გადაწყვეტილების ბათილად ცნობა
2014-12-10
"პალატა მიიჩნევს, რომ იმისათვის, რომ კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილება ბათილად იქნეს ცნობილი, მიუხედავად მისი „5 წლიანი საპროცესო ხანდაზმულობისა“, აუცილებელია, რომ აღნიშნული ფაქტის შესახებ განმცხადებელმა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლის, ანუ 2013 წლის 18 ნოემბრის შემდეგ შეიტყოს და ინფორმაციის მიღებიდან 1 თვის ვადაში მიმართოს სასამართლოს."

წარმოგიდგენთ სააპელაციო სასამართლოს 2014 წლის 20 ნოემბრის გადაწყვეტილებას საქმეზე 2ბ/5114-14;

მოსამართლეები:
● ქეთევან მესხიშვილი;
● ნატალია ნაზღაიძე;
● ნათია გუჯაბიძე;

გადაწყვეტილებაში განხილული თემებია:
● გადაწყვეტილების (განჩინების) ბათილად ცნობა;
● საქმის წარმოების განახლება;

განმარტებები:
● სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი - მუხლი 422. განცხადება გადაწყვეტილების (განჩინების) ბათილად ცნობის შესახებ;
● სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი - მუხლი 426. განცხადების შეტანის ვადა;

გადაწყვეტილება შესულია კანონიერ ძალაში და არ ექვემდებარება გასაჩივრებას.
მიმაგრებული ფაილები
© 2013, თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
სატელეფონო ცენტრი: (+995 32) 251 85 21

საიტის ძველი ვერსია