აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების საკითხი ოჯახში ძალადობის ფაქტზე
2017-10-31
წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის განჩინებას №1გ/1242-17 (2017-10-18) . განჩინება საბოლოოა და გასაჩივრებას არ ექვემდებარება. საქმის მასალების მიხედვით, გ. ტ.-ს წარედგინა ბრალდება ორსული ქალის მიმართ ოჯახში ძალადობის ფაქტზე. პირველი ინსტანციის სასამართლოს განჩინებით ბრალდებულს შეეფარდა პატიმრობა. მოგვიანებით პროკურორმა იშუამდგომლა წინასასამართლო სხდომის ვადის გაგრძელების თაობაზე 2 თვის ვადით, რაც დაკმაყოფილდა სასამართლოს მიერ, ხოლო პატიმრობა კვლავაც ძალაში დარჩა. აღნიშნული განჩინება დაცვის მხარის მიერ გასაჩივრებულ იქნა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიაში. მხარის მოთხოვნას წარმოადგენდა წინასასამართლო სხდომის ვადის გაგრძელება მხოლოდ 1 თვემდე ვადით, ასევე პატიმრობის ნაცვლად თავდებობის აღკვეთის ღონისძიების გამოყენება ბრალდებულისათვის, ვინაიდან დაზარალებული საჭიროებდა ფინანსურ დახმარებას ბრალდებულისგან და მას არანაირი პრეტენზია მეუღლესთან არ გააჩნდა, რაც ნოტარიულად იქნა წარმოდგენილი. საგამოძიებო კოლეგიამ საჩივარი ნაწილობრივ დააკმაყოფილა. კერძოდ, წინასასამართლო სხდომის ვადის განსაზღვრასთან დაკავშირებით განჩინებაში მიუთითა, რომ აღნიშნულის უფლებამოსილება მხოლოდ პირველი ინსტანციის სასამართლოს გააჩნდა და ამ ნაწილში არ დააკმაყოფილა საჩივარი. ხოლო რაც შეეხება აღკვეთის ღონისძიებას, პატიმრობის ნაცვლად ბრალდებულს 1000 ლარის ოდენობით გირაო შეუფარდა. სასამართლომ დაზარალებულის პოზიცია და მხარეთა შერიგების სურვილი მიიჩნია იმ გარემოებად, რაც მნიშვნელოვნად ამცირებდა იმ საფრთხეებს, რისთვისაც თავდაპირველად იქნა გამოყენებული პატიმრობა. განჩინებაში არსებითად განხილულია შემდეგი თემები: ☛ აღკვეთის ღონისძიების მიზნები და საფუძვლები; ☛ პატიმრობის შეცვლა გირაოს აღკვეთის ღონისძიებით; ☛ წინასასამართლო სხდომის ვადის გაგრძელება; ☛ ოჯახში ძალადობა.
ვრცლად
საგამოძიებო კოლეგიის განჩინება ნარკოტიკული საშუალების მოხმარებისათვის ბრალდებული პირისათვის გირაოს შეფარდების თაობაზე
2017-10-18
,,პირის წარსულში ნასამართლობა ყოველთვის არ მიუთითებს ახალი დანაშაულის ჩადენის საფრთხეზე, მაგრამ როდესაც სახეზეა ერთგვაროვანი დანაშაულების რამდენჯერმე ჩადენა, თანაც, თუ ეს დანაშაულები დაკავშირებულია ნარკოტიკული საშუალების ექიმის დანიშნულების გარეშე მოხმარებასა ან/და მისგან მომდინარე თანმდევი კანონისმიერი აკრძალვების დარღვევასთან, რასაც ამ შემთხვევაში აქვს ადგილი, უნდა მივიჩნიოთ, რომ დანაშაულებრივი საქმიანობის გაგრძელების რისკის არსებობა არის დასაბუთებული.“ წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის განჩინებას №1გ/1199-17 (2017-10-04) . განჩინება საბოლოოა და გასაჩივრებას არ ექვემდებარება. საქმის მასალების მიხედვით, ა. ე.-ს წარედგინა ბრალდება სსკ-ის 273(1) მუხლის 1-ლი ნაწილით - ნარკოტიკული საშუალება ,,მარიხუანას“ ექიმის დანიშნულების გარეშე მოხმარების გამო, ჩადენილი ნასამართლევი პირის მიერ. პროკურორმა პირველი ინსტანციის სასამართლოში შუამდგომლობით ითხოვა ბრალდებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაოს 2000 ლარის ოდენობით გამოყენება. აღნიშნული შუამდგომლობა არ დაკმაყოფილდა და ბრალდებულს არ შეეფარდა აღკვეთის ღონისძიების არც ერთი სახე. იმ მოტივით, რომ ისეთი კატეგორიის საქმეებზე, რომლისთვისაც სასჯელის სახით არ არის გათვალისწინებული თავისუფლების აღკვეთა, არ შეიძლება გამოყენებული იქნეს გირაო. აღნიშნული განჩინება პროკურორმა გაასაჩივრა თბილისის სააპელაციო სასამართლოში ბრალდებულისათვის გირაოს შეფარდების მოთხოვნით. საგამოძიებო კოლეგიამ საჩივარი ნაწილობრივ დააკმაყოფილა და ბრალდებულს შეუფარდა გირაო კანონით დადგენილი მინიმალური 1000 ლარის ოდენობით. ამასთან, დამატებითი ღონისძიების სახით დააკისრა საკუთარი ხარჯით ნარკოლოგიური გამოკვლევების ჩატარებისა და შესაბამისი დასკვნის გამომძიებლისათვის წარდგენის ვალდებულება, ასევე სხვა ვალდებულებები. განჩინებაში მოსამართლე განმარტავს, თუ რა შემთხვევაშია შესაძლებელი გირაო შეეფარდოს ბრალდებულს და თუ რა ფაქტორების გათვალისწინებით უნდა მოხდეს გირაოს თანხის განსაზღვრა. განჩინებაში არსებითად განხილულია შემდეგი თემები: ☛ აღკვეთის ღონისძიების მიზნები და საფუძვლები; ☛ აღკვეთის ღონისძიების გარეშე დატოვება; ☛ გირაოს გამოყენების წინაპირობები; ☛ გირაოს თანხის ოდენობა; ☛ მარიხუანას ექიმის დანიშნულების გარეშე მოხმარება.
