სასამართლო პრაქტიკა
2016-03-23
წარმოგიდგენტ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის შემდეგ განჩინებებს:

2ბ/1453-15, 2016-01-29
განჩინება შეეხება შემდეგ თემებს:
☛ საქმის წარმოების განახლება;
☛ გადაწყვეტილების (განჩინების) ბათილად ცნობა.

2ბ/4608-15, 2016-01-21
განჩინება შეეხება შემდეგ თემებს:
☛ შეგებებული სარჩელის დასაშვებობა;
☛ საქმის განხილვის გადადება და გაგრძელება;
☛ აღიარებითი სარჩელი;
☛ სახელმწიფო ბაჟის აღიარებით სარჩელზე.

2ბ/4348-15, 2016-01-21
განჩინება შეეხება შემდეგ თემებს:
☛ სარჩელის უზრუნველყოფა;
☛ ნოტარიუსის მიერ გაცემული სააღსრულებო ფურცლის მოქმედების შეჩერება;
☛ სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიებები.
© 2013, თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
სატელეფონო ცენტრი: (+995 32) 251 85 21

საიტის ძველი ვერსია