ატსტუპნიკების დავა
2015-10-12
წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის გადაწყვეტილებას საქმეზე 2ბ/4936-14 (2015 წლის 29 ივლისი). გადაწყვეტილება შეეხება ე.წ. "ატსტუპნიკების" დავას (საცხოვრებელი სადგომით სარგებლობისას წარმოშობილი ურთიერთობები) და განსაზღვრავს აუქციონის შედეგად რეალიზებულ უძრავ ქონ
ვრცლად
მნიშვნელოვანი განმარტება პირგასამტეხლოს თემაზე
2015-04-16
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატამ 2015 წლის 24 თებერვლის გადაწყვეტილებით მნიშვნელოვანი განმარტებები გააკეთა შემდეგ თემებზე: ☛ პირგასამტეხლოს ცნება (სკ-ის 417-ე მუხლი); ☛ პირგასამტეხლოს ოდენობის შემცირება (სკ-ის 420-ე მუხლი); ☛ პირგასამტეხლოს გადახდისა და ვალდებულების შ
ვრცლად
იპოთეკის საგანი იდეალუარი წილიდან
2015-04-08
წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2015 წლის 10 თებერვლის განჩინებას საქმეზე 2ბ/5022-14. მოსამართლეები: ქეთევან მესხიშვილი ნატალია ნაზღაიძე მანუჩარ კაპანაძე განჩინებაში განხილულია შემდეგი თემები: იპოთეკა; მოვალის ვალდებულების ფარგლები იპოთეკის საგნის რ
ვრცლად
გირაოს გადახდისათვის დაწესებული ვადის დარღვევა
2015-04-02
"დადგენილ ვადაში გირაოს თანხის გადაუხდელობის ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში, აღკვეთის ღონისძიების დამძიმების შესახებ სასამართლოში შუამდგომლობის აღძვრამდე პროკურორი ვალდებულია გამოარკვიოს გარემოებები, თუ რამ გამოიწვია გირაოს თანხის გადაუხდელობა, სახეზეა გირაოს თანხის წინასაწარგანზრახული, შეგნებული არგად
ვრცლად
არასრულწლოვანი ბრალდებულისათვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდება
2015-03-09
,,სასამართლომ და სამართალდამცავმა ორგანოებმა ყოველთვის უნდა გაითვალისწინონ ის, რომ არასრულწლოვანი საზოგადოების ჯგუფის წევრს წარმოადგენს, მისი განვითარება დამოკიდებულია ქვეყნის სოციალურ, კულტურულ, საზოგადოებრივ, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ცხოვრებაზე და მათი ზეგავლენის ერთგვარი შედეგია, ხოლო თავად არასრუ
ვრცლად
ჩხრეკისა და ამოღების ჩასატარებლად დასაბუთებული ვარაუდის სტანდარტი
2015-02-17
,,სისხლის სამართლის საქმეზე ჩხრეკისა და ამოღების ჩასატარებლად დასაბუთებული ვარაუდის სტანდარტი იდენტური არ არის. იმისათვის, რომ ამოღების ჩასატარებლად საკმარისი დასაბუთებული ვარაუდი იყოს სახეზე, უნდა არსებობდეს ინფორმაცია ამოსაღები ობიექტის ამა თუ იმ ადგილზე, ამა თუ იმ პირთან არსებობის შესახებ და იმავ
ვრცლად
იურიდიული პირის წარმომადგენლის დასწრება ამოღების საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების დროს
2015-02-13
,,იურიდიული პირის ან ადმინისტრაციული ორგანოს წარმომადგენლის დასწრება ჩხრეკის ან ამოღების დროს სავალდებულოა იმ შემთხვევაში, როდესაც ამოსაღები საგანი ან დოკუმენტაცია განეკუთვნება უშუალოდ იურიდიული პირის ან ადმინისტრაციული ორგანოს ინტერესის სფეროს, ან/და საგამოძიებო მოქმედების ჩატარებით შესაძლებელია შე