ვრცლად
ბრალდებულის მიმართ გირაოს გამოყენების საფუძვლები
2017-10-11
წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის განჩინებას №1გ/1206-17 (2017-10-05) . განჩინება საბოლოოა და გასაჩივრებას არ ექვემდებარება. საქმის მასალების მიხედვით, ვ. ჟ.-ს წარედგინა ბრალდება სსკ-ის 273(1) მუხლის მე-2 ნაწილით - ნარკოტიკული საშუალება მარიხუანას უკანონო შეძენა, შენახვისათვის. პროკურორმა ახალციხის რაიონულ სასამართლოს მიმართა ბრალდებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაოს 1000 ლარის ოდენობით გამოყენების მოთხოვნით. აღნიშნული შუამდგომლობა დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ და ბრალდებულს აღკვეთის ღონისძიების სახით შეეფარდა შეთანხმება გაუსვლელობისა და სათანადო ქცევის შესახებ. აღნიშნული განჩინება გასაჩივრდა თბილისის სააპელაციო სასამართლოში პროკურორის მიერ ბრალდებულისათვის გირაოს შეფარდების მოთხოვნით. საგამოძიებო კოლეგიამ საჩივარი დაუშვებლად ცნო. ამასთან განჩინებაში განმარტა, რომ დაუშვებელია პირველი ინსტანციის სასამართლოს იმგვარი მსჯელობა, რომლის მიხედვითაც გირაოს გამოყენებაზე უარის თქმის მოტივად მითითებულია მუხლის სანქციად თავისუფლების აღკვეთის არ არსებობა; ვინაიდან, თუ ბრალდებულის ქონებრივი მდგომარეობა და საქმის სხვა გარემოებები იძლევა კანონიერ საფუძველს ბრალდებულისათვის გირაოს გამოყენებაზე, ბრალდებულს შესაძლებელია შეეფარდოს გირაო აღკვეთის ღონისძიებად და დაეკისროს ასევე სხვა დამატებითი ვალდებულებები, მიუხედავად იმისა ითვალისწინებს თუ არა თავისუფლების აღკვეთას სანქციის სახედ ის მუხლი, რომელიც წარდგენილი აქვს პირს ბრალად. განჩინებაში არსებითად განხილულია შემდეგი თემები: ☛ აღკვეთის ღონისძიების მიზნები და საფუძვლები; ☛ შეთანხმება სათანადო ქცევისა და გაუსვლელობის შესახებ; ☛ გირაოს გამოყენების წინაპირობები; ☛ მარიხუანას უკანონო შეძენა-შენახვა.
