თბილისის სააპელაციო სასამართლოს შინაგანაწესი
2021-06-01
დამტკიცებულია 2007 წელს, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის მიერ.
ვრცლად
საქართველოს კონსტიტუცია
2021-01-28
საქართველოს კონსტიტუცია ( მიღების თარიღი - 1995 წლის 24 აგვისტო). (კონსოლიდირებული ვერსია).
ვრცლად
ორგანული კანონი „საერთო სასამართლოების შესახებ“
2021-01-28
2009 წლის 4 დეკემბრის საქართველოს ორგანული კანონი ,,საერთო სასამართლოების შესახებ“. (კონსოლიდირებული ვერსია).
ვრცლად
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა, ადმინისტრაციულ საქმეთა და სისხლის სამართლის საქმეთა პალატებში მოსამართლეთა ვიწრო სპეციალიზაციის განსაზღვრის შესახებ
2018-04-30
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილება #1/175 "თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა, ადმინისტრაციულ საქმეთა და სისხლის სამართლის საქმეთა პალატებში მოსამართლეთა ვიწრო სპეციალიზაციის განსაზღვრის შესახებ", 2018 წლის 30 აპრილი, ქ. თბილისი.
ვრცლად
საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესის შესახებ
2017-11-27
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2013 წლის 27 დეკემბრის 1/225 გადაწყვეტილება ,,საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტი და პროაქტიულად გამოქვეყნების წესი". ძალაშია 2014 წლის 1 იანვრიდან.
ვრცლად
იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსა და საერთო სასამართლოებში სტაჟირების და სასწავლო პრაქტიკის გავლის წესის შესახებ
2017-09-18
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილება #1/251, „საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსა და საერთო სასამართლოებში სტაჟირებისა და სასწავლო პრაქტიკის გავლის წესის დამტკიცების შესახებ“, 2017 წლის 18 სექტემბერი, ქ. თბილისი.
ვრცლად
საქართველოს საერთო სასამართლოებში საქმეთა ავტომატურად, ელექტრონული სისტემის მეშვეობით განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ
2017-05-01
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსგადაწყვეტილება #1/56 "საქართველოს საერთო სასამართლოებში საქმეთა ავტომატურად, ელექტრონული სისტემის მეშვეობით განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ", 2017 წლის 1 მაისი, ქ. თბილისი.
ვრცლად
საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“
2015-10-27
საქართველოს 2015 წლის კანონი "საჯარო სამსახურის შესახებ" (კონსოლიდირებული ვერსია)
ვრცლად
საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსა და საქართველოს საერთო სასამართლოებში მოქალაქესთან კომუნიკაციის სტანდარტები
2013-12-20
საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსა და საქართველოს საერთო სასამართლოებში მოქალაქესთან კომუნიკაციის სტანდარტები
ვრცლად
© 2013, თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
სატელეფონო ცენტრი: (+995 32) 251 85 21

საიტის ძველი ვერსია