განრიგი
სამოქალაქო ადმინისტრაციული სისხლი
იხილეთ სრულად
განგრძობადი განათლება
იმიტირებული სასამართლო პროცესის ფინალი
2014-06-30
თბილისის სააპელაციო სასამართლოში, ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა იმიტირებული პროცესების ოლიმპიადის ფინალი შედგა. ტექნიკურ უნივერსიტეტში, იმიტირებული პროცესების ოლიმპიადა სამართლის ყველა კურსის სტუდენტებს შორის ტარდება. მის ფარგლებში სტუდენტური ჯგუფები ერთმანეთს კაზუსების ამოხსნაში და სამართლებრივი ცოდნის დემონსტრირებაში ეჯიბრებიან, გუნდებს ჰყავთ მწვრთნელები, რომლებიც სტუდენტებს წარმატებისათვის საჭირო უნარ-ჩვევებს უვითარებენ. თბილისის სააპელაციო სასამართლო, განგრძობადი განათლების პროექტის ფარგლებში, აქტიურად თანამშრომლობს სასწავლო დაწესებულებებთან სტუდენტების განათლების ხელშეწყობის კუთხით. სასამართლო მიესალმება ყველა ამგვარ საინტერესო პროექტს და მზადაა აქტიურად ჩაერთოს მსგავს წამოწყებებში.
ვრცლად
მემორანდუმის გაფორმება
2014-05-19
თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტსა და თბილისის სააპელაციო სასამართლოს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმება შედგა. მემორანდუმის მიზანია სასამართლოსა და უნივერსიტეტს შორის მჭიდრო, პარტნიორული ურთიერთობების ჩამოყალიბება, რაც ხელს შეუწყობს სტუდენტთა სწავლების ხარისხის ამაღლებას. თანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი მოაწერეს თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორმა სოლომონ პავლიაშვილმა და სააპელაციო სასამართლოს მენეჯერმა გიორგი კოპალიანმა. მემორანდუმის ფარგლებში, სასამართლო დაეხმარება უნივერსიტეტის სტუდენტებს სასამართლო პრაქტიკის ორგანიზებასა და განხორციელებაში. ამავდროულად სასამართლო საჭიროებისამებრ გამოყოფს მატერიალურ–ტექნიკურ ბაზას ადვოკატთა სკოლისსათვის, ასევე უზრუნველყოფილ სხდომის დარბაზებს იმიტირებული პროცესებისათვის და ა.შ. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს აქტიურად თანამშრომლობს სხვადასხვა სასწავლო დაწესებულებებთან, მათ შორის, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან, თავისუფალ უნივერსიტეტთან, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან, სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტთან. საგანმანათლებლო მიზნებიდან გამომდინარე, სააპელაციო სასამართლო მზადაა ითანამშრომლოს დაინტერესებულ უმაღლეს სასწავლებლებთან, რითაც ხელს შეუწყობს სტუდენტთა პრაქტიკული ცოდინის ამაღლებას.
ვრცლად
შოთა ფაფიაშვილის საჯარო ლექცია
2014-05-06
თბილისის სააპელაციო სასამართლომ შოთა ფაფიაშვილის საჯარო ლექციას უმასპინძლა. პროფესორმა წაიკითხა ლექცია კრიმინალისტიკისა და სისხლის სამართლის პროცესის აქტუალური საკითხების შესახებ. იგი შეეხო ისეთ თემებს როგორიცაა: მოსამართლეთა დამოუკიდებლობა, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის ცვლილებები და სხვა. ლექცია კითხვა პასუხის რეჟიმში მიმდინარეობდა. შეგახსენებთ, რომ თბილისის სააპელაციო სასამართლოში ლექცია-სემინარები განგრძობადი განათლების პროექტის ფარგლებში სისტემატურად ტარდება, ლექციები ღიაა და მასზე დასწრება ნებისმიერ მსურველს შეუძლია.