ვრცლად
საგამოძიებო კოლეგიის განჩინება მტკიცებულებათა გაცვლის საპროცესო წესების დარღვევის თაობაზე
2017-08-30
წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის განჩინებას №1გ/860-17 (22 ივნისი, 2017 წელი). განჩინება საბოლოოა და გასაჩივრებას არ ექვემდებარება. საქმის მასალების თანახმად, წინასასამართლო სხდომაზე დაცვის მხარის მტკიცებულებათა ნაწილი დაუშვებლად იქნა ცნობილი, იმ მოტივით, რომ დარღვეულ იქნა მტკიცებულებათა გაცვლის წესი დაცვის მხარის მიერ. აღნიშნული განჩინება გასაჩივრდა დაცვის მხარის მიერ თბილისის სააპელაციო სასამართლოში. ადვოკატი საჩივარში უთითებდა, რომ ბრალდების მხარის მოთხოვნის მომენტისათვის მას არ ჰქონია მოპოვებული არანაირი მტკიცებულება, ხოლო საგამოძიებო მოქმედებებს ატარებდა ბრალდებულის მეორე ადვოკატი. შესაბამისად, იგი ვერანაირ მტკიცებულებას ბრალდების მხარეს ვერ გადასცემდა. საგამოძიებო კოლეგიის მიერ არ დაკმაყოფილდა საჩივარი. განჩინებაში მოსამართლემ აღნიშნა, რომ დაცვის მხარეში მოიაზრება ყველა ადვოკატი, რომელიც ბრალდებულის ინტერესებს იცავს. შესაბამისად, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს მტკიცებულებათა გაცვლის წესის ვალდებულების შესრულებისათვის, თუ კონკრეტულად რომელი ადვოკატის მიერ ხდება მტკიცებულებათა მოპოვება. განჩინებაში არსებითად განხილულია შემდეგი თემები: ☛ მტკიცებულებათა გაცვლა წინასასამართლო სხდომამდე ☛ მტკიცებულებათა დაუშვებლად ცნობა ☛ მტკიცებულებათა გაცვლის ოქმი ☛ თანასწორობისა და შეჯიბრებითობის პრინციპი
ვრცლად
განაჩენი აუცილებელი მოგერიების ფარგლებს გადაცილებით განზრახ მკვლელობის შესახებ
2017-08-10
,,აუცილებელი მოგერიების მდგომარეობის არსებობისათვის აუცილებელია ერთმანეთთან კავშირში მყოფი რამდენიმე გარემოების შეფასება, როგორიცაა კონფლიქტის წარმოშობის საფუძველი და მიზეზი, გამოყენებულ საშუალებათა ურთიერთშესაბამისობა, როგორც ხელმყოფის საშიშროებასთან, ისე ინტენსივობასთან. ამ გარემოებათა დადგენის გარეშე მდგომარეობა ვერ ჩაითვლება აუცილებელ მოგერიებად." წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის განაჩენს №1გ/895-17 (28 სექტემბერი, 2016 წელი). განაჩენი საბოლოოა. განაჩენში არსებითად განხილულია შემდეგი თემები: ☛ აუცილებელი მოგერიება, ☛ მართლწინააღმდეგობის გამომრიცხველი გარემოება, ☛ აუცილებელი მოგერიების ფარგლების გადაცილება, ☛ განზრახ მკვლელობა.
ვრცლად
საგამოძიებო კოლეგიის განჩინება გირაოს საპატიმრო უზრუნველყოფით შეფარდების სავალდებულოობის თაობაზე
2017-08-08
,,სსსკ-ის 206-ე მუხლის მე-6 ნაწილი იმპერატიულად განსაზღვრავს სასამართლოს ვალდებულებას დაკავებული ბრალდებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაოს გამოყენებისას, გირაოს უზრუნველყოფის მიზნით პატიმრობის შეფარდების თაობაზე, გარდა იმ შემთხვევებისა როდესაც პირის ბრალდებულის სახით დაკავება განხორციელებულ იქნა კანონის მოთხოვნათა არსებითი დარღვევით." წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის განჩინებას №1გ/895-17 (29 ივნისი, 2017 წელი). განჩინება საბოლოოა და გასაჩივრებას არ ექვემდებარება. განჩინებაში არსებითად განხილულია შემდეგი თემები: ☛ გირაო საპატიმრო უზრუნველყოფით, ☛ განგრძობადი პატიმრობის დაუშვებლობა, ☛ მოსამართლის დისკრეცია აღკვეთის ღონისძიების შერჩევისას.
ვრცლად
საგამოძიებო კოლეგიის განჩინება გირაოს ოდენობის განსაზღვრისას მტკიცების ტვირთის შესახებ
2017-08-01
,,გირაოს ოდენობის მოთხოვნა უნდა იყოს დასაბუთებული და შესაბამისად, იმის გათვალისწინებით, რომ მტკიცების ტვირთი ბრალდების მხარესაა, პროკურორმა უნდა წარმოადგინოს მტკიცებულება, რომელიც დაადასტურებს მოთხოვნილი გირაოს თანხის ბრალდებულის მიერ გადახდის რეალურ შესაძლებლობას. ... რათა გამოირიცხოს ე.წ. „შეფარული პატიმრობა“ და გირაოს ოდენობა პროკურორის მიერ მოთხოვნილი იქნას სამართლიანობის პრინციპის გათვალისწინებით, ბრალდებულის რეალური ქონებრივი შესაძლებლობებისა და შესაძლო დანაშაულებრივი ქმედების სიმძიმის ერთობლიობაში მხედველობაში მიღებით." წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის განჩინებას №1გ/945-17 (14 ივლისი, 2017 წელი). განჩინება საბოლოოა და გასაჩივრებას არ ექვემდებარება. განჩინებაში არსებითად განხილულია შემდეგი თემები: ☛ ოჯახში ძალადობა, ☛ აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების მიზნები და საფუძველი, ☛ გირაოს ოდენობის განსაზღვრა, ☛ მტკიცების ტვირთი.
