საქართველოს კონსტიტუცია
2017-01-03
1995 წლის 24 აგვისტოს საქართველოს კონსტიტუცია. (2018 წლის 16 თებერვლის მდგომარეობით).
ვრცლად
ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად კანდიდატებისათვის დამატებითი მოთხოვნები
2014-05-02
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის 2013 წლის 22 ივლისის ბრძანება ,,სააპელაციო სასამართლოს აპარატის ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად კანდიდატებისათვის დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების თაობაზე".
ვრცლად
საერთო სასამართლოების სისტემაში სტაჟირების გავლის წესის შესახებ
2014-04-22
2006 წლის 10 მარტის საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილება #1/28-2006 "საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსა და საერთო სასამართლოების სისტემაში სტაჟირების გავლის წესის დამტკიცების შესახებ".
ვრცლად
საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესის შესახებ
2014-01-21
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2013 წლის 27 დეკემბრის 1/225 გადაწყვეტილება ,,საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტი და პროაქტიულად გამოქვეყნების წესი". ძალაშია 2014 წლის 1 იანვრიდან.
ვრცლად
სასამართლოში ფოტო-ვიდეო-აუდიო ჩაწერის წესის შესახებ
2013-12-20
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის 2013 წლის 22 მაისის ბრძანება ,,სასამართლოში ფოტოგადაღების, კინო-, ვიდეო-, აუდიო ჩაწერისა და ეთერში გადაცემის წესების შესახებ".
ვრცლად
მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის შესახებ
2013-12-20
2000 წლის 23 თებერვლის საქართველოს კანონი ,,საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური სამართალწარმოების შესახებ"
ვრცლად
საქართველოს სამოსამართლო ეთიკის წესები
2013-12-20
დამტკიცდა საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციის მიერ.
ვრცლად
საერთო სასამართლოების შესახებ
2013-12-20
2009 წლის 4 დეკემბრის საქართველოს ორგანული კანონი ,,საერთო სასამართლოების შესახებ". (2018 წლის 16 თებერვლის მდგომარეობით).
ვრცლად
მოსამართლეებთან კომუნიკაციის წესის შესახებ
2013-12-20
2007 წლის 11 ივლისის საქართველოს კანონი ,,საერთო სასამართლოების მოსამართლეებთან კომუნიკაციის წესის შესახებ". (2018 წლის 16 თებერვლის მდგომარეობით).
ვრცლად
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს შინაგანაწესი
2013-12-20
დამტკიცდა 2007 წელს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის მიერ.
ვრცლად
სასამართლოებში მოქალაქესთან კომუნიკაციის სტანდარტები
2013-12-20
დამტკიცდა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის #1/208-2007 გადაწყვეტილებით. 
ვრცლად
© 2013, თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
სატელეფონო ცენტრი: (+995 32) 251 85 21

საიტის ძველი ვერსია