ვრცლად
საინტერესო გადაწყვეტილებები
სარჩელის უზრუნველყოფა
2014-08-11
წარმოგიდგებთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2014 წლის 4 აგვისტოს განჩინებას საქმეზე 2ბ/3437-14. წარმოდგენილი განჩინებით სასამართლომ განმარტა სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 191-ე მუხლი (განცხადება სარჩელის უზრუნველყოფის შესახებ): "სარჩელის დაკმაყოფილების შესახებ სასამართლოს ვარაუდი, თავის მხრივ, ემყარება არა სარჩელის ფაქტობრივი საფუძვლიანობისა და მტკიცებულებათა შემოწმების შედეგად მიღებულ დასკვნას, რაც მხოლოდ საქმის არსებითად განხილვის შედეგია, არამედ, სასარჩელო მოთხოვნის (ნაწილობრივ ან სრულად) სამართლებრივ მართებულობას. სარჩელის უზრუნველყოფის მიზანია სარჩელზე მისაღები გადაწყვეტილების აღსრულების გაძნელების, ან შეუძლებლობის თავიდან აცილება მოპასუხისათვის გარკვეული უფლებების შეზღუდვის გზით. სარჩელის უზრუნველყოფა წარმოადგენს სასამართლოს მიერ გამოყენებული დროებითი ღონისძიების სახეს, იმ მნიშვნელოვან მექანიზმს, რაც საშუალებას იძლევა თავიდან იქნეს აცილებული სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილების რეალურად აღსრულების გაჭიანურება ან მისი აღუსრულებლობა. უზრუნველყოფის ღონისძიება წარმოადგენს ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა ქონებრივი უფლებების დაცვის გარანტიას და ემსახურება ამ უკანასკნელთა დარღვეული უფლებების სრულ და რეალურ აღდგენას. განსახილველ შემთხვევაში, სარჩელის უზრუნველყოფის ინსტიტუტის საჯარო მიზნისა (რასაც სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ხელშეწყობა წარმოადგენს) და საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებული კერძო ინტერესის სამართლიანი ბალანსის დადგენის მიზნით შემოწმების შედეგად, სასარჩელო მოთხოვნისა და სარჩელის უზრუნველყოფის შესახებ განცხადებაში მითითებული გარემოებების გათვალისწინებით, სააპელაციო პალატას მიაჩნია, რომ მოცემულ შემთხვევაში, გასაჩივრებული განჩინებით გამოყენებული ღონისძიებით განხორციელებული შეზღუდვა გამართლებულია."
ვრცლად
არაქონებრივი დავა
2014-08-01
წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2014 წლის 25 ივნისის განჩინებას საქმეზე 2ბ/2491-14. განჩინებაში განხილული თემებია: ● არაქონებრივი დავა; ● ქონებრივი დავა. განჩინება განმარტავს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 39-ე მუხლს.
ვრცლად
პატიმრობის, როგორც აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების საფუძველი
2014-07-25
თბილისის სააპელაციო სასამართლომ აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა ბრალდებულ ა. ო-ს, რომელსაც ბრალად ედება ჯანმრთელობის წინააღმდეგ მიმართული განზრახი დანაშაულის ჩადენა, რამაც საბოლოდ გამოიწვია სიკვდილი. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიამ დააკმაყოფილა პროკურორის მოთხოვნა რის საფუძველზეც გაუქმდა პირველი ინსტანციის განჩინება და ბრალდებულ ა. ო-ს, აღკვეთის ღონისძიების სახით ნაცვლად 7000 ლარიანი გირაოსი პატიმრობა შეეფარდა. სააპელაციო სასამართლომ განჩინების გამოტანისას მხედველობაში მიიღო ის გარემოებები, რომ ა. ო. შესაძლოა მიემალოს გამოძიებას, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც მტკიცებულებების შეკრების შემდეგ წარდგენილი ბრალდება შესაძლოა დამძიმდეს, აღნიშნულ ვარაუდს აძლიერებს ის გარემოებაც, რომ ბრალდებული ფლობს სხვადასხვა გვარით და სახელით აღებულ პასპორტებს, რომელთა გამოყენებითაც თავისუფლად შეძლებს მიმალვას. ასევე სასამართლომ საყურადღებოდ ჩათვალა ის გარემოება, რომ გამოძიების საწყის ეტაპზე ბრალდებული გამოცხადდა პოლიციაში როგორც დაზარალებული, სადაც განმარტა, რომ მასზე განახორციელდა ფიზიკური ძალადობა და მოითხოვა შესაბამისი რეაგირება. აღნიშნული გარემოებებიდან გამოდინარე სასამართლომ მიიჩნია, რომ არსებობს საკმარისი საპროცესო და ფაქტობრივი საფუძვლები ბრალდებულ ა. ო-ს მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენებისათვის. თბილისის სააპელაიო სასამართლოს განჩინება საბოლოოა და არ ექვემდებარება გასაჩივრებას.