ვრცლად
საგამოძიებო კოლეგიის განჩინება კომპიუტერულ სისტემაში დაცული ინფორმაციის გამოთხოვის შესახებ
2017-07-25
,,საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2017 წლის 27 იანვრის №1/1/650,699 გადაწყვეტილებით არაკონსტიტუციურად იქნა ცნობილი საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 136-ე მუხლის პირველი და მე-4 ნაწილების მხოლოდ ზემოხსენებული ნორმატიული შინაარსი, ანუ ნორმის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაში ასახული შინაარსობრივი მხარე და არა მთლიანად ნორმა, რითაც შეზღუდვა მოიხსნა დაცვის მხარისათვის და მასაც მიეცა შესაძლებლობა ინფორმაცია მოიპოვოს პროკურორისათვის დადგენილი სტანდარტით და იმავე წესით, როგორადაც მას მოიპოვებდა ბრალდების მხარე. შესაბამისად, საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 136-ე მუხლის მიხედვით ინფორმაციის გამოთხოვაზე ვრცელდება ფარული საგამოძიებო მოქმედების გაცემისათვის დადგენილი წესი მხოლოდ შუამდგომლობის დასაბუთებისა და წარდგენის სტანდარტის ნაწილში ორივე მხარისათვის თანაბრად, ხოლო სხვა ნორმატიული შინაარსი რაც დამახასიათებელია სპეციფიკურად ფარული საგამოძიებო მოქმედებებისათვის ეხება მხოლოდ ბრალდების მხარეს ...“ წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის განჩინებას №1გ/960-17 (19 ივლისი, 2017 წელი) განჩინება საბოლოოა და გასაჩივრებას არ ექვემდებარება. განჩინებაში არსებითად განხილულია შემდეგი თემები: ☛ ინფორმაციის გამოთხოვა, როგორც ამოღების კერძო შემთხვევა ☛ მობილური ტელეფონის ამოღება ☛ მტკიცებულების დაუშვებლად ცნობა ☛ შეჯიბრებითობის პრინციპი ☛ ნორმის შინაარსის არაკონსტიტუციურად ცნობა.
ვრცლად
სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყებამდე ქონებაზე ყადაღის დადება
2017-05-19
წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის განჩინებას №1გ/620-17 (4 მაისი, 2017 წელი) განჩინება საბოლოოა და გასაჩივრებას არ ექვემდებარება. საქმის მასალების თანახმად, პირველი ისტანციის სასამართლომ განჩინებით პროკურორის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა და ყადაღა დაადო იმ პირის საკუთრებაში არსებულ ქონებას, რომლის მიმართაც სისხლის სამართლებრივი დევნა არ დაწყებულა. აღნიშნული განჩინება ადვოკატმა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიაში გაასაჩივრა. ადვოკატის საჩივარი საგამოძიებო კოლეგიამ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა და განმარტა, რომ ქონებაზე ყადაღის დადების შესაძლებლობას სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი იძლევა იმ შემთხვევაშიც, როდესაც პირის მიმართ არ არის სისხლისამართლებრივი დევნა დაწყებული, მაგრამ არსებობს მონაცემები, რომ განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის მომზადებისას ეს ქონება შეიძლება გამოყენებული იქნეს დანაშაულის ჩასადენად. ამასთან, ვინაიდან ქონების ნაწილი, რომელსაც ედო ყადაღა, შეძენილი იყო გაცილებით ადრე ვიდრე სავარაუდოდ დანაშაულებრივი ქმედების ჩადენა მოხდებოდა, ამ ნაწილში ქონებას ყადაღა მოეხსნა. განჩინებაში არსებითად განხილულია შემდეგი თემები: ☛ ქონებაზე ყადაღის მოხსნა ☛ ბრალდებულთან დაკავშირებულ პირის ქონებაზე ყადაღის დადება ☛ სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყებამდე პირის ქონებაზე ყადაღის დადება.
