საქართველოს კონსტიტუცია
2017-01-03
1995 წლის 24 აგვისტოს საქართველოს კონსტიტუცია. (2018 წლის 16 თებერვლის მდგომარეობით).
ვრცლად
ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად კანდიდატებისათვის დამატებითი მოთხოვნები
2014-05-02
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის 2013 წლის 22 ივლისის ბრძანება ,,სააპელაციო სასამართლოს აპარატის ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად კანდიდატებისათვის დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების თაობაზე".
ვრცლად
საერთო სასამართლოების სისტემაში სტაჟირების გავლის წესის შესახებ
2014-04-22
2006 წლის 10 მარტის საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილება #1/28-2006 "საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსა და საერთო სასამართლოების სისტემაში სტაჟირების გავლის წესის დამტკიცების შესახებ".
ვრცლად
სასამართლოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ
2014-02-27
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს #1/232 გადაწყვეტილება ,,თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ" მიღებულ იქნა 2010 წლის 29 ნოემბერს.
ვრცლად
საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესის შესახებ
2014-01-21
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2013 წლის 27 დეკემბრის 1/225 გადაწყვეტილება ,,საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტი და პროაქტიულად გამოქვეყნების წესი". ძალაშია 2014 წლის 1 იანვრიდან.
ვრცლად
სასამართლოში ფოტო-ვიდეო-აუდიო ჩაწერის წესის შესახებ
2013-12-20
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის 2013 წლის 22 მაისის ბრძანება ,,სასამართლოში ფოტოგადაღების, კინო-, ვიდეო-, აუდიო ჩაწერისა და ეთერში გადაცემის წესების შესახებ".
ვრცლად
მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის შესახებ
2013-12-20
2000 წლის 23 თებერვლის საქართველოს კანონი ,,საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური სამართალწარმოების შესახებ"
ვრცლად
საქართველოს სამოსამართლო ეთიკის წესები
2013-12-20
დამტკიცდა საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციის მიერ.
ვრცლად
საერთო სასამართლოების შესახებ
2013-12-20
2009 წლის 4 დეკემბრის საქართველოს ორგანული კანონი ,,საერთო სასამართლოების შესახებ". (2018 წლის 16 თებერვლის მდგომარეობით).
ვრცლად
მოსამართლეებთან კომუნიკაციის წესის შესახებ
2013-12-20
2007 წლის 11 ივლისის საქართველოს კანონი ,,საერთო სასამართლოების მოსამართლეებთან კომუნიკაციის წესის შესახებ". (2018 წლის 16 თებერვლის მდგომარეობით).
ვრცლად
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს შინაგანაწესი
2013-12-20
დამტკიცდა 2007 წელს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის მიერ.
ვრცლად
სასამართლოებში მოქალაქესთან კომუნიკაციის სტანდარტები
2013-12-20
დამტკიცდა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის #1/208-2007 გადაწყვეტილებით. 
ვრცლად
© 2013, თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
სატელეფონო ცენტრი: (+995 32) 251 85 21

საიტის ძველი ვერსია