არასასარჩელო ფორმები სამოქალაქო საქმეებზე

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ბიურო ახორციელებს "ახალი სასამართლო ფორმების" პროექტს.
პროექტის მიზანია სამოქალაქო საპროცესო კოდექსით გათვალისწინებული ყველა სასამართლო ფორმის ნიმუშის შექმნა.

გაითვალისწინეთ, რომ პროექტი პილოტური ხასიათისაა. შესაბამისად, პროექტის ფარგლებში შექმნილი არცერთი ფორმის გამოყენება არაა სავალდებულო.

ფორმებთან დაკავშირებით კითხვის, შენიშვნის ან რეკომენდაციის არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ, მოგვწეროთ ონლაინ დახმარების ან ელექტრონული ფოსტის (tbappeal@court.ge) მეშვეობით.

191-192 - განცხადება სარჩელის უზრუნველყოფის შესახებ
2016-11-01
ვრცლად
194 - საჩივარი სარჩელის უზრუნველყოფის განჩინებაზე
2016-11-01
ვრცლად
196 - განცხადება სარჩელის უზრუნველყოფის ერთი სახის მეორით შეცვლის შესახებ
2016-11-11
ვრცლად
196(1) - განცხადება სარჩელის უზრუნველყოფის საგნის შეცვლის და ყადაღადადებული ქონების გამიჯვნის შესახებ
2017-01-20
ვრცლად
197_1 - საჩივარი სარჩელის უზრუნველყოფის ერთი სახის მეორით შეცვლის შესახეგ განჩინებაზე
2016-11-11
ვრცლად
197_2 - საჩივარი სარჩელის უზრუნველყოფის შესახებ განცხადების განუხილველად დატოვების განჩინებაზე
ვრცლად
197_3 - საჩივარი სარჩელის უზრუნველყოფაზე უარის თქმის შესახებ განჩინებაზე
2016-11-01
ვრცლად
215 - განცხადება/შუამდგომლობა
2017-01-20
ვრცლად
236 - საჩივარი დაუსწრებელი გადაწყვეტილების გაუქმებისა და საქმის განახლების შესახებ
2017-01-20
ვრცლად
309(1) - განცხადება ლიზინგის საგნის გამცემის მფლობელობაში ლიზინგის საგნის დაბრუნების შესახებ
2017-01-20
ვრცლად
309(8) - განცხადება აქციათა სავალდებულო მიყიდვის შესახებ
2017-01-20
ვრცლად
310 - განცხადება ბავშვის მიტოვებულად აღიარების შესახებ
2017-01-20
ვრცლად
312 - განცხადება იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენის შესახებ
2016-11-01
ვრცლად
316(2) - განცხადება ცოცხალ დონორობაზე თანხმობის მიღების შესახებ
2017-01-20
ვრცლად
317_1 - განცხადება პირის უგზო-უკვლოდ დაკარგულად აღიარების შესახებ
2016-11-14
ვრცლად
317_2 - განცხადება მოქალაქის გარდაცვლილად გამოცხადების შესახებ
2017-01-20
ვრცლად
328 - განცხადება დაკარგულ ან განადგურებულ საწარმდგენლო და საორდერო ფასიან ქაღალდზე უფლების აღდგენის შესახებ
ვრცლად
337 - განცხადება ქონების უპატრონოდ ცნობის შესახებ
2017-01-20
ვრცლად
349 - განცხადება შვილად აყვანის შესახებ
2017-01-20
ვრცლად
351(1) - განცხადება დაკარგული საქმის წარმოების აღდგენის შესახებ
2017-01-20
ვრცლად
356(15)_2 - განცხადება არბიტრის აცილების შესახებ
2017-01-20
ვრცლად
356(15)_3 - განცხადება არბიტრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ
2017-01-20
ვრცლად
356(16)_1 - განცხადება არბიტრაჟის კომპეტენციის შესახებ
2017-01-20
ვრცლად
356(21) - შუამდგომლობა საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების ცნობასა და აღსრულებაზე
2016-11-14
ვრცლად
356(24) - საჩივარი საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების გაუქმების შესახებ
2017-01-20
ვრცლად
363(13) - განცხადება პირის მხარდაჭერის მიმღებად ცნობის შესახებ
2017-01-20
ვრცლად
363(23)_1 - განცხადება მხარდაჭერის მიმღებისათვის მხარდაჭერის ფარგლების შეცვლის შესახებ
2017-01-20
ვრცლად
363(23)_2 - განცხადება პირისათვის მხარდაჭერის გაუქმების შესახებ
2017-01-20
ვრცლად
363(7)_1 - განცხადება პირის შეზღუდულ ქმედუნარიანად აღიარების შესახებ
2017-01-20
ვრცლად
363(7)_2 - განცხადება პირის შეზღუდულ ქმედუნარიანად აღიარების გაუქმების შესახებ
2017-01-20
ვრცლად
365(15)_1 - განცხადება არბიტრის დანიშვნის შესახებ
2017-01-20
ვრცლად
414 - კერძო საჩივარი
2016-11-14
ვრცლად
422 - განცხადება გადაწყვეტილების ბათილად ცნობის შესახებ
2017-01-20
ვრცლად
423 - განცხადება ახლად აღმოჩენილ გარემოებათა გამო საქმის წარმოების განახლების შესახებ
2017-01-20
ვრცლად
© 2013, თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
სატელეფონო ცენტრი: (+995 32) 251 85 21

საიტის ძველი ვერსია