ვრცლად
პროკურორის დისკრეციის ფარგლები განრიდების განხორციელებისას
2017-05-16
წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის განჩინებას 1გ/622-17 (4 მაისი, 2017 წელი) განჩინება საბოლოოა და გასაჩივრებას არ ექვემდებარება. საქმის მასალების თანახმად, ბრალდებულის მიმართ პროკურორის მიერ მიღებული იქნა განრიდების პირობების გამოყენების შესახებ გადაწყვეტილება. განრიდების სუბიექტის მიერ პირობის შესრულების შემდეგ, რაც გულისხმობდა 1000 ლარის გადახდას, პროკურორმა მოგვიანებით მიიღო გადაწყვეტილება შეეწვიტა დადგენილებით განრიდების პროცესი და სისხლისსამართლებრივი დევნა გაეგრძელებინა საჯარო ინტერესის საფუძვლით. წინასასამართლო სხდომაზე პროკურორის ეს დადგენილება დაუშვებელ მტკიცებულებად იქნა ცნობილი, რაც ბრალდების მხარის მიერ სააპელაციო სასამართლოში გასაჩივრდა. საგამოძიებო კოლეგიამ საჩივარი არ დააკმაყოფილა და განჩინებაში განმარტა, რომ ვინაიდან განრიდების სუბიექტის მიერ განრიდების პირობა უკვე შესრულებული იყო, პროკურორს აღარ ჰქონდა უფლება განრიდებაზე უარი ეთქვა, ვინაიდან სისხლისსამართლებრივი დევნის შეწყვეტა მისი თანმდევი შედეგი იყო და არა პროკურორის დისკრეცია. განჩინებაში არსებითად განხილულია შემდეგი თემები: ☛ განრიდების შეთავაზების ოქმი; ☛ განრიდების პირობების შესრულება; ☛ პროკურორის დისკრეციის ფარგლები განრიდების განხორციელებისას
ვრცლად
საგამოძიებო კოლეგიის განჩინება გირაოს პატიმრობით შეცვლაზე უარის თქმის თაობაზე
2017-04-27
წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის განჩინებას 1გ/566-17 (21 აპრილი 2017 წელი) განჩინება საბოლოოა და გასაჩივრებას არ ექვემდებარება. საქმის მასალების თანახმად, 2017 წლის 1 მარტს ს.გ.-ს შეეფარდა გირაო 1500 (ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით აღკვეთი ღონისძიების სახით. განსაზღვრულ ვადაში ბრალდებულის მიერ გირაოს თანხის გადახდა არ განხორციელდა. ბრალდების მხარემ მოითხოვა გირაოს პატირობით შეცვლა, რაც არ დაკმაყოფილდა პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიერ. განჩინება გასაჩივრდა სააპელაციო სასამართლოში. საგამოძიებო კოლეგიამ განჩინებაში განმარტა, რომ აღნიშნული საკითხის განხილვისას გადამწყვეტია დადგინდეს გირაოს გადახდა შეგნებულად არ განხორციელდა, თუ საქმე გვაქვს ვერ გადახდასთან. ამასთან აუცილებელია ბრალდებულს განმარტებული ჰქონდეს გირაოს პირობების შეუსრულებლობის შედეგების შესახებ, რაც აღნიშნულ საქმეში მოგვიანებით განხორციელდა. საგამოძიებო კოლეგიამ საჩივარი დაუშვებლად ცნო. განჩინებაში არსებითად განხილულია შემდეგი თემები: ☛ აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების მიზნები და საფუძველი; ☛ გირაოს პირობების შეუსრულებლობის შედეგების თაობაზე გაფრთხილების წესი ☛ გირაოს პატიმრობით შეცვლაზე უარის თქმა.
ვრცლად
განჩინება საადვოკატო საქმიანობის უფლების აღდგენასთან დაკავშირებით
2017-04-21
წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის განჩინებას 1/ბ-249-17 (2017-04-19). განჩინება საბოლოოა და არ საჩივრდება. ფაქტობრივი გარემოებების მიხედვით, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სააპელაციო საჩივრით მიმართა სისხლის სამართლის საქმეზე მტკიცებულების ფალსიფიკაციისთვის მსჯავრდებულმა, რომელიც ითხოვდა საადვოკატო საქმიანობის უფლების აღდგენას ვადაზე ადრე იმ არგუმენტით, რომ მისი შემოსავლის ერთადერთ წყაროს წარმოადგენდა საადვოკატო საქმიანობა. სასამართლომ არ დააკმაყოფილა მსჯავრდებულის სააპელაციო საჩივარი ჩადენილი დანაშაულის ხასიათის მხედველობაში მიღებით, ვინაიდან იგი დაკავშირებული იყო ადვოკატის მიერ სასამართლო ხელისუფლების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის ჩადენასთან. განჩინებაში არსებითად განხილულია შემდეგი თემები: ☛ სისხლის სამართლის საქმეზე მტკიცებულების ფალსიფიკაცია; ☛ საადვოკატო საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა.
ვრცლად
თავდაცვის მინისტრის ბრძანების შეუსრულებლობის გამო სამსახურიდან გათავისუფლება
2017-04-11
,,საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ბრძანების შეუსრულებლობა [..] შესაძლებელია ადმინისტრაციული ორგანოს (თავდაცვის სამინისტრო) და თანამდებობის სპეციფიკიდან (ადმინისტრაციის უფროსი) გამომდინარე, მიჩნეული ყოფილიყო სამსახურებრივი მოვალეობის ისეთ უხეშ დარღვევად/შეუსრულებლობად, რომელიც დისციპლინური სახდელის სახედ იმსახურებდა სწორედ სამსახურიდან დათხოვნას და არა უფრო მსუბუქ სახდელს." სამართლის ელექტრონულ ბიბლიოთეკას (სები) დაემატა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის გადაწყვეტილება საქმეზე 3ბ/1952-15 (2016-02-04). გადაწყვეტილება შესულია კანონიერ ძალაში. გადაწყვეტილებაში არსებითად განხილულია შემდეგი თემები: ☛ დისკრეციული უფლებამოსილების გამოყენების წესი; ☛ აქტის დასაბუთებულობის ინსტიტუტი ადმინისტრაციულ ურთიერთობებში; ☛ დასაბუთების არარსებობა როგორც არასაკმარისი საფუძველი აქტის ბათილობისათვის; ☛ დისციპლინური გადაცდომის გამო სამსახურიდან გათავისუფლება როგორც პირველადი ღონისძიება; ☛ სამსახურებრივ მოვალეობათა უხეში დარღვევა.
