გადაწყვეტილების დასაბუთება
2014-10-09
სამართლის ელექტრონულ ბიბლიოთეკას დაემატა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის გადაწყვეტილება საქმეზე 2ბ/2997-14 (2014-07-17)

გადაწყვეტილებაში განხილული თემებია:

● გადაწყვეტილების დასაბუთება;
● კერძო საჩივარი;

გადაწყვეტილება განმარტავს:
● სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 285-ე (განჩინების შინაარსი) 420-ე (კერძო საჩივრის განხილვის წესი) და ამავე კოდექსის 394-ე (გადაწყვეტილების გაუქმების აბსოლუტური საფუძვლები) მუხლებს. ლიტერატურის სანახავად გადადით ქვემოთ მითითებულს ბმულზე.
ბმულები
© 2013, თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
სატელეფონო ცენტრი: (+995 32) 251 85 21

საიტის ძველი ვერსია