საგამოძიებო კოლეგიის განჩინება აღკვეთის ღონისძიების გამოყენებაზე უარის თქმის შესახებ
2017-03-22
წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის განჩინებას 1გ/386-17 (2017-03-21). განჩინება საბოლოოა და გასაჩივრებას არ ექვემდებარება. საქმის ფაქტობრივი გარემოებების მიხედვით, გ.ჯ.-ს წარედგინა ბრალდება მის დაუსწრებლად ადვოკატის მეშვეობით, ძალაში შესული განაჩენის შეუსრულებლობისა
ვრცლად
საგამოძიებო კოლეგიის განჩინება ქონებაზე ყადაღის დადების თაობაზე
2017-03-17
"ქონებაზე ყადაღის დადება არ იწვევს საკუთრების უფლების გაუქმებას ან ჩამორთმევას, არამედ იგი, როგორც მხოლოდ დროებითი ღონისძიება გამოიყენება მოცემულ სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში, სისხლის სამართლის საპროცესო ნორმების მოთხოვნათა შესაბამისად და გამომდინარეობს აუცილებელი საზოგად
ვრცლად
განჩინება დასაქმებულის სამსახურიდან განთავისუფლების შესახებ
2017-03-16
წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის განჩინებას საქმეზე 2ბ/4372-16 (2016-11-25). განჩინება არ გასაჩივრდა და შესულია კანონიერ ძალაში. მოსარჩელის მოთხოვნას წარმოადგენდა ბრძანების ბათილად ცნობა, სამსახურში აღდგენა და განაცდურის ანაზღაურება. სასამართლომ განმარტა, რო
ვრცლად
საგამოძიებო კოლეგიის განჩინება მტკიცებულების დაუშვებლად ცნობის თაობაზე
2017-03-16
"წინასასამართლო სხდომის მოსამართლე საკითხის გამოკვლევისა და შეფასების გარეშე კი არ ამტკიცებს მხარის შუამდგომლობას მტკიცებულებათა დაშვებაზე, არამედ მიუხედავად მეორე მხარის პოზიციისა, ვალდებულია განიხილოს შუამდგომლობა და სწორედაც, რომ თავისი ინიციატივითაც უნდა შეამოწმოს კონკრეტული მტკიცებულების დასაშვ
ვრცლად
გადაწყვეტილება უსაფუძვლო გამდიდრების თაობაზე
2017-03-13
წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის გადაწყვეტილებას საქმეზე №2ბ/2325-15 (2016-12-01). გადაწყვეტილება არ გასაჩივრდა და შესულია კანონიერ ძალაში. გადაწყვეტილებაში მოცემული დავის საგანს წარმოადგენდა თანხის დაკისრება. მოსარჩელის (აპელანტის) მოთხოვნას წარმოადგენდა სა
ვრცლად
განჩინება ინფორმაციის მხარეთა შორის გაცვლის თაობაზე
2017-03-07
წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის განჩინებას საქმეზე №1გ/273-17 (2017-02-27). გადაწყვეტილება შესულია კანონიერ ძალაში. (არ ექვემდებარება გასაჩივრებას). განსახილველ საქმეში, წინასასამართლო სხდომაზე მოსამართლემ საოქმო განჩინებით დაუშვებლად ცნო დაცვის მხარის მიერ წარდგ
ვრცლად
გადაწყვეტილება სადაზღვევო პრემიის ანაზღაურების თაობაზე
2017-03-07
წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის გადაწყვეტილებას საქმეზე №2ბ/5993-15 (2016-05-27). გადაწყვეტილება შესულია კანონიერ ძალაში. (გასაჩივრდა, საჩივარი დაუშვებლად იქნა ცნობილი). გადაწყვეტილებაში მოცემული დავის საგანს წარმოადგენდა სადაზღვევო პრემიის ანაზღაურება. მოს
ვრცლად
ზიანის ანაზღაურება სამედიცინო დაწესებულებაში დამდგარი ფინანსური დანაკლისისათვის
2017-03-06
წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის გადაწყვეტილებას საქმეზე №2ბ/1919-15 (2016-02-23). გადაწყვეტილება არ გასაჩივრებულა და შესულია კანონიერ ძალაში. გადაწყვეტილებაში მოცემული დავის საგანს წარმოადგენდა ზიანის ანაზღაურება სამედიცინო დაწესებულებაში დამდგარი ფინანსური
ვრცლად
გადაწყვეტილება დასაქმებულის გათავისუფლების ბრძანების ბათილად ცნობის თაობაზე
2017-03-02
წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის გადაწყვეტილებას საქმეზე 2ბ/6113-15 (2016-07-14). გადაწყვეტილება შესულია კანონიერ ძალაში (გასაჩივრდა საქართველოს უზენაეს სასამართლოში, სადაც საჩივარი დაუშვებლად იქნა ცნობილი). გადაწყვეტილებაში მოცემული დავის საგანს წარმოადგე