ვრცლად
განაჩენი ექიმის დანიშნულების გარეშე ნარკოტიკის უკანონო მოხმარების შესახებ
2017-04-05
"საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს არაკონსტიტუციურად არ უცვნია სისხლის სამართლის კოდექსის 273-ე მუხლის ნორმატიული შინაარსი ქმედების ან/და სხვა ნარკოტიკული საშუალების სანქციის ნაწილში, მაგრამ, მიუხედავად ამისა, ამ მუხლით პირის მსჯავრდებისას, მის მიმართ სასჯელის სახისა და ზომის განსაზღვრის დროს, მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული ზემოაღნიშნული გადაწყვეტილებების დასაბუთება და, შესაბამისად, ამ ქმედების ხასიათი და სიმძიმე, პირის მიერ გამოხატული მართლსაწინააღმდეგო ნება, მოვალეობათა დარღვევის ხასიათი და ზომა, ქმედების განხორციელების სახე, ხერხი მართლსაწინააღმდეგო შედეგი და პიროვნების მახასიათებელი კონკრეტული გარემოებები..." წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის განაჩენს 1/ბ-167-17 (2017-03-02). განაჩენი საბოლოოა, არ გასაჩივრებულა. განაჩენში ციტირებულია უზენაესი სასამართლოს ორი განაჩენი. განაჩენში არსებითად განხილულია შემდეგი თემები: ☛ პირადი მოხმარებისათვის ნარკოტიკის უკანონო მოხმარება ☛ თავისუფლების აღკვეთა, როგორც უკიდურესი ღონისძიება
ვრცლად
გადაწყვეტილება იჯარის ხელშეკრულების ბათილობის თაობაზე
2017-04-04
წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის გადაწყვეტილებას 2ბ/5318-15 (2017-07-11). გადაწყვეტილება შესულია კანონიერ ძალაში (გასაჩივრდა უზენაეს სასამართლოში, საჩივარი დაუშვებლად იქნა ცნობილი). საქმის ფაქტობრივი გარემოებების მიხედვით, მოსარჩელე ითხოვდა იჯარის ქირის დაკისრებას მოპასუხეზე. მოპასუხის შესაგებელი ეფუძნებოდა ორ გარემოებას: (1) ხელშეკრულება იყო ბათილი, რადგან დადებული იყო 2 წლის ვადით და არ განხორციელებულა რეგისტრაცია საჯარო რეესტრში; (2) ხელშეკრულების საგანი იყო ნივთობრივად ნაკლიანი, რამაც გამოიწვია სარემონტო ხარჯები. ორივე ინსტანციის სასამართლოს განმარტებით საჯარო რეესტრში რეგისტრაციის არარსებობა არ იწვევს იჯარის ხელშეკრულების ბათილობას. სარემონტო სამუშაოების ხარჯებთან მიმართებით მოპასუხემ ვერ შეძლო იმის დამტკიცება, რომ აუცილებელი შესრულება განხორციელებული იყო მესაკუთრის ინტერესისა და ნების შესაბამისად. გადაწყვეტილებაში არსებითად განხილულია შემდეგი თემები: ☛ იჯარა; ☛ საჯარო რეესტრი; ☛ რეგისტრაციის სამართლებრივი შედეგები; ☛ ნივთობრივი ნაკლი; ☛ რემონტის ხარჯები; ☛ ნივთის გაუმჯობესებისათვის გაწეული ხარჯების ანაზღაურება; ☛ მხარის ახსნა-განმარტება (მტკიცებულება); ☛ დავალების გარეშე სხვისი საქმეების შესრულება.
ვრცლად
საგამოძიებო კოლეგიის განჩინება ვიდეოჩანაწერის დათვალიერების თაობაზე
2017-03-30
,,საქმისათვის მნიშვნელობის მქონე ნივთის ამოღების შემთხვევაში, მტკიცებულებითი ძალა შეიძლება შეიძინოს არა თვით ნივთმა მასზე არსებული კვალის (მაგ:DVD დისკზე არსებული თითის ანაბეჭდი, სისხლი და ა.შ.) სახით, არამედ მასში დაცულმა ინფორმაციამ (მაგ: DVD დისკში არსებული ჩანაწერი) და ეს გამოძიებისთვის წინასწარ არის ცნობილი, ანუ გამოძიებას გააზრებული აქვს რა სახის მტკიცებულების მოპოვება სურს, უნდა გაირკვეს, ეს ინფორმაცია არის თუ არა კომპიუტერულ სისტემაში ან კომპიუტერულ მონაცემთა შესანახ საშუალებაში დაცული ინფორმაცია. დადებით შემთხვევაში, უნდა მოხდეს მისი გამოთხოვა სსსკ-ის 136-ე მუხლით დადგენილი წესით..." წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის განჩინებას 1გ/109-17 (2017-01-25). განჩინება საბოლოოა და გასაჩივრებას არ ექვემდებარება. განჩინებაში არსებითად განხილულია შემდეგი თემები: ☛ ინფორმაციის გამოთხოვა; ☛ კანონის არსებითი დარღვევით მოპოვებული მტკიცებულება; ☛ მტკიცებულების დასაშვებობა; ☛ დათვალიერების ჩატარების წესი; ☛ ნივთმტკიცების მოპოვების კანონიერი გზა; ☛ ამოღების საგამოძიებო მოქმედება.
