განრიგი
სამოქალაქო ადმინისტრაციული სისხლი
იხილეთ სრულად
განგრძობადი განათლება
იმიტირებული სასამართლო პროცესის ფინალი
2014-06-30
თბილისის სააპელაციო სასამართლოში, ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა იმიტირებული პროცესების ოლიმპიადის ფინალი შედგა. ტექნიკურ უნივერსიტეტში, იმიტირებული პროცესების ოლიმპიადა სამართლის ყველა კურსის სტუდენტებს შორის ტარდება. მის ფარგლებში სტუდენტური ჯგუფები ერთმანეთს კაზუსების ამოხსნაში და სამართლებრივი ცოდნის დემონსტრირებაში ეჯიბრებიან, გუნდებს ჰყავთ მწვრთნელები, რომლებიც სტუდენტებს წარმატებისათვის საჭირო უნარ-ჩვევებს უვითარებენ. თბილისის სააპელაციო სასამართლო, განგრძობადი განათლების პროექტის ფარგლებში, აქტიურად თანამშრომლობს სასწავლო დაწესებულებებთან სტუდენტების განათლების ხელშეწყობის კუთხით. სასამართლო მიესალმება ყველა ამგვარ საინტერესო პროექტს და მზადაა აქტიურად ჩაერთოს მსგავს წამოწყებებში.
ვრცლად
მემორანდუმის გაფორმება
2014-05-19
თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტსა და თბილისის სააპელაციო სასამართლოს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმება შედგა. მემორანდუმის მიზანია სასამართლოსა და უნივერსიტეტს შორის მჭიდრო, პარტნიორული ურთიერთობების ჩამოყალიბება, რაც ხელს შეუწყობს სტუდენტთა სწავლების ხარისხის ამაღლებას. თანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი მოაწერეს თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორმა სოლომონ პავლიაშვილმა და სააპელაციო სასამართლოს მენეჯერმა გიორგი კოპალიანმა. მემორანდუმის ფარგლებში, სასამართლო დაეხმარება უნივერსიტეტის სტუდენტებს სასამართლო პრაქტიკის ორგანიზებასა და განხორციელებაში. ამავდროულად სასამართლო საჭიროებისამებრ გამოყოფს მატერიალურ–ტექნიკურ ბაზას ადვოკატთა სკოლისსათვის, ასევე უზრუნველყოფილ სხდომის დარბაზებს იმიტირებული პროცესებისათვის და ა.შ. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს აქტიურად თანამშრომლობს სხვადასხვა სასწავლო დაწესებულებებთან, მათ შორის, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან, თავისუფალ უნივერსიტეტთან, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან, სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტთან. საგანმანათლებლო მიზნებიდან გამომდინარე, სააპელაციო სასამართლო მზადაა ითანამშრომლოს დაინტერესებულ უმაღლეს სასწავლებლებთან, რითაც ხელს შეუწყობს სტუდენტთა პრაქტიკული ცოდინის ამაღლებას.
ვრცლად
შოთა ფაფიაშვილის საჯარო ლექცია
2014-05-06
თბილისის სააპელაციო სასამართლომ შოთა ფაფიაშვილის საჯარო ლექციას უმასპინძლა. პროფესორმა წაიკითხა ლექცია კრიმინალისტიკისა და სისხლის სამართლის პროცესის აქტუალური საკითხების შესახებ. იგი შეეხო ისეთ თემებს როგორიცაა: მოსამართლეთა დამოუკიდებლობა, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის ცვლილებები და სხვა. ლექცია კითხვა პასუხის რეჟიმში მიმდინარეობდა. შეგახსენებთ, რომ თბილისის სააპელაციო სასამართლოში ლექცია-სემინარები განგრძობადი განათლების პროექტის ფარგლებში სისტემატურად ტარდება, ლექციები ღიაა და მასზე დასწრება ნებისმიერ მსურველს შეუძლია.
