9 მარტის განჩინებები
2016-03-29
წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 9 მარტის განჩინებებს:

2ბ/1217-15, 2016-03-09
☛ თავდების სოლიდარული პასუხისმგებლობა;
☛ იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის რეალიზაცია;
☛ გადაწყვეტილების აღსრულების საშუალების შეცვლა.

2ბ/2499-15, 2016-03-09
☛ სარჩელის მიღებაზე უარის თქმა;
☛ სამართალწარმოების ენა.

2ბ/5108-15, 2016-03-09
☛ განსაკუთრებული განსჯადობა;
☛ ხელშეკრულების შესრულების ადგილი.

2ბ/5516-15, 2016-03-09
☛ სახელმწიფო ბაჟის გადახდისაგან გათავისუფლება;
☛ სასამართლო ხარჯების ოდენობის შემცირება.

2ბ/5649-15, 2016-03-09
☛ განსაკუთრებული განსჯადობა;
☛ ხელშეკრულების შესრულების ადგილი.
© 2013, თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
სატელეფონო ცენტრი: (+995 32) 251 85 21

საიტის ძველი ვერსია