ვრცლად
საგამოძიებო კოლეგიის განჩინება საგნის დათვალიერებისა და მისი ამოღების შესახებ
2017-03-29
,,დათვალიერება არ არის ის საგამოძიებო მოქმედება, რომელმაც საგნის, დოკუმენტის, ნივთიერების ან სხვა ობიექტის მოსაპოვებლად შეიძლება შეცვალოს ამოღება." წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის განჩინებას 1გ/407-17 (2017-03-22). განჩინება საბოლოოა და გასაჩივრებას არ ექვემდებარება. წინასასამართლო სხდომაზე მოსამართლემ დაუშვებელ მტკიცებულებად ცნო ბრლადების მხარის მტკიცებულებები ი.ბ.-ს ქურთუკის დათვალიერების ოქმი და ქურთუკი (ნივთმტკიცება). აღნიშნული განჩინება ბრალდების მხარემ გაასაჩივრა თბილისის სააპელაციო სასამართლოში. საგამოძიებო კოლეგიამ განმარტა, რომ ნივთის წარდგენა, რასაც თან ახლავს მისი დათვალიერება და შემდეგ ამოღება წარმომდგენის თანხმობით, არ არის ნივთმტკიცების მოპოვების კანონიერი გზა. დათვალიერება არ არის ის საგამოძიებო მოქმედება, რომელმაც ობიექტის მოსაპოვებლად შეიძლება შეცვალოს ამოღება. განჩინებაში არსებითად განხილულია შემდეგი თემები: ☛ კანონის არსებითი დარღვევით მოპოვებული მტკიცებულება; ☛ მტკიცებულების დაუშვებლად ცნობა; ☛ დათვალიერების ჩატარების წესი; ☛ ნივთმტკიცების მოპოვების კანონიერი გზა; ☛ ამოღების საგამოძიებო მოქმედება.
ვრცლად
საგამოძიებო კოლეგიის განჩინება თარჯიმნის გარეშე საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების თაობაზე
2017-03-23
სამართლის ელექტრონულ ბიბლიოთეკას (სები) დაემატა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის განჩინება 1გ/404-17 (2017-03-22). განჩინება საბოლოოა და გასაჩივრებას არ ექვემდებარება. გამომძიებლის მიერ, მოსამართლის განჩინების გარეშე, გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე, ჩატარდა ი.დ.-ს პირადი ჩხრეკა, რა დროსაც ამოღებულ იქნა სავარაუდოდ მოპარული პლასტიკური ბარათი. პროკურორის შუამდგომლობა, პირადი ჩხრეკის კანონიერად ცნობის თაობაზე, არ დაკმაყოფილდა საქალაქო სასამართლოს მიერ, ამასთან ჩხრეკის შედეგად ამოღებული ნივთები დაუშვებელ მტკიცებულებად იქნა ცნობილი. აღნიშნული განჩინება ბრალდების მხარის მიერ გასაჩივრდა სააპელაციო სასამართლოში. საგამოძიებო კოლეგიამ არ დააკმაყოფილა საჩივარი და განჩინებაში განმარტა, რომ ზოგადად, თარჯიმნის მოწვევა გადაუდებელი აუცილებლობისას დაკავშირებულია გონივრულ ძალისხმევასთან და ეს ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში უნდა გადაწყდეს. ამასთან, საგამოძიებო მოქმედების გადაუდებელი აუცილებლობის პირობებში ჩატარება არ არის იმის წინაპირობა, რომ მოხდეს იმ საპროცესო ნორმების უგულებელყოფა, რომლებიც ითვალისწინებს საგამოძიებო მოქმედებებში თარჯიმნის სავალდებულო მონაწილეობას. განჩინებაში არსებითად განხილულია შემდეგი თემები: ☛ საგამოძიებო მოქმედების ჩატარება გადაუდებელი აუცილებლობისას; ☛ თარჯიმნის მოწვევა საგამოძიებო მოქმედების ჩატარებისას; ☛ საპროცესო უფლებების არსებითი დარღვევა; ☛ დაუშვებელი მტკიცებულება; ☛ პირადი ჩხრეკის უკანონოდ ცნობა.
