასუხი უნდა გაეცეს შეკითხვას - არის თუ არა გათავისუფლება დარღვევის (გადაცდომის) ადეკვატური? ნიშანდობლივია, რომ ამავე პრინციპის შესაბამისად, დამსაქმებლის მიერ დარღვევის (გადაცდომის) ჩადენისას გამოყენებულ უნდა იქნეს ისეთი ზომები, რომელიც არსებულ ვითარებას გამოასწორებს, გააუმჯობესებს, დასაქმებულ მუშაკს უკეთესს გახდის, კვალიფიკაციას აუმაღლებს, უფრო წინდახედულად და გულისხმიერად მოქცევას აიძულებს. შესაბამისად, მიზანშეწონილობის კუთხით, გადაცდომის დროს არჩეულ უნდა იქნეს პროპორციული დასჯის მექანიზმი, რაც, შედეგობრივად, გარდა იმისა, რომ დამრღვევს დასჯის, მას და სხვა დასაქმებულებს უფრო ეფექტური შრომის მოტივაციას შეუქმნის." წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2014 წლის 16 სექტემბრის გადაწყვეტილებას საქმეზე 2ბ/6870-13. მოსამართლეები: ● ქეთევან მესხიშვილი; ● ნათია გუჯაბიძე; ● ნატალია ნაზღაიძე. თემები: ● სამსახურში აღდგენა; ● განაცდურის ანაზღაურება; ● უფლების ბოროტად გამოყენება; ● შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტა/მოშლა; ● მტკიცების ტვირთის განაწილება შრომის სამართალში; განმარტებები: ● სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 102-ე მუხლის; ● შრომის კოდექსის 37-ე და 38-ე მუხლები; ● სამოქალაქო კოდექსის 411-ე მუხლი. გადაწყვეტილება გასაჩივრებულია საქართველოს უზენაეს სასამართლოში.
ვრცლად
სამოქალაქო საქმეთა პალატის 3 ახალი განჩინება
2014-11-18
წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 3 ახალ განჩინებას: - საქმეზე 2ბ/553-14 (29 ოქტომბერი) განჩინება განმარტავს ხელშეკრულებიდან გამომდინარე სარჩელის განსჯადობას (სსსკ-ს მე16 მუხლი) და განსჯადობის შესახებ დავის დაუშვებლობას (სსსკ-ს 24-ე მუხლი). - საქმეზე 2ბ/5087-14 (29 სექტემბერი) განჩინება განმარტავს სარჩელის უზრუნველყოფას (სსსკ-ს 191-ე მუხლი) და სარჩელის უზრუნველყოფის ერთი სახის შეცვლა მეორით (სსსკ-ს 196-ე მუხლი). - საქმეზე 2ბ/5224-14 (21 ოქტომბერი) განჩინება განმარტავს სარჩელის უზრუნველყოფას (სსსკ-ს 191-ე მუხლი).
ვრცლად
ნოტარიუსის მიერ გაცემული სააღსრულებო ფურცლის მოქმედების შეჩერება, სარჩელის უზრუნველყოფით გამოწვეული ზიანის უზრუნველყოფა
2014-11-05
წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2014 წლის 29 სექტემბრის განჩინებები საქმეებზე 2ბ/5878-14 და 2ბ/5617-14. "მითითებული ნორმის როგორც სიტყვა-სიტყვითი, ასევე ლოგიკური და შინაარსობრივი განმარტების შედეგად, ნათელია, რომ კანონი იმ სანოტარო დოკუმენტის გასაჩივრების შესაძლებლობას უშვებს, რომლის აღსასრულებლადაც გაიცა სააღსრულებო ფურცელი. აღნიშნული კი ნიშნავს იმას, რომ პირის უფლება, სასამართლო წესით იდავოს ნოტარიუსის მიერ გაცემული სააღსრულებო ფურცლით დარღვეული უფლებისა, თუ ინტერესის აღსადგენად, იწვევს რეალური საპროცესოსამართლებრივი მექანიზმების ამუშავების საჭიროებას. იმ შემთხვევაში, თუ სასამართლო, მოთხოვნის იურიდიული მართებულობის პირობებში, არ შეაჩერებს სააღსრულებო ფურცლის მოქმედებას, მის სასარგებლოდ გამოტანილი გადაწყვეტილების აღსრულება შეიძლება გაძნელდეს ან გადაწყვეტილება საერთოდ აღუსრულებელი დარჩეს." საქმე 2ბ/5878-14 თემები: ● სარჩელის უზრუნველყოფა; ● სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიებები; ● ნოტარიუსის მიერ გაცემული სააღსრულებო ფურცლის გასაჩივრება; ● ნოტარიუსის მიერ გაცემული სააღსრულებო ფურცლის მოქმედების შეჩერება. განმარტებული ნორმები: ● სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 191-ე, 197[1]-ე და 198-ე მუხლები; ● ნოტარიატის შესახებ საქართველოს კანონის მე-40 მუხლს. საქმე 2ბ/5617-14 თემები: ● სარჩელის უზრუნველყოფა; ● სარჩელის უზრუნველყოფით გამოწვეული ზიანის უზრუნველყოფა. განმარტებული ნორმები: ● სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 199-ე მუხლს.
