328 - განცხადება დაკარგულ ან განადგურებულ საწარმდგენლო და საორდერო ფასიან ქაღალდზე უფლების აღდგენის შესახებ
© 2013, თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
სატელეფონო ცენტრი: (+995 32) 251 85 21

საიტის ძველი ვერსია