თავდაცვის მინისტრის ბრძანების შეუსრულებლობის გამო სამსახურიდან გათავისუფლება
2017-04-11
,,საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ბრძანების შეუსრულებლობა [..] შესაძლებელია ადმინისტრაციული ორგანოს (თავდაცვის სამინისტრო) და თანამდებობის სპეციფიკიდან (ადმინისტრაციის უფროსი) გამომდინარე, მიჩნეული ყოფილიყო სამსახურებრივი მოვალეობის ისეთ უხეშ დარღვევად/შეუსრულებლობად, რომელიც დისციპლინური სახდელის სახედ იმსახურებდა სწორედ სამსახურიდან დათხოვნას და არა უფრო მსუბუქ სახდელს."

სამართლის ელექტრონულ ბიბლიოთეკას (სები) დაემატა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის გადაწყვეტილება საქმეზე 3ბ/1952-15 (2016-02-04). გადაწყვეტილება შესულია კანონიერ ძალაში.

გადაწყვეტილებაში არსებითად განხილულია შემდეგი თემები:
☛ დისკრეციული უფლებამოსილების გამოყენების წესი;
☛ აქტის დასაბუთებულობის ინსტიტუტი ადმინისტრაციულ ურთიერთობებში;
☛ დასაბუთების არარსებობა როგორც არასაკმარისი საფუძველი აქტის ბათილობისათვის;
☛ დისციპლინური გადაცდომის გამო სამსახურიდან გათავისუფლება როგორც პირველადი ღონისძიება;
☛ სამსახურებრივ მოვალეობათა უხეში დარღვევა.
ბმულები
© 2013, თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
სატელეფონო ცენტრი: (+995 32) 251 85 21

საიტის ძველი ვერსია