ვრცლად
პრეს რელიზები
მოსამართლეთა საერთაშორისო კონფერენცია
2014-11-25
საერთაშორისო კონფერენციამ – მოსამართლის პროფესიული კარიერა და სასამართლოს ადმინისტრირება სამართლებრივ სახელმწიფოში – შვიდი ქვეყნის სასამართლოების დელეგაციებს უმასპინძლა. საქართველოს, გერმანიის, პოლონეთის, თურქეთის, ხორვატიის, სომხეთისა აზერბაიჯანის 130-მა დელეგატმა – მოსამართლებმა და ადმინისტრაციული ფუნქციის მქონე სასამართლოს მოხელეებმა, მოსამართლეთა კარიერული დაწინაურების, სასამართლო ადმინისტრირება/მენეჯმენტის და სასამართლოთა შორის საერთაშორისო თანამშრომლობის საკითხების შესახებ ისაუბრეს. კონფერენციაში მონაწილება მიიღეს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს, თბილისის სააპელაციოს, თბილისის საქალაქო სასამართლოს, მცხეთის რაიონული სასამართლოს და სხვა სასამართლოების მოსამართლეებმა. დელეგატების წინაშე მოხსენებით წარსდგნენ როგორც საქართველოს უზენაესი და თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარეები, ასევე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი. ქართველ და ევროპელ კოლეგებს სომხეთის, აზერბაიჯანისა და თურქეთის მოსამართლეთა კორპუსის წარმომადგენელმა გაუზიარეს მათი სასამართლოს წინაშე მდგარი გამოწვევები და გამოცდილება. პოლონეთისა და გერმანიის დელეგაციებს კითხვით მიმართეს ისეთ საკითხებთან დაკავშირებით, როგორიცაა: სასამართლოში საქმეთა განაწილების წესი, მოსამართლედ შერჩევის, დანიშვნისა და დაწინაურების პროცედურები. მნიშვნელოვანი ინტერესი გამოიწვია სასამართლოს მოხელეთა ჯანმრთელობის მენეჯმენტის საკითხმა - რომელზეც გერმანიის წარმომადგენლმა დაწვრილებით ისაუბრა. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ვალერი ცერცვაძის განმარტებით მსგავსი კონფერენციების ჩატარება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია მართლმსაჯულების სისტემაში მიმდინარე პროცესების სწორად წარსამართად. „მსგავსი ტიპის ღონისძიებები ხელს უწყობს მრავალმხრივი თანამშრომლობის ჩამოყალიბებას. კონფერენციის ფარგლებში ჩვენ შევაჯერეთ იდეები სხვადასხვა სამართლებრივ და არა მხოლოდ სამართლებრივ საკითხებთან დაკავშირებით. გამოვყოფდი მოსამართლეთა დაწინაურების, მოსამართლეთა სწორად შერჩევა-დანიშვნის, სასამართლოს სწორი ადმინისტრირებისა და მენეჯმენტის თემებს. ჩვენ შევაჯერეთ საერთო პოზიციები, რომელიც სამომავლოდ ძალიან გამოგვადგება ჩვენი ქვეყნების სასამართლოების საქმიანობაში“ - განაცხადა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარემ ვალერი ცერცვაძემ. კონფერენცია – მოსამართლის პროფესიული კარიერა და სასამართლოს ადმინისტრირება სამართლებრივ სახელმწიფოში – გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) ფინანსური მხარდაჭერით შედგა. GIZ-ის სამართლის პროგრამა უკვე რამდენიმე წელია აქტიურად თანამშრომლობს საქართველოს სასამართლოებთან. აღნიშნული პროგრამის მხარდაჭერით თბილისის სააპელაციო სასამართლო უკვე ორი წელია აქტიურად თანამშრომლობს დრეზდენის უმაღლეს სამხარეო სასამართლოსა (გერმანია) და ვროცლავის სააპელაციო სასამართლოსთან (პოლონეთი). პროექტის ფარგლებში აქტიურად ხორციელდება გერმანიისა და პოლონეთის მოსამართლეთა დელეგაციების ვიზიტები, ასევე ჰოსპიტაციის პროგრამა, რომლის მთავარ მიზანს მოსამართლეთა შორის პრაქტიკული გამოცდილების გაზიარება წარმოადგენს. კონფერენციის მთავარი ორგანიზატორი და GIZ-ის უფროსი სპეციალისტი ეთუნა ჩაჩანიძე განმარტავს, რომ გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების სამართლის პროგრამა მუდამ ზრუნავდა და იზრუნებს მართლმსაჯულების სფეროში მიმდინარე პროცესების ხელშესაწყობად. „GIZ-ის სამართლის პროგრამა შეზრდილია სასამართლო კორპუსთან და სისტემასთან, სწორედ ამიტომ ამ სისტემაში მიმდინარე ნებისმიერი ცვლილება, პროცესი თუ რეფორმა ჩვენი საქმიანობის განუყოფელი ნაწილია. აღნიშნული კონფერენციის მთავარ მიზანს წარმოადგენდა, სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებს ერთმანეთისათვის გაეზიარებინათ თავიანთი ქვეყნის გამოცდილება და ის ნახტომები, რომელიც ნებისმიერმა ქვეყანამ, იქნება ეს გერმანია, თუ პოლონეთი განვლო და ახალ გამოწვევებს გასცა პასუხი. ძალიან მნიშვნელოვანია ქართველი მოსამართლეების და ხელმძღვანელი რგოლების ჩართვა მსგავს ღონისძიებებში, რომ სხვა ქვეყნების გამოცდილების გაზიარებით მოხდეს ქართული გზის დასახვა არსებული პრობლემების გადასაჭრელად, რათა ღირსეული პასუხი გაეცეს ქვეყანაში არსებულ გამოწვევებს. ამ პროცესებს ყოველთვის დაუჭერს გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის სამართლის პროგრამა მხარს“ - განმარტავს ეთუნა ჩაჩანიძე.
ვრცლად
ევროპის საბჭოს ექსპერტების ვიზიტი სასამართლოში
2014-11-12
11 ნოემბერს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ევროპის საბჭოს ბრიტანელი ექსპერტები – რეი ბურნინჰემი და გარ იენი ესტუმრნენ. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მენეჯერმა, გიორგი კოპალიანმა, სტუმრებს სასამართლოს შენობა დაათვალიერებინა, რის შემდეგაც გაიმართა სამუშაო შეხვედრა. შეხვედრის დროს განხილულ იქნა სასამართლოს მენეჯმენტის, ადამიანური რესურსების მართვის, მოხელეთა საქმიანობის შეფასებისა და ინოვაციების მართვის საკითხები.
ვრცლად
სტაჟირების კონკურსის შედეგები
2014-10-20
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2014 წლის 13-17 ოქტომბერს ჩატარებული სტაჟირების კონკურსი წარმატებით გაიარეს სტაჟიორობის შემდეგმა კანდიდატებმა: 1.ზუხბაია დავითი 2. ივანიშვილი მარიამი 3. მეხუზლა ნინო 4. აბუაშვილი თეა 5. ანდრიაშვილი რუსუდანი 6. ბერიძე ქეთევანი 7. ვაშაყმაძე ეკატერინე 8. ვერძაძე ჯანსუღი 9. თუთბერიძე თეონა 10. ლობჟანიძე ვახტანგი 11. მამაცაშვილი მაგდა 12. მესხია ანჟელა 12. კომბეგაშვილი გვანცა 13. მკერვალიშვილი გვანცა 14. ცისკარიშვილი მარიამი 15. მამაცაშვილი მაგდა 16. ხინჩიკაშვილი ნანა 17. ამირანაშვილი ნაზიბროლა 18. გოგნაძე ნინო 19. ნიკოლიშვილი გვანცა 20. ოთარაშვილი თამთა 21. ფიჩხაძე ირინა 22. არაბული მარიამი 23. ბერიშვილი მარიკა 24. ლევიძე თებრო 25. სამხარაძე თათია 26. ფიროსმანიშვილი ნინო 27. ბერაია ანა 28. ამირანაშვილი ნაზიბროლა 29. ბადურაშვილი ლია 30. ჩიკვაიძე ნინო 31. ანთაძე გიორგი 32. აფრასიძე ლევანი 33. ბუკია ოთარი 34. გოგნაძე სოფიო 35. გურაშვილი გიორგი 36. კაპანაძე სოფიკო 37. მაზანაშვილი თამარი 38. ცირამუა მედეა 39. მაისურაძე ანი 40. რურუა ჟანი 41. ქოჩორაშვილი სოფიკო 42. ყალიჩავა ილონა 43. შინჯიკაშვილი მაგდა 44. ხახნელიძე სალომე 45. ჯაფაროვა ნათია 46. რაზმაძე ნათია 47. ბუჩუკური ეკა 48. ბურთიკაშვილი ნატო 49. სხირტლაძე სოფიო 50. ლომაშვილი თამარი გთხოვთ, მობრძანდეთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოში, 2014 წლის 22 ოქტომბერს, 12.00 საათზე.
ვრცლად
                
                
© 2013, თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
სატელეფონო ცენტრი: (+995 32) 251 85 21

საიტის ძველი ვერსია

უნიკალური ვიზიტები: 14704
სულ ვიზიტები: 686396