წიგნები საჩუქრად
2014-04-03
საქართველოს სასამართლოების მოხელეთა პროფესიულმა ასოციაციამ (GCEPA) თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ბიბლიოთეკას საჩუქრად გადასცა მრავალფეროვანი იურიდიული თემატიკის 45 გამოცემა.

ეს გამოცემებია:

● კრიმინალისტიკა (დანაშაულთა გახსნის ტაქტიკა), შოთა ფაფიაშვილი, 2001 წ.

● საკუთრების უფლება საქართველოში, ავტორთა კოლექტივი, 2007წ.

● ქართული სამართლის ისტორია. ტომი VII. წიგნი მეორე, ნაკვეთი მეორე, ივანე ჯავახიშვილი, 1984 წ.; (2 ერთეული)

● სახელმწიფოსა და სამართლის ზოგადი თეორია, გივი ინწკირველი, 2003წ;

● პროკურატურის სტატუსი საზღვარგარეთ და საქართველოში, იური გაბისონია, 1999წ;

● ქართული სამართლის ისტორია. ტომი VI. წიგნი პირველი, ივანე ჯავახიშვილი, 1982 წ.;

● საბაჟო სამართალი, ია ხარაზი, 2007წ;

● საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი - წიგნი მეორე, ავტორთა კოლექტივი, 1999წ; (2 ერთეული)

● საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი - წიგნი მესამე, ავტორთა კოლექტივი, 2001წ;

● პოლიტიკურ და სამართლებრივ მოძღვრებათა ისტორია, ვალერიან მეტრეველი, გიორგი დავითაშვილი, 2005წ;

● სახელმწიფოსა და სამართლის ისტორია, გიორგი ნადარეიშვილი,2008წ;

● ქართული სამართლის ისტორია. წიგნი I, ივანე ჯავახიშვილი, 1928წ;

● სამოქალაქო სამართალი. (I ზოგადი ნაწილი), ავთანდილ კობახიძე, 2001წ;

● სახელმწიფოსა და სამართლის თეორია, გ. ინწკირველი, 1974წ;

● ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი (ლექციათა კურსი), დავით ძამუკაშვილი, 2001წ;

● ქართული სამართლის ძეგლები II, ი.დოლიძე, 1966წ;

● საკუთრება და თავისუფლება, რიჩარდ პაიპსი, 2004 წ;

● მემკვიდრეობის სამართალი, შალვა ჩიკვაშვილი, 2000წ;

● საოჯახო სამართალი, შალვა ჩიკვაშვილი, 2000წ;

● საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი - წიგნი პირველი, 2002წ;

● სახელმწიფოსა და სამართლის ისტორია, გიორგი ნადარეიშვილი, 2008წ.

● სახელმწიფოსა და სამართლის ზოგადი თეორია, გივი ინწკირველი, 2003წ; (3 ერთეული)

● საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი - წიგნი მეოთხე, ნაწილი მეორე, 2002წ;

● საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი - წიგნი მეხუთე, 2000 წ;

● რომის სამართლის ძეგლები (იუსტინიანეს ინსტიტუციები), ნუგზარ სურგულაძე, 2002წ; (2 ერთეული)

● ქართული სამართლის ისტორიის წყაროები, ივანე სურგულაძე, 2002წ;

● სახელმწიფოსა და სამართლის ისტორია, გიორგი ნადარეიშვილი, 2008წ;

● ქართული სამართლის ისტორია, ვალერიან მეტრეველი, 2009წ;

● რომის სამართალი, ვალერიან მეტრეველი, 2009წ;

● ქართული სამართლის საფუძვლები, ავტორთა კოლექტივი, 2002წ;

● იურიდიული ლექსიკონი, ლ.დანელიშვილი, მ. მესხიშვილი, 2004წ;

● საქართველოს ადმინისტრაციული სამართალი, ვალერი ლორია, 2005წ;

● სადაზღვევო სამართალი, ჯამლეთ შათირიშვილი, ნატო კაკაშვილი, 2012წ;

● საოჯახო სამართალი, რომან შენგელია, ეკატერინე შენგელია, 2009წ;

● სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი. წიგნი I, ავტორთა კოლექტივი, 2008წ;

● საქართველოს საპატენტო კანონი (კომენტარი), დავით ძამუკაშვილი, 2003წ;

● Коментарий к кодексу рсфср об административных правонарушениях, Веремеенк, Салищевой, Студеникиной, 1997;

● Ревизия и Контроль (В Акционерных Общецтвах и Товариществах), В.И. Венедиктова

● Криминалистика, А.И. Винберг, Б.Л. Зотов, 1973г:

● Получение и проверка показаний следователем, А.А. Леви, Г.И. Пичкалева, Н.А. Селиванов, 1987г.
© 2013, თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
სატელეფონო ცენტრი: (+995 32) 251 85 21

საიტის ძველი ვერსია