ვრცლად
საგამოძიებო კოლეგიის განჩინება აღკვეთის ღონისძიების გამოყენებაზე უარის თქმის შესახებ
2017-03-22
წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის განჩინებას 1გ/386-17 (2017-03-21). განჩინება საბოლოოა და გასაჩივრებას არ ექვემდებარება. საქმის ფაქტობრივი გარემოებების მიხედვით, გ.ჯ.-ს წარედგინა ბრალდება მის დაუსწრებლად ადვოკატის მეშვეობით, ძალაში შესული განაჩენის შეუსრულებლობისათვის. პროკურორმა ითხოვა ბრლადებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენება. სასამართლომ არ დააკმაყოფილა შუამდგომლობა და არც ერთი სახე აღკვეთის ღონისძიების არ გამოიყენა. აღნიშნული განჩინება ბრალდების მხარემ სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა. სააგმოძიებო კოლეგიამ განჩინებაში განმარტა, რომ ვინაიდან ბრალდებულს სხვა საქმეზე უკვე შეფარდებული აქვს თ/ა და მისი დაკავებისთანავე სრულად იქნება აღკვეთილი ბრალდების მხარის მიერ დასახელებული საფრთხეები, პატიმრობის გამოყენების ფორმალური საფუძველი არ არსებობს. ბრალდების მხარის შუამდგომლობა დაუშვებლად იქნა ცნობილი. განჩინებაში არსებითად განხილულია შემდეგი თემები: ☛ აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების მიზნები და საფუძველი; ☛ აღკვეთის ღონისძიების გარეშე დატოვება; ☛ ძალაში შესული განაჩენის შეუსრულებლობა.
ვრცლად
საგამოძიებო კოლეგიის განჩინება ქონებაზე ყადაღის დადების თაობაზე
2017-03-17
"ქონებაზე ყადაღის დადება არ იწვევს საკუთრების უფლების გაუქმებას ან ჩამორთმევას, არამედ იგი, როგორც მხოლოდ დროებითი ღონისძიება გამოიყენება მოცემულ სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში, სისხლის სამართლის საპროცესო ნორმების მოთხოვნათა შესაბამისად და გამომდინარეობს აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებიდან." სამართლის ელექტრონულ ბიბლიოთეკას (სები) დაემატა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის განჩინება 1გ/293-17 (2017-03-01). პროკურორმა შუამდგომლობით მიმართა საქალაქო სასამართლოს და ითხოვა ყადაღის დადება ქურდული სამყაროს წევრობაში ბრალდებულისა და მისი ოჯახის წევრების სახელზე რიცხულ ქონებაზე. პროკურორის შუამდგომლობა დაკმაყოფილდა.განჩინება სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა ბრალდებულის ადვოკატმა და ითხოვა ყადაღის გაუქმება ბრალდებულისა და მისი ოჯახის წევრების ქონებაზე. საგამოძიებო კოლეგიის მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა საჩივარი და განმარტა, რომ ბრალდებულის ადვოკატს უფლება ჰქონდა გაესაჩივრებინა განჩინება მხოლოდ მისი დაცვის ქვეშ მყოფის ქონებრივი უფლებების შესაძლო დარღვევის ნაწილში და არა მისი ოჯახის წევრების. განჩინებაში არსებითად განხილულია შემდეგი თემები: ☛ ყადაღის დადება უძრავ ქონებაზე; ☛ დანაშაულებრივი გზით შეძენილი ქონება; ☛ არაუფლებამოსილი პირის მიერ საჩივრის წარდგენა; ☛გასაჩივრების უფლების მქონე პირები.
ვრცლად
განჩინება დასაქმებულის სამსახურიდან განთავისუფლების შესახებ
2017-03-16
წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის განჩინებას საქმეზე 2ბ/4372-16 (2016-11-25). განჩინება არ გასაჩივრდა და შესულია კანონიერ ძალაში. მოსარჩელის მოთხოვნას წარმოადგენდა ბრძანების ბათილად ცნობა, სამსახურში აღდგენა და განაცდურის ანაზღაურება. სასამართლომ განმარტა, რომ სამუშაოდან გათავისუფლების მართლზომიერების შემოწმება შესაძლებელია მხოლოდ შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის თაობაზე ადმინისტრაციის ბრძანებაში მითითებული დასაქმებულის გათავისუფლების საფუძვლის კვლევის შედეგად. დასაქმებულთა შრომითი უფლებების დაცვის კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანია დამსაქმებლის მიერ მისთვის მინიჭებული უფლებებით კეთილსინდისიერად სარგებლობა. ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება შრომის სამართალში მოქმედ Ultima Ratio - ს პრინციპის დაცვას, რომლის თანახმადაც, დასაქმებულის სამსახურიდან გათავისუფლება გამოყენებულ უნდა იქნეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც დასაქმებულის მიმართ, უფრო მსუბუქი სანქციის შეფარდებას აზრი აქვს დაკარგული. სასამართლომ მიუთითა, რომ მოცემულ შემთხვევაში, მოპასუხის მიერ ვერ იქნა დადასტურებული მოსარჩელის მიერ მასზე დაკისრებული მოვალეობების არაჯეროვნად შესრულების ფაქტი და შესაბამსიად, დაასკვნა, რომ არ არსებობდა მასთან შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის ფაქტობრივ-სამართლებრივი საფუძველი. განჩინებაში არსებითად განხილულია შემდეგი თემები: ☛ სამსახურში აღდგენა; ☛ განაცდურის ანაზღაურება; ☛ Ultima Ratio პრინციპი; ☛ მტკიცების ტვირთის განაწილება.
ვრცლად
© 2013, თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
სატელეფონო ცენტრი: (+995 32) 251 85 21

საიტის ძველი ვერსია