ვრცლად
საინტერესო გადაწყვეტილებები
პატიმრობის, როგორც აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების საფუძველი
2014-07-25
თბილისის სააპელაციო სასამართლომ აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა ბრალდებულ ა. ო-ს, რომელსაც ბრალად ედება ჯანმრთელობის წინააღმდეგ მიმართული განზრახი დანაშაულის ჩადენა, რამაც საბოლოდ გამოიწვია სიკვდილი. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიამ დააკმაყოფილა პროკურორის მოთხოვნა რის საფუძველზეც გაუქმდა პირველი ინსტანციის განჩინება და ბრალდებულ ა. ო-ს, აღკვეთის ღონისძიების სახით ნაცვლად 7000 ლარიანი გირაოსი პატიმრობა შეეფარდა. სააპელაციო სასამართლომ განჩინების გამოტანისას მხედველობაში მიიღო ის გარემოებები, რომ ა. ო. შესაძლოა მიემალოს გამოძიებას, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც მტკიცებულებების შეკრების შემდეგ წარდგენილი ბრალდება შესაძლოა დამძიმდეს, აღნიშნულ ვარაუდს აძლიერებს ის გარემოებაც, რომ ბრალდებული ფლობს სხვადასხვა გვარით და სახელით აღებულ პასპორტებს, რომელთა გამოყენებითაც თავისუფლად შეძლებს მიმალვას. ასევე სასამართლომ საყურადღებოდ ჩათვალა ის გარემოება, რომ გამოძიების საწყის ეტაპზე ბრალდებული გამოცხადდა პოლიციაში როგორც დაზარალებული, სადაც განმარტა, რომ მასზე განახორციელდა ფიზიკური ძალადობა და მოითხოვა შესაბამისი რეაგირება. აღნიშნული გარემოებებიდან გამოდინარე სასამართლომ მიიჩნია, რომ არსებობს საკმარისი საპროცესო და ფაქტობრივი საფუძვლები ბრალდებულ ა. ო-ს მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენებისათვის. თბილისის სააპელაიო სასამართლოს განჩინება საბოლოოა და არ ექვემდებარება გასაჩივრებას.
ვრცლად
უარი აღკვეთის ღონისძიების გამოყენებაზე
2014-07-16
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიამ არ დააკმაყოფილა პროკურატორის საჩივარი თბილისის საქალაქო სასამართლოს განჩინების გაუქმებასა და ბრალდებულისათვის აღკვეთის ღონისძიების სახით 5000 ლარის გირაოს დაკისრების თაობაზე. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგია დაეთანხმა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მსჯელობას, რომლითაც საქალაქო სასამართლომ ბრალდებულის მიმართ არ გამოიყენა არცერთი სახის აღკვეთის ღონისძიება. სააპელაციო სასამართლომ დამატებით აღნიშნა, რომ ბრალდებულს ბრალი ედება ნაკლებად მძიმე კატეგორიის დანაშაულში, აღიარებს და ინანიებს ჩადენილ ქმედებას, არ არის წარსულში ნასამართლევი ან ადმინისტრაციულსახდელდადებული, ბრალდებულსა და დაზარალებულს შორის კონფლიქტი ამოწურულია და შერიგებული არიან, რაც გამორიცხავს დანაშაულებრივი საქმიანობის გაგრძლებისა და დაზარალებულზე ზემოქმედების მოხდენის ვარაუდს. ასევე გამორიცხულია მიმალვის შესაძლებლობაც, ვინაიდან ბრალდებულის მიერ გამოძიების ორგანოსა და სასამართლოსთვის თავის არიდების ფაქტს ადგილი არ ჰქონია. მას ბრალად ედება ისეთი დანაშაულის ჩადენა, რაც სასჯელის სახით საერთოდ არ ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას და ამდენად, მიმალვის ვარაუდი აბსტრაქტულია. ბრალდებული არ მუშაობს, ჰყავს პენსიონერი მშობლები, უსახსრობის გამო არ დათანხმდა საპროცესო შეთანხმების პირობებს, რომელიც ითვალისწინებდა მისთვის ჯარიმის სახით 1000 ლარის დაკისრებას. მის მიერ გირაოს გადაუხდელობა გამოიწვევს გამოყენებული აღკვეთის ღონისძიების პატიმრობით შეცვლას, რაც მიზანშეუწონელია. საგამოძიებო კოლეგიამ ასევე განმარტა, რომ წარმოდგენილ საჩივარში აღნიშნული არ არის თუ კანონის რა მოთხოვნები იქნა დარღვეული გასაჩივრებული გადაწყვეტილების მიღებისას, ასევე არ არის წარმოდგენილი ისეთი გარემოება, რაც აღკვეთი ღონისძიების გამოყენების აუცილებლობას დაადასტურებდა. საგამოძიებო კოლეგიამ მიიჩნია, რომ პირველი ინსტანციის სასამართლოს მოსამართლის გადაწყვეტილება კანონიერი და დასაბუთებულია, შესაბამისად, არ არსებობს აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების საფუძველი. აღნიშნული მსჯელობიდან გამომდინარე საჩივარი დაუშვებლად იქნა ცნობილი.
ვრცლად
გერმანელი მოსამართლეების ვიზიტი სააპელაციო სასამართლოში
2014-07-15
თბილისის სააპელაციო სასამართლოში ჰოსპიტაციით იმყოფებოდნენ დრეზდენის უმაღლესი სამხარეო სასამართლოს სამოქალაქო პალატის მოსამართლეები. ვიზიტის ფარგლებში, რომელიც ერთ კვირას გაგრძელდა დრეზდენის უმაღლესი სამხარეო სასამართლოს და სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეებმა სამართლებრივ საკითხებთან დაკავშირებით გამოცდილება გაუზიარეს ერთმანეთს. სამუშაო სესიის ფარგლებში, რომელსაც სააპეალციო სასამართლოს თავმჯდომარე ვალერი ცერცვაძე ხელმძღავნელობდა განხილულ იქნა ისეთი თემები როგორიცაა: 1. მოსამართლეთა მიერ მითითებების გაცემის ფარგლები სამოქალაქო საქმის წარმოებისას; 2. ბავშვის უფლებების შესახებ დავის განხილვისას მოსამართლის შესაძლებლობა გასცდეს მხარეთა მოთხოვნებს; 3. კერძო საკუთრების უფლება და სხვა. ვიზიტის ფარგლებშივე, დრეზდენის უმაღლესი სამხარეო სასამართლოს სამოქალაქო პალატის მოსამართლეები რუსთავის საქალაქო სასამრთლოსაც ეწვივნენ, სადაც შედგა მოსამართლეთა შორის უშუალო შეხვედრები და დისკუსია კონკრეტულ სამართლებრივ საკითხებთან დაკავშირებით. გერმანიის საერთაშორისო დახმარების საზოგადოების (GIZ) მხარდაჭერით ქართული მხარე უკვე მრავალგზის მასპინძლობს დრეზდენისა და ვროცლავის სასამართლოს დელეგაციებს. მათივე დახმარებით არაერთხელ შედგა ქართველ მოსამართლეთა ვიზიტები დასახელებულ სასამართლოებში. ჰოსპიტაციის მომავალი შეხვედრა დაგეგმილია სექტემბერში, როცა ქართველი მოსამართლეები ესტუმრებიან დრეზდენის უმაღლეს სამხარეო სასამართლოს, სადაც კიდევ ერთხელ ექნებათ შესაძლებლობა გერმანელ კოლეგებთან ერთად განიხილონ პრობლემატური სამსართლებრივი საკითხები.
ვრცლად
პრეს რელიზები
სააპელაციო სასამართლოს გამამართლებელი განაჩენი
2014-07-24
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატამ ნიკა გვარამია და მასთან ერთად ექვსი სხვა პირი უდანაშაულოდ სცნო. ნიკა გვარამიას ბრალი წარდგენილი ჰქონდა სისხლის სამართლის კოდექსის 338–ე მუხლის მიხედვით რაც გულისხმობს ქრთამის აღებას, ასევე 194–ე მუხლი – ფულის გათეთრება, 210–ე მუხლი – ყალბი საანგარიშსწორებო დოკუმენტის დამზადება და 362–ე – ყალბი დოკუმენტების დამზადება–გამოყენება და ცრუმეწარმეობაში დახმარება. ნიკა გვარამიასთან ერთად გამართლებულნი იქნენ: გიორგი ნემსიწვერიძე, ალექსანდრე ხეთაგური, დევი კანდელაკი, იზაბელა გუტიძე და კახაბერ დამენია. სასამართლოს გადაწყვეტილებითვე გამართლებულების მიმართ შეფარდებული აღკვეთის ღონისძიება - გირაო გაუქმებულია, ხოლო გირაოს სახით შეტანილი ფულადი თანხა განაჩენის აღსრულებიდან ერთი თვის ვადაში სრულად დაუბრუნდეს მათ შემტან პირებს. აღნიშნული გადაწყვეტილებით თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის 2013 წლის 14 ნოემბრის განაჩენი უცვლელად დატოვა. სააპელაციო სასამართლოს განაჩენი საკასაციო წესით შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატაში განაჩენის გამოცხადებიდან 1 თვის ვადაში.
ვრცლად
თბილისის სააპელაციო სასამართლომ ნიკა ჩემიასა და გიორგი გვიჩიანს სასჯელი შეუმცირა
2014-07-14
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატამ მსჯავრდებულების ნიკა ჩემიას და გიორგი გვიჩიანის შუამდგომლობები არ დააკმაყოფილა. თუმცა, მოსამართლე ლევან თევზაძის გადაწყვეტილებით, ცვლილებები შევიდა აღნიშნული პირების მიმართ დადგენილ განაჩენში. გიორგი გვიჩიანი ცნობილი იქნა დამნაშავედ სისხლის სამართლის კოდექსის 109-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ და „დ“ ქვეპუნქტებით, ამავე მუხლის მე-2 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტით და სსკ-ის 109-ე მუხლის „ი“ პუნქტით. გიორგი გვიჩიანს სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვრა 20 წლით თავისუფლების აღკვეთა. მსჯავრდებულს, 2012 წლის 28 დეკემბრის ამნისტიის შესახებ საქართველოს კანონის გათვალისწინებით, ერთი მეოთხედით შეუმცირდა სასჯელი და საბოლოო სასჯელად განესაზღვრა 15 წლით თავისუფლების აღკვეთა. მოსამართლის გადაწყვეტილებითვე, გიორგი გვიჩიანს სასჯელის მოხდის ვადაში ჩაეთვლება პატიმრობაში ყოფნის დრო და სასჯელის მოხდის ვადის ათვლა დაიწყება დაკავების დღიდან ანუ 2006 წლის 7 მარტიდან. დამნაშავედვე იქნა ცნობილი მსჯავრდებული - ნიკა ჩემია. საქართველოს სსკ-ის 59-ე მუხლის მე-2 ნაწილის საფუძველით განსაზღვრული სასჯელთა შთანთქმის პრინციპის გათვალისწინებით, უფრო მკაცრმა სასჯელმა შთანთქა ნაკლებად მკაცრი სასჯელი და ნიკა ჩემიას საბოლოო სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვრა 15 წლით თავისუფლების აღკვეთა. მოსამართლის გადაწყვეტილებითვე ნიკა ჩემიას სასჯელის მოხდის ვადაში ჩაეთვლება პატიმრობაში ყოფნის დრო და სასჯელის მოხდის ვადის ათვლა დაიწყება დაკავების დღიდან - 2005 წლის 23 დეკემბრიდან. განაჩენის საკასაციო წესით გასაჩივრება შესაძლებელია საქართველოს უზენაეს სასამარლოში.
ვრცლად
თბილისის სააპელაციო სასამართლომ გიორგი უგულავას საჩივარი დაუშვებლად ცნო
2014-07-08
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიამ 2014 წლის 8 ივლისს დაუშვებლად ცნო, სისხლის სამართლის საქმეზე ბრალდებულ გიორგი უგულავას მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების შესახებ, თბილისის საქალაქო სასამართლოს განჩინებაზე ბრალდებულის ინტერესების დამცველი ადვოკატების საჩივარი. სააპელაციო სასამართლომ მიიჩნია, რომ დაცვის მხარის საჩივარში არ არის დასაბუთებული გასაჩივრებული განჩინების დებულებათა მცდარობა, რაც საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 207-ე მუხლის მე-2 და მე-4 ნაწილების თანახმად, საჩივრის დასაშვებობის ერთ-ერთ აუცილებელ პირობას წარმოადგენს. საქმის მასალებში არ მოიპოვება და არც საჩივრის ავტორებს არ წარმოუდგენიათ რაიმე ისეთი მტკიცებულება, რომელიც არსებით გავლენას მოახდენდა პირველი ინსტანციის სასამართლოს განჩინებით განსაზღვრული აღკვეთის ღონისძიების მართლზომიერებაზე. სასამართლოს განმარტებით, ის გარემოება, რომ ბრალდებულს სხვა საქმეზე შეფარდებული აქვს აღკვეთის ღონისძიება, ხოლო ზოგიერთ საქმეზე სასამართლომ მას არ შეუფარდა არცერთი სახის აღკვეთის ღონისძიება, არ შეიძლება გახდეს უპირობოდ, ბრალდებულის აღკვეთის ღონისძიების გარეშე დატოვების საფუძველი. საქმის მასალებში წარმოდგენილ, აღკვეთის ღონისძიებებთან დაკავშირებით გიორგი უგულავას მიმართ დღემდე გამოტანილ სასამართლოს განჩინებებში, მითითებული იყო მოცემული საქმისგან სრულიად განსხვავებული ფაქტობრივი და ფორმალური გარემოებები, რაც მნიშვნელოვანი იყო კონკრეტულ საქმეებზე შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღების დროს და რომლებიც ყველა ცალკეულ შემთხვევაში შესაფასებლად ინდივიდუალურია.
ვრცლად
                
                
© 2013, თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
სატელეფონო ცენტრი: (+995 32) 251 85 21

საიტის ძველი ვერსია