სამუშაოზე აღდგენა და განაცდურის ანაზღაურება
2014-11-20
"დასაქმებულის მიერ ჩადენილი ყოველი დარღვევა შეფასებულ უნდა იქნეს მისი ჩადენის სიხშირის, სიმძიმის და რაც მთავარია, შედეგობრივი თვალსაზრისით. შესაბამისად, შრომის სამართალში Ultima Ratio-ს პრინციპი ითხოვს დამსაქმებლის მხრიდან დასაქმებულის სამსახურიდან დათხოვნამდე მისი ქმედების შეფასებას მიზეზშედეგობრივ
ვრცლად
სამოქალაქო საქმეთა პალატის 3 ახალი განჩინება
2014-11-18
წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 3 ახალ განჩინებას: - საქმეზე 2ბ/553-14 (29 ოქტომბერი) განჩინება განმარტავს ხელშეკრულებიდან გამომდინარე სარჩელის განსჯადობას (სსსკ-ს მე16 მუხლი) და განსჯადობის შესახებ დავის დაუშვებლობას (სსსკ-ს 24-ე მუხლი). - საქმეზე 2ბ/5
ვრცლად
ნოტარიუსის მიერ გაცემული სააღსრულებო ფურცლის მოქმედების შეჩერება, სარჩელის უზრუნველყოფით გამოწვეული ზიანის უზრუნველყოფა
2014-11-05
წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2014 წლის 29 სექტემბრის განჩინებები საქმეებზე 2ბ/5878-14 და 2ბ/5617-14. "მითითებული ნორმის როგორც სიტყვა-სიტყვითი, ასევე ლოგიკური და შინაარსობრივი განმარტების შედეგად, ნათელია, რომ კანონი იმ სანოტარო დოკუმენტის გასაჩივრების
ვრცლად
აღიარებითი სარჩელი
2014-11-05
წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის განჩინებას საქმეზე 2ბ/4875-14. განჩინება ვრცლად განმარტავს აღიარებითი სარჩელის აღძვრის წინაპირობებს, განსხვავებას აღიარებით სარჩელსა და უდავო წამოებას შორის, ნამდვილი იურიდიული ინტერესის არსს და ა.შ. "სასამართლო აღიარებით
ვრცლად
სამართლიანი სასამართლოს უფლება, სარჩელის მიღებაზე უარის თქმა
2014-11-04
წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს განჩინებებს საქმეებზე 2ბ/3105-14 და 2ბ/4501-14. "პროცესის მონაწილეებისათვის, ისევე როგორც საზოგადოებისათვის, ნათელი უნდა იყოს განსჯის ის პროცესი, რომელიც სასამართლომ გაიარა კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღებამდე. გადაწყვეტილებაში ასახული უნდა იყოს სასამ
ვრცლად
ნოტარიუსის მიერ გაცემული სააღსრულებო ფურცლის მოქმედების შეჩერება
2014-10-22
2014 წლის 9 სექტემბერს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატამ გამოიტანა განჩინება საქმეზე 2ბ/3425-14. განჩინება განმარტავს სარჩელის უზრუნველყოფის მიზანს: "სააპელაციო სასამართლო განმარტავს, რომ სარჩელის უზრუნველყოფის მიზანი არის სარჩელის (დავის) საგნის დაცვა და აღნიშნულით
ვრცლად
სარჩელის უზრუნველყოფა
2014-08-11
წარმოგიდგებთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2014 წლის 4 აგვისტოს განჩინებას საქმეზე 2ბ/3437-14. წარმოდგენილი განჩინებით სასამართლომ განმარტა სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 191-ე მუხლი (განცხადება სარჩელის უზრუნველყოფის შესახებ): "სარჩელის დაკმაყოფილების შესახებ სასა
ვრცლად
არაქონებრივი დავა
2014-08-01
წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2014 წლის 25 ივნისის განჩინებას საქმეზე 2ბ/2491-14. განჩინებაში განხილული თემებია: ● არაქონებრივი დავა; ● ქონებრივი დავა. განჩინება განმარტავს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 39-ე მუხლს.