ვრცლად
პატიმრობის გამოყენების სტანდარტი
2015-02-11
,,პატიმრობის გამოყენებისათვის კანონმდებლობა აუცილებელ სტანდარტად მიიჩნევს სათანადო მტკიცებულებებით გამყარებულ ჭეშმარიტი საჯარო ინტერესის სპეციალური ნიშნების არსებობას, რომლებიც უდანაშაულობის პრეზუმფციის მიუხედავად, გადაწონის პიროვნების თავისუფლების მოთხოვნას. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს
ვრცლად
ბრალდებულის გამოძიებასთან თანამშრომლობა
2015-02-10
,,ბრალდებულის გამოძიებასთან აქტიური თანამშრომლობა სწორედ ისეთი არსებითი ხასიათის ახალი გარემოებაა, რაც გავლენას ახდენს გამოსაყენებელი აღკვეთის ღონისძიების სახეზე და მნიშვნელოვანწილად განსაზღვრავს გამოძიების წინაშე არსებული რისკების ინტენსივობის საკითხს. კერძოდ, კოლეგიის აზრით, როდესაც ბრალდებულმა და
ვრცლად
ხანდაზმულობის ვადის დენის შეწყვეტა
2015-02-06
„ხანდაზმულობის ვადის ხელახალი დენის შეწყვეტა ნიშნავს ხანდაზმულობის ვადის დენის სრული ხანგრძლივობით ხელახალა დაწყებას. ამ საკითხთან დაკავშირებით გერმანიის ფედერალურმა უზენაესმა სასამართლომ განმარტა, რომ „მხოლოდ იმ ხანდაზმულობის ვადის დენის ხელახლა დაწყებაა შესაძლებელი, რომელიც ჯერ კიდევ მიდის“. ხანდა
ვრცლად
შეტყობინების ვალდებულება ხელშეკრულებიდან გასვლისას
2015-01-29
„ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში, კრედიტორისათვის ანაზღაურებას ექვემდებარება როგორც ფაქტობრივად დამდგარი ზიანი, ასევე მიუღებელი შემოსავლის სახით მიყენებული ზიანი. ფულადი ვალდებულების შემთხვევაში, ასეთი ზიანის მოცულობას კანონი განსაზღვრავს მხარეთა მიერ შეთანხმებული პროცენტის ოდენობით, რომლის გადახ
ვრცლად
საბანკო კრედიტი
2015-01-29
„სტანდარტული ხელშეკრულების 8.1. პუნქტის მიხედვით, ხელშეკრულება მოქმედებს 6 თვის განმავლობაში, თუ მისი მოქმედების ვადის გასვლამდე ერთი თვით ადრე მხარეები არ გამოთქვამენ მისი შეწყვეტის სურვილს. ყოველი მორიგი 6 (ექვსი) თვის გასვლის შემდეგ ხელშეკრულების მოქმედების ვადა გაგრძელდება ამ პუნქტით დადგენილი წ
ვრცლად
საკრედიტო ურთიერთობის შეწყვეტა
2015-01-28
„პალატა განმარტავს, რომ თავდებისთვის ინფორმაციის მიუწოდებლობა თავდების პასუხისმგებლობისაგან სრულად გათავისუფლებას არ იწვევს. აღნიშნული მხოლოდ მისი პასუხისმგებლობის შემცირების საფუძველია. ამასთან, შემცირება ვრცელდება იმ ზიანზე, რომელიც კრედიტორის მიერ თავდებისთვის ინფორმაციის მიუწოდებლობით დგება და რ
ვრცლად
მტკიცებულებათა დასაშვებობის თაობაზე მიღებული განჩინების გასაჩივრების წესი
2015-01-27
"...რაც შეეხება მტკიცებულებათა დასაშვებობის თაობაზე მიღებულ განჩინებას, იგი წარმოადგენს ცალკე პროცედურას და მისი გასაჩივრების წესი მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი არ არის. თუკი დავუშვებთ, რომ აღნიშნული განჩინება საგამოძიებო კოლეგიაში საჩივრდება, მაშინ შესაძლებელია საჩივარი მხარის (როგორც ბრალდების,
ვრცლად
BGH-ის გადაწყვეტილებები მოსამართლეთა დამოუკიდებლობის თემაზე
2015-01-09
წარმოგიდგენთ "გერმანიის უმაღლესი ფედერალური სასამართლოს (BGH) გადაწყვეტილებების კრებულს მოსამართლეთა დამოუკიდებლობის თემაზე" კრებული მოიცავს საქმის ძირითად სამართლებრივ ასპექტებსა და სასამართლოს მსჯელობას მიღებული გადაწყვეტილების დასაბუთების მიზნით უმაღლესი ფედერალური სასამართლოს 10 სხვადასხვა გა
ვრცლად
წინარე ხელშეკრულება
2014-12-30
„განსახილველ შემთხვევაში, პალატას მიაჩნია, რომ მხარეთა შორის 2012 წლის 8 დეკემბერს დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე, ნ. ლ-სათვის გადაცემული 35 000 აშშ დოლარი, წარმოადგენს ავანსს, წინასწარ გადახდას, ანუ ისეთ გადახდას, რომელიც ხორციელდება ვალდებულების შესრულების სახით მანამ, სანამ მეორე მხარე შეასრულ
ვრცლად
აღსრულების საშუალებისა და წესის შეცვლა
2014-12-19
სამართლის ელექტრონულ ბიბლიოთეკას დაემატა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2014 წლის 21 ოქტომბრის: 2ბ/223-14 გადაწყვეტილება. მოსარჩელემ მოითხოვა ნოტარიუსის მიერ გაცემული სააღსრულებო ფურცლით გათვალისწინებული აღსრულების წესის და საშუალების შეცვლა. მოპასუხემ პირველ ინსტანცი
ვრცლად
სამკვიდროს მიღებაზე უარის თქმა
2014-12-19
"სამკვიდრო მოწმობის ბათილად ცნობის ხანდაზმულობის ვადასთან მიმართებით პალატა დამატებით განმარტავს, რომ დარღვეული უფლების აღდგენის მოთხოვნა უკავშირდება დარღვევის ფაქტის შეტყობას. შეუძლებელია, მემკვიდრეს მოეთხოვოს სარჩელის შეტანა სამკვიდროს გახსნიდან გარკვეულ ერიოდში, როცა ამ პერიოდში მისთვის უცნობია მ
ვრცლად
ჩვეულებრივი გაუფრთხილებლობა
2014-12-15
"მითითებული ნორმის შინაარსიდან გამომდინარეობს, რომ სასამართლომ საქმეში წარმოდგენილი მტკიცებულებების სრულყოფილად გამოკვლევის შედეგად უნდა დაასაბუთოს მხარეთა მიერ მითითებული ფაქტების არსებობა-არარსებობის საკითხი. სასამართლო აფასებს მტკიცებულებებს როგორც ინდივიდუალურად, ასევე ერთობლიობაში, ურთიერთ შეჯე
ვრცლად
გირაო, როგორც პრევენციული ღონისძიება ბრალდებულის მიმალვის თავიდან ასაცილებლად
2014-12-10
,,ერთი და იგივე დავის არსებობის შემთხვევაშიც კი, მოქმედი სისხლის და სამოქალაქო საპროცესო ნორმების შესაბამისად, სამოქალაქო სამართალწარმოების წესით მიღებული გადაწყვეტილება ვერ იქნება მიჩნეული პრეიუდიციად (გამოკვლევის გარეშე მტკიცებულების ძალის მქონე დოკუმენტურ მტკიცებულებად) სისხლის სამართლის საქმეზე
ვრცლად
გადაწყვეტილების ბათილად ცნობა
2014-12-10
"პალატა მიიჩნევს, რომ იმისათვის, რომ კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილება ბათილად იქნეს ცნობილი, მიუხედავად მისი „5 წლიანი საპროცესო ხანდაზმულობისა“, აუცილებელია, რომ აღნიშნული ფაქტის შესახებ განმცხადებელმა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლის, ანუ 2013 წლის 18 ნოემბრის
ვრცლად
© 2013, თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
სატელეფონო ცენტრი: (+995 32) 251 85 21

საიტის ძველი ვერსია