სამოქალაქო პალატის ახალი განჩინებები
2016-04-22
წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის ახალ განჩინებებს:

საქმე №2ბ/893-16, 2016-03-25
განჩინებაში განხილული თემები:
☛ სარჩელის მიღებაზე უარის თქმა;
☛ სახელმწიფო ბაჟის ოდენობის განსაზღვრა;
☛ ქონებრივ-სამართლებრივი დავა.

საქმე № 2ბ/982-16, 2016-02-29
განჩინებაში განხილული თემები:
☛ სარჩელის მიღებაზე უარის თქმა;
☛ სარჩელის დასაშვებობა;
☛ სარჩელის ფორმა.

საქმე № 2ბ/997-16, 2ბ/997-16
განჩინებაში განხილული თემები:
☛ სარჩელის მიღებაზე უარის თქმა;
☛ განსაკუთრებული განსჯადობა;
☛ განსჯადობა.

საქმე № 2ბ/5234-15, 2016-02-18
განჩინებაში განხილული თემები:
☛ სარჩელის უზრუნველყოფა;
☛ სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიებები;
☛ სააღსრულებო წარმოების შეჩერება.

საქმე № 2ბ/5417-15, 2016-02-18
განჩინებაში განხილული თემები:
☛ სარჩელის უზრუნველყოფა;
☛ სარჩელის უზრუნველყოფის მიზანი;
☛ ქონების რეალიზაციის შეჩერება.
© 2013, თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
სატელეფონო ცენტრი: (+995 32) 251 85 21

საიტის ძველი ვერსია