ვრცლად
პატიმრობის, როგორც აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების საფუძველი
2014-07-25
თბილისის სააპელაციო სასამართლომ აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა ბრალდებულ ა. ო-ს, რომელსაც ბრალად ედება ჯანმრთელობის წინააღმდეგ მიმართული განზრახი დანაშაულის ჩადენა, რამაც საბოლოდ გამოიწვია სიკვდილი. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიამ დააკმაყოფილა პროკურორის მოთხოვ
ვრცლად
უარი აღკვეთის ღონისძიების გამოყენებაზე
2014-07-16
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიამ არ დააკმაყოფილა პროკურატორის საჩივარი თბილისის საქალაქო სასამართლოს განჩინების გაუქმებასა და ბრალდებულისათვის აღკვეთის ღონისძიების სახით 5000 ლარის გირაოს დაკისრების თაობაზე. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგია დაეთანხმა თბილისი
ვრცლად
„მოსარჩელემ მკაფიოდ უნდა ჩამოაყალიბოს სასარჩელო მოთხოვნა“
2014-07-15
თბილისის სააპელაციო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა კერძო საჩივარი, რომლითაც აპელანტი თბილისის საქალაქო სასამართლოს განჩინების გაუქმებასა და სარჩელის წარმოებაში მიღებას ითხოვდა. 2014 წლის 24 მარტს თბილისის საქალაქო სასამართლომ მოსარჩელეს (აპელანტს) აური უთხრა სარჩელის მიღებაზე იმ საფუძვლით, რომ მის
ვრცლად
პატიმრობა როგორც აღკვეთის ღონისძიება
2014-07-11
თბილისის სააპელაციო სასამართლომ დაუშვებლად ცნო, ბრალდებულ ი. ე.-ს ადვოკატის - დ. ძ.-ს საჩივრი აღკვეთის ღონიძიების სახით ი. ე-ს მიმართ პატიმრობის ნაცვად 5000 ლარიანი გირაოს შეფარდების შესახებ. ი.ე.-ს და მასთან ერთად ო. მ.-ს ბრალი ედებოდათ ცეცხლსასროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალის მართლსაწინააღმ
ვრცლად
პატიმრობა, როგორც აღკვეთის უკიდურესი ღონისძიება
2014-07-09
თბილისის სააპელაციო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა საქართველოს მთავარი პროკურატურის დეპარტამენტის პროკურორის მოთხოვნა ბრალდებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების შესახებ. ბრალდებულს ბრალად ედებოდა ნარკოტიკული საშუალება კანაფის შემცველი მცენარის უკანონო დათესვა-მოყვანაში, ა
ვრცლად
საჩივარი ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა
2014-07-08
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატამ განიხილა სს „ს. რ.-ს“ წარმომადგენლის მ. მ.-ს საჩივარი. საჩივრის ავტორი ითხოვდა შპს „გ. ა.-ს“ საკუთრებაში არსებული 27 (ოცდაშვიდი) ავტოსანტრასპორტო საშუალების დაყადაღებას, რაც სააპელაციო პალატის მოსაზრებით, კონკრეტული გარემოებების გათვალისწინ
ვრცლად
სააპელაციო სასამართლოს საგამოძოებო კომისიის განჩინება
2014-04-29
წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის 2014 წლის 10 აპრილის განჩინებას საქმეზე №1გ/355. მოსამართლე განმარტავს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 208-ე მუხლის 1-ლ და მე-2 ნაწილებს (მაგისტრატი მოსამართლის გადაწყვეტილება წინასასამართლო სხდომის დანიშვნის შესახებ).
ვრცლად
სააპელაციო სასამართლომ პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება შეცვალა
2013-12-20
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის პალატის განაჩენით, შეიცვალა თბილისის საქალაქო სასამართლოს 25 მაისის გადაწყვეტილება და პატიმარ ი. ლ.-ს რვა წლით შეუმცირა თავისუფლების აღკვეთის ვადა. ი. ლ.-ს ბრალი ედებოდა განზრახ მკვლელობაში, ჩადენილი დამამძიმებელ გარემოებაში. კერძოდ, ი. ლ.-მ, ვალუტი
ვრცლად
სააპელაციო სასამართლოს განაჩენით მსჯავრდებულს სასჯელის ვადა შეუმცირდა
2013-12-20
სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატამ მსჯავრდებულ ლ. ტ.-ს საქმეზე განაჩენი გამოიტანა, რის შედეგადაც მსჯავრდებულს შეუმცირდა სასჯელის ზომა. მსჯავრდებულს ბრალად ედებოდა განზრახ მკვლელობის მცდელობა, კერძოდ, ლ. ტ.-სა და ზ. კ.-ს შორის მოხდა ურთიერთშელაპარაკება, რომელიც გადაიზარდა ჩხუბშ
ვრცლად
საგამოძიებო კოლეგიამ, პირველი ინსტანციის განჩინება შეცვალა
2013-12-20
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის მოსამართლემ გიორგი მიროტაძემ, შეცვალა საქალაქო სასამართლოს განჩინება და მსჯავრდებულ კ. ტ.-ს გირაოს აღკვეთის ღონისძიება წინასწარი პატიმრობით  შეუცვალა. მსჯავრდებულ კ. ტ.-ს ბრალი ედება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 339-ე მუხლის მე-2 ნაწილი
ვრცლად
© 2013, თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
სატელეფონო ცენტრი: (+995 32) 251 85 21

საიტის ძველი ვერსია