შეტყობინების ვალდებულება ხელშეკრულებიდან გასვლისას
2015-01-29
„ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში, კრედიტორისათვის ანაზღაურებას ექვემდებარება როგორც ფაქტობრივად დამდგარი ზიანი, ასევე მიუღებელი შემოსავლის სახით მიყენებული ზიანი. ფულადი ვალდებულების შემთხვევაში, ასეთი ზიანის მოცულობას კანონი განსაზღვრავს მხარეთა მიერ შეთანხმებული პროცენტის ოდენობით, რომლის გადახდაც მოვალეს ეკისრება დავალიანების დაფარვამდე. ყველა შემთხვევაში, ზიანის ანაზღაურების ვალდებულების წარმოშობის საფუძველია ის დანაკლისი, რაც კრედიტორმა შეიძლება რეალურად განიცადოს ხელშეკრულების პირობათა შეუსრულებლობით“.

სამართლის ელექტრონულ ბიბლიოთეკას დამატა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2012 წლის 28 თებერვლის გადაწყვეტილება საქმეზე: 2ბ/1938-11:

ხელშეკრულების შეწყვეტა/მოშლა; ხელშეკრულებიდან გასვლა, ხელშეკრულებაზე უარის თქმა; შეტყობინების ვალდებულება ხელშეკრულებიდან გასვლისას; მიუღებელი შემოსავალი; საბანკო კრედიტი; ზიანის ანაზღაურება კრედიტის ვადამდე დაბრუნებისათვის; სოლიდარული მოვალეები;

გადაწყვეტილებაში განხილული თემებია:

• ხელშეკრულების შეწყვეტა/მოშლა;
• ხელშეკრულებიდან გასვლა, ხელშეკრულებაზე უარის თქმა;
• შეტყობინების ვალდებულება ხელშეკრულებიდან გასვლისას;
• მიუღებელი შემოსავალი; საბანკო კრედიტი;
• ზიანის ანაზღაურება კრედიტის ვადამდე დაბრუნებისათვის;
• სოლიდარული მოვალეები;

გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებული ნორმებია:

• სამოქალაქო კოდექსი: მუხლი 352. ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შედეგები;
• სამოქალაქო კოდექსი: მუხლი 405. დამატებითი ვადის დაწესება ვალდებულების დარღვევისას;
• სამოქალაქო კოდექსი: მუხლი 355. შეტყობინების ვალდებულება ხელშეკრულებიდან გასვლისას;
• სამოქალაქო კოდექსი მუხლი: 411. ზიანის ანაზღაურება მიუღებელი შემოსავლისათვის;
• სამოქალაქო კოდექსი: მუხლი 403. პროცენტის გადახდა ფულადი თანხის გადახდის ვადის გადაცილებისას;
• სამოქალაქო კოდექსი: მუხლი 872. ზიანის ანაზღაურება კრედიტის ვადამდე დაბრუნებისათვის;
• სამოქალაქო კოდექსი : მუხლი 300. იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის გადასვლა კრედიტორის (იპოთეკარის) საკუთრებაში;
• სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი: მუხლი 41. დავის საგნის ფასის განსაზღვრის წესი;
მიმაგრებული ფაილები
© 2013, თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
სატელეფონო ცენტრი: (+995 32) 251 85 21

საიტის ძველი ვერსია