ვრცლად
გადაწყვეტილება ერთობლივი საქმიანობის (ამხანაგობის) თემაზე
2017-03-01
წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას საქმეზე 2ბ/167-15 (2015-12-22). გადაწყვეტილება შესულია კანონიერ ძალაში (გასაჩივრდა საქართველოს უზენაეს სასამართლოში, სადაც საჩივარი დაუშვებლად იქნა ცნობილი). გადაწყვეტილებაში მოცემული დავის საგანს წარმოადგენდა ხელშეკრულებიდან გამომდინარ
ვრცლად
საგამოძიებო კოლეგიის განჩინება (11/11/2016წ.) ოჯახში ძალადობა
2016-11-18
"ოჯახურ ძალადობასთან დაკავშირებით არსებულ სისხლის სამართლის საქმეებზე ერთმნიშვნელოვნად უმკაცრესი ღონისძიების გამოყენება არ არის ალტერნატივა ვითარების გამოსწორებისა და მას შესაძლია მძიმე შედეგიც მოჰყვეს თუ არა სხვა მსუბუქი ღონისძიების გათვალისწინება და გამოყენება, მით უფრო რომ ოჯახური კონფლიქტისას ბრ
ვრცლად
გამარჯვება აუქციონში - ოფერტი
2016-08-03
წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის განჩინებას საქმეზე №2ბ/5921-14. კერძო სამართლის სუბიექტის მიერ უძრავი ქონების ელექტრონულ აუქციონზე ნებაყოფლობით გამოტანა არ ავალდებულებს მას მიჰყიდოს ქონება აუქციონში გამარჯვებულ პირს. საქმე შეეხება ელექტრონული აუქციონის საშუ
ვრცლად
სამოქალაქო საქმეთა პალატის 5 ახალი განჩინება
2016-04-25
წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის ახალ განჩინებებს: საქმე №:2ბ/835-16, 2016-02-29 განჩინებაში განხილული თემები: ☛ სარჩელის მიღებაზე უარის თქმა; ☛ სარჩელის დასაშვებობა; ☛ ადვოკატის (წარმომადგენლის) ხარჯები; ☛ გადაწყვეტილების დასაბუთება; ☛ დისპოზიციუ
ვრცლად
სამოქალაქო პალატის ახალი განჩინებები
2016-04-22
წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის ახალ განჩინებებს: საქმე №2ბ/893-16, 2016-03-25 განჩინებაში განხილული თემები: ☛ სარჩელის მიღებაზე უარის თქმა; ☛ სახელმწიფო ბაჟის ოდენობის განსაზღვრა; ☛ ქონებრივ-სამართლებრივი დავა. საქმე № 2ბ/982-16, 2016-02-29 განჩი
ვრცლად
9 მარტის განჩინებები
2016-03-29
წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 9 მარტის განჩინებებს: 2ბ/1217-15, 2016-03-09 ☛ თავდების სოლიდარული პასუხისმგებლობა; ☛ იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის რეალიზაცია; ☛ გადაწყვეტილების აღსრულების საშუალების შეცვლა. 2ბ/2499-15, 2016-03-09 ☛ სარჩელის მი
ვრცლად
სააპელაციო სასამართლოს განჩინებები
2016-03-27
წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის განჩინებებს: 2ბ/4198-15, 2015-11-10 ☛ სარჩელის უზრუნველყოფა; ☛ სარჩელის უზრუნველყოფის მიზანი; ☛ სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენებისას სამართლიანი ბალანსის დაცვა; ☛ სარჩელის უზრუნველყოფის საფუძველი. 2ბ/413
ვრცლად
სასამართლო პრაქტიკა
2016-03-23
წარმოგიდგენტ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის შემდეგ განჩინებებს: 2ბ/1453-15, 2016-01-29 განჩინება შეეხება შემდეგ თემებს: ☛ საქმის წარმოების განახლება; ☛ გადაწყვეტილების (განჩინების) ბათილად ცნობა. 2ბ/4608-15, 2016-01-21 განჩინება შეეხება შემდეგ თემებს: ☛ შეგებე
ვრცლად
სარჩელის უზრუნველყოფა
2016-01-13
"ფულადი მოთხოვნის არსებობის პირობებში, ქონების ღირებულება ფულად მოთხოვნას უნდა აღემატებოდეს, რადგანაც სწორედაც, რომ აუქციონის სპეციფიკის გათვალისწინებით, ქონება აუქციონზე დაბალ ფასში, კერძოდ კი, განახევრებულ, გამეოთხედებულ ან ნულოვანი შეთავაზების პირობებში, გადის. შესაბამისად, სასამართლო მიზანშეწონი
ვრცლად
სამუშაოზე აღდგენა და განაცდურის ანაზღაურება
2015-12-22
წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2015 წლის 6 აგვისტოს განჩინებას საქმეზე 2ბ/1028-15. გადაწყვეტილება შეეხება შემდეგ