ვრცლად
პრეს რელიზები
მ. სააკაშვილის ქონების დაყადაღება
2014-09-19
სექტემბრის თვეში, ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ქონების დაყადაღებასთან დაკავშირებით თბილისის სააპელაციო სასამართლოში შემოვიდა 2 საჩივარი, როგორც პროკურორის ასევე ადვოკატის მხრიდან. თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის 2014 წლის 29 აგვისტოს განჩინებით პროკურორის შუამდგომლობა დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ და ყადაღა დაედო მიხეილ სააკაშვილის ქონების ნაწილს. თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2014 წლის 29 აგვისტოს განჩინება, თბილისის სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა პროკურორმა, რომლითაც მიხეილ სააკაშვილის ქონების იმ ნაწილის დაყადაღებას ითხოვდა, რაზედაც უარი ეთქვა თბილისის საქალაქო სასამართლოს ზემოაღნიშნული განჩინებით. საჩივარი თბილისის სააპელაციო სასამართლოში შემოვიდა 2014 წლის 01 სექტემბერს. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის 2014 წლის 3 სექტემბრის განჩინებით პროკურორის საჩივარი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ და ყადაღა დაედო ბრალდებულ მიხეილ სააკაშვილის და მასთან დაკავშირებული პირების იმ ქონების ნაწილს, რომლის დაყადაღებაზეც უარი ეთქვა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ. თბილისის სააპელაციო სასამართლო განმარტავს, რომ პროკურორის მოთხოვნის დაკმაყოფილების სამართლებრივი საფუძველია საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 151-ე მუხლი. მოცემულ საქმეზე მიხეილ სააკაშვილი ბრალდებულია 2009 წლის სექტემბრიდან 2013 წლის 25 თებერვლამდე პერიოდში შესაძლო დანაშაულის ჩადენის ფაქტზე სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილი სახსრების გაფლანგვასთან, მის არამიზნობრივად განკარგვასთან დაკავშირებით. საქმის მასალებიდან გამომდინარე კი, მიხეილ სააკაშვილისა და მასთან დაკავშირებული პირების მიერ, სწორედ ამ პერიოდში (და მის შემდეგ) იქნა შეძენილი ზოგიერთი ქონება. ხოლო, ქონების ნაწილზე, რომელიც წარმოადგენს თავად ბრალდებულის და მისი მეუღლის საკუთრებას, კანონმდებლობა ადგენს ასევე საერთო უფლებას. ამასთან, ქონებაზე ყადაღის დადება წარმოადგენს შესაძლო ზიანის ანაზღაურების უზრუნველყოფის ღონისძიებას. ამავე საქმესთან დაკავშირებით ბრალდებულ მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატმაც მომართა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს და მოითხოვა თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2014 წლის 29 აგვისტოს განჩინების გაუქმება იმ ნაწილში, რომლითაც მიხეილ სააკაშვილის ქონება ნაწილობრივ იქნა დაყადაღებული. საჩივარი თბილისის სააპელაციო სასამართლოში შემოვიდა 2014 წლის 05 სექტემბერს. სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის 2014 წლის 8 სექტემბრის განჩინებით ადვოკატს უარი ეთქვა საჩივრის დაკმაყოფილებაზე.
ვრცლად
დაასუფთავე საქართველო
2014-09-19
თბილისის სააპელაციო სასამართლო კამპანია „დავასუფთაოთ მსოფლიოში“ ჩაერთო; კამპანიის ფარგლებში დასუფთავდა, აბანოთუბნის, ნარიყალისა და ბოტანიკური ბაღის მიმდებარე ტერიტორია. გრძნობენ რა საზოგადოების წინაშე ნაკისრ ვალდებულებას, სასამრთლოს მოხელეები უკვე მეორე წელია მსგავს აქციაში იღებენ მონაწილეობას. შარშან ამავე პროექტის ფარგლებში სასამართლოს თანამშრომლების ერთიანი ძალისხმევით დასუფთავდა ლაგოდეხის ნაკრძალი; გაეროს გარემოსდაცვითი პროგრამის ფარგლებში დაფუძნებული კამპანიის „დავასუფთაოთ მსოფლიო“ (Clean up the world) ფარგლებში ყოველ წელს ტარდება ფართომასშტაბიანი დასუფთავების აქციები. დღეისათვის ამ კამპანიაში 134-ზე მეტი ქვეყანა მონაწილეობს. სააპელაციო სასამართლოს წარმომადგენლები აქციაში, თბილისის მერთან, შვედეთის ელჩთან, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინიტროს წარმომადგენლებთან ერთად იღებდნენ მონაწილეობას;
ვრცლად
International Book Project-ის და თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თანამშრომლობა
2014-09-18
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სახელით გვსურს მადლობა გადავუხადოთ "International book project" - რომელმაც სააპელაციო სასამართლოს მატერიალურ ბიბლიოთეკას 50 წიგნი გადასცა საჩუქრად. International Book Project არის პროექტი, რომელიც მუშაობს მსოფლიოში წიგნიერების ამაღლებისათვის, სწორედ ამ მიზნით თითქმის მთელი სამყაროს მასშტაბით სკოლებში, უმაღლეს დაწესებულებებსა და საჯარო უწყებებში უსასყიდლოდ გზავნიან წიგნებს; თბილისის სააპელაციო სასამართლოში, აღნიშნული პროექტის ფარგლებში 50 წიგნი ჩამოვიდა. წიგნები ჟანრობრივად მრავალფეროვანი გამოდგა, ამანათში თავმოყრილი იყო არა მხოლოდ სამართლებრივი ლიტერატურა არამედ, წიგნები მენეჯმენტის, პოლიტიკური მეცნიერებებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების შესახებ. ვიმედოვნებთ, რომ International Book Project -თან სასამართლოს თანამშრომლობა უფრო მჭიდრო და ნაყოფიერი გახდება.
ვრცლად
                
                
© 2013, თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
სატელეფონო ცენტრი: (+995 32) 251 85 21

საიტის ძველი ვერსია