სააპელაციო სასამართლოს განჩინებები
2016-03-27
წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის განჩინებებს:

2ბ/4198-15, 2015-11-10
☛ სარჩელის უზრუნველყოფა;
☛ სარჩელის უზრუნველყოფის მიზანი;
☛ სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენებისას სამართლიანი ბალანსის დაცვა;
☛ სარჩელის უზრუნველყოფის საფუძველი.

2ბ/4134-15, 2016-02-10
☛ საჯარო შეტყობინება;
☛ სარჩელის განუხილველად დატოვება;
☛ მოპასუხის მისამართის არასწორად მითითება.

2ბ/4923-15, 2016-01-21
☛ სარჩელის უზრუნველყოფა;
☛ მესამე პირი დამოუკიდებელი სასარჩელო მოთხოვნის გარეშე.

2ბ/5970-15, 2016-02-15
☛ საპროცესო თანამონაწილეობა;
☛ დავის საგნის ღირებულება;
☛ სარჩელის მიღებაზე უარის თქმა.
© 2013, თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
სატელეფონო ცენტრი: (+995 32) 251 85 21

საიტის ძველი ვერსია