განრიგი
სამოქალაქო ადმინისტრაციული სისხლი
იხილეთ სრულად
განგრძობადი განათლება
213-ე სკოლის მოსწავლეები სასამართლოში
2015-04-24
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ბიუროს განგრძობადი განათლების პროექტის ფარგლებში ტაბახმელის 213-ე საჯარო სკოლის მოსწავლეებისათვის სასამართლო ტური გაიმართა. ვიზიტის ფარგლებში, მოსწავლეებისათვის პრეზენტაცია გამართა თავმჯდომარის ბიუროს კონსულტანტმა თათია ქვრივიშვილმა. მოსწავლებმა მოისმინეს პრეზენტაცია სასამართლო სისტემის, არასრულწლოვანთა უფლებებისა და სამოსამართლო საქმიანობის შესახებ.პრეზენტაციის ფარგლებშივე განხილული იქნა აგრეთვე, სასამართლო ინსტანციებს შორის განსხვავებები, სასამართლო ატრიბუტიკის თავისებურებები. ლექციის დასრულების შემდგომ, მოსწავლეებმა სასამართლოს შენობა დაათვალიერეს. შეგახსენებთ, რომ სასამართლო ტურზე დარეგისტრირება შეუძლიათ როგორც სკოლის დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებს, აგრეთვე იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებსაც.
ვრცლად
სასამართლო ტური სკოლის მოსწავლეებისთვის
2015-04-08
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ბიურომ განგრძობადი განათლების პროექტის ფარგლებში 118-ე სკოლის მოსწავლეებისათვის სასამართლო ტური გამართა. ვიზიტის ფარგლებში, მოსწავლეებმა მოისმინეს პრეზენტაცია სასამართლო სისტემის, არასრულწლოვანთა უფლებებისა და სამოსამართლო საქმიანობის შესახებ. პრეზენტაციის ფარგლებშივე განხილული იქნა აგრეთვე, სასამართლო ინსტანციებს შორის განსხვავებები, სასამართლო ატრიბუტიკის თავისებურებები. ლექციის დასრულების შემდგომ, მოსწავლეებმა სასამართლოს შენობა დაათვალიერეს.
ვრცლად
169-ე სკოლის მოსწავლეები სააპელაციო სასამართლოში
2015-03-13
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს განგრძობადი განათლების პროექტის ფარგლებში 169-ე სკოლის მოსწავლეები ესტუმრნენ. ვიზიტის ფარგლებში, მოსწავლეებმა მოისმინეს პრეზენტაცია სასამართლო სისტემის, არასრულწლოვანთა უფლებებისა და სამოსამართლო საქმიანობის შესახებ. პრეზენტაციის ფარგლებშივე განხილული იქნა, სასამართლო ინსტანციებს შორის განსხვავებები, სასამართლო ატრიბუტიკის თავისებურებები. სიახლეა ისიც, რომ სასამართლო ტურს დაემატა ერთი საინტერესო რუბრიკა: „ ამოხსენი კაზუსი“; ტურის ფარგლებში მოსწავლეები ისმენენ კაზუსს საბავშვო-სახალისო სამართლის წიგნიდან „სამართლის ქალაქი“ - სანამ ისინი კაზუსის პასუხს გაიგებენ თავად ცდილობენ კაზუსს სამართლებრივი დასაბუთება მოუძებნონ. ლექციის დასრულების შემდგომ, მოსწავლეებმა სასამართლოს შენობა დაათვალიერეს.
ვრცლად
საინტერესო გადაწყვეტილებები
მნიშვნელოვანი განმარტება პირგასამტეხლოს თემაზე
2015-04-16
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატამ 2015 წლის 24 თებერვლის გადაწყვეტილებით მნიშვნელოვანი განმარტებები გააკეთა შემდეგ თემებზე: ☛ პირგასამტეხლოს ცნება (სკ-ის 417-ე მუხლი); ☛ პირგასამტეხლოს ოდენობის შემცირება (სკ-ის 420-ე მუხლი); ☛ პირგასამტეხლოს გადახდისა და ვალდებულების შესრულების ერთდოულად მოთხოვნის დაუშვებლობა (სკ-ის 419-ე მუხლი). მოსამართლეები: ✔ ქეთევან მესხიშვილი ✓ ნატალია ნაზღაიძე ✓ ნათია გუჯაბიძე
ვრცლად
იპოთეკის საგანი იდეალუარი წილიდან
2015-04-08
წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2015 წლის 10 თებერვლის განჩინებას საქმეზე 2ბ/5022-14. მოსამართლეები: ქეთევან მესხიშვილი ნატალია ნაზღაიძე მანუჩარ კაპანაძე განჩინებაში განხილულია შემდეგი თემები: იპოთეკა; მოვალის ვალდებულების ფარგლები იპოთეკის საგნის რეალიზაციისას; იპოთეკის სამართლებრივი ბუნება; იპოთეკის საგანი; იპოთეკით დატვირთული უძრავი ქონების რეალიზაცია აუქციონიის გზით; უფლება საზიარო უფლების ნაყოფზე; იდეალური წილი. განჩინება განმარტავს სამოქალაქო კოდექსის 286-ე, 301-ე და 955-ე მუხლებს.
ვრცლად
გირაოს გადახდისათვის დაწესებული ვადის დარღვევა
2015-04-02
"დადგენილ ვადაში გირაოს თანხის გადაუხდელობის ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში, აღკვეთის ღონისძიების დამძიმების შესახებ სასამართლოში შუამდგომლობის აღძვრამდე პროკურორი ვალდებულია გამოარკვიოს გარემოებები, თუ რამ გამოიწვია გირაოს თანხის გადაუხდელობა, სახეზეა გირაოს თანხის წინასაწარგანზრახული, შეგნებული არგადახადა, თუ ადგილი აქვს ობიექტურ მიზეზთა გამო გადახდის შეუძლებლობას. იგივე საკითხები უნდა შეაფასოს მოსამართლემ გიაროს გადაუხდელობის გამო აღკვეთის ღონისძიების დამძიმების შესახებ პროკურორის შუამდგომლობის განხილვა-გადაწყვეტისას. წინააღმდეგ შემთხვევაში გიაროს გამოყენება შეიძენს ფორმალურ ხასიათს და რეალურად სახეზე გვექნება გირაოს ფორმალური გამოყენებით ე. წ. „შეფარული პატიმრობის“ მიზნის მიღწევა, ანუ გირაოს იმ ოდენობით გამოყენება, რომელსაც ვერ გადაიხდის ბრალდებული და შეაფრულად იქნება მიღწეული მის მიმართ პატიმრობის გამოყენების მიზანი გირაოს გადაუხდელობის გამო." სამართლის ელექტრონულ ბიბლიოთეკას დაემატა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის მოსამართლის ომარ ჯორბენაძის 2015 წლის 8 იანვრის განჩინება 1გ/19. განჩინებაში განხილული თემებია: • გირაო • ქონებაზე ყადაღის დადება. განჩინებაში განმარტებულია სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 200-ე მუხლი (გირაო).
ვრცლად
პრეს რელიზები
განცხადება ინტერნეტ გამოცემა ექსპერნიუსზე (epn.ge) გავრცელებულ სტატიასთან დაკავშირებით
2015-04-22
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატამ ზეპირი მოსმენის გარეშე განიხილა კერძო საჩივარი საყდრისის სტატუსთან დაკავშირებულ საქმეზე და მიიღო გადაწყვეტილება 2015 წლის 14 აპრილს. განჩინების სარეზოლუციო ნაწილი საქმეში მონაწილე მხარეებს ეცნობათ იმავე დღეს, ხოლო დასაბუთებული განჩინება მომზადდა და ქალბატონ ნინო მიქიაშვილს ჩაბარდა 2015 წლის 21 აპრილს. სასამართლო დამატებით აღნიშნავს, რომ დასაბუთებული განჩინების მომზადების კანონით დადგენილი ვადა შეადგენს 14 დღეს, რომელიც მოცემული საქმის შემთხვევაში იწურება 2015 წლის 28 აპრილს.
ვრცლად
სასამართლო სხდომის დარბაზში ფოტოგადაღების, კინო-, ვიდეო-, აუდიოჩაწერის შესახებ განცხადების ფორმა
2015-04-21
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მიერ შემუშავდა სასამართლო სხდომის დარბაზში ფოტოგადაღების, კინო-, ვიდეო-, აუდიოჩაწერის შესახებ განცხადების ფორმა. განცხადების ფორმა განთავსებულია პრესსამსახურის გვერდზე. ვიმედოვნებთ, რომ წარმოდგენილი ფორმა გაამარტივებს სასამართლოსთვის მიმართვისა და მიმდინარე სხდომების გაშუქების პროცესს.
ვრცლად
ვიზიტი ვროცლავის სააპელაციო სასამართლოში (პოლონეთი)
2015-04-21
საქართველოს უზენაესი, თბილისის სააპელაციო, თბილისის საქალაქო და ბოლნისის რაიონული სასამართლოს მოსამართლეები, დრეზდენის მიწის უმაღლესი სასამართლოს მოსამართლეებთან ერთად, 20 აპრილიდან 24 აპრილის ჩათვლით სამუშაო ვიზიტით იმყოფებიან ვროცლავის სააპელაციო სასამართლოში (პოლონეთი). ვიზიტის ფარგლებში დელეგატები გაეცნობიან მოსამართლეთა საქმიანობისა და სასამართლოს ადმინისტრირების მიმართულებებით პოლონურ გამოცდილებს, შეხვდებიან მასპინძელი სასამართლოს მოსამართლეებსა და სასამართლო მოხელეებს. ვიზიტი დაიგეგმა და ხორციელდება გერმანიის საერთაშოროსი თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) მხარდაჭერით, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს, დრეზდენის მიწის უმაღლესი სასამართლოსა (OLG) და ვროცლავიის სააპელაციო სასამართლოს თანამშრომლობის ფარგლებში. აღნიშნული თანამშრომლობა სამი წლის წინ დაიწყო თბილისის სააპელაციო სასამართლოსა და დრეზდენის მიწის უმაღლეს სასამართლოს შორის, რომელსაც 2014 წელს ვროცლავიის სააპელაციო სასამართლო შეუერთდა. ქართველ, გერმანელ და პოლონელ მოსამართლეებს შორის თანამშრომლობის ფარგლებში მრავალ საინტერესო ინიციატივას ჩაეყარა საფუძველი, ჩატარდა არაერთი მნიშვნელოვანი შეხვედრა და გაცნობითი ვიზიტი.
ვრცლად
                
                
© 2013, თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
სატელეფონო ცენტრი: (+995 32) 251 85 21

საიტის ძველი ვერსია

უნიკალური ვიზიტები: 20788
სულ ვიზიტები: 1237059