სტრუქტურა
მოსამართლეები
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
საგამოძიებო კოლეგია


სასამართლოს აპარატი (საჯარო მოხელეები)

სასამართლოს მენეჯერი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

თავმჯდომარის ბიურო
ბიუროს უფროსი - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
კონსულტანტი - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
სპეციალისტი - პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
მოსამართლის (თავმჯდომარის) თანაშემწე - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ადამიანური რესურსების მართვისა და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახური
სამსახურის უფროსი - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
მოსამართლის თანაშემწე - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
სხდომის მდივანი - მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
წამყვანი სპეციალისტი - მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
სპეციალიტი - პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

ანალიტიკური სამსახური
სამსახურის უფროსი - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
კონსულტანტი - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
სპეციალისტი - პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი


სასამართლო კანცელარიისა და სტატისტიკის სამსახური
სამსახურის უფროსი - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
წამყვანი სპეციალისტი (არქივარიუსი) - მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის სექტორი
- წამყვანი სპეციალისტი - მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
- სპეციალისტი - პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის სექტორი
- წამყვანი სპეციალისტი - მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
- სპეციალისტი - პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
სამოქალაქო საქმეთა პალატის სექტორი
- წამყვანი სპეციალისტი - მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
- სპეციალისტი - პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
საგამოძიებო კოლეგიის სექტორი
- წამყვანი სპეციალისტი - მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
- სპეციალისტი - პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
სასამართლო სტატისტიკის სექტორი
- სექტორის უფროსი - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
- სპეციალისტი - პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
საინფორმაციო სექტორი
- სპეციალისტი - პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

სასამართლოს მანდატურის სამსახური
სამსახურის უფროსი - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
ცვლის უფროსი - მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
მანდატური - პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
© 2013, თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
სატელეფონო ცენტრი: (+995 32) 251 85 21

საიტის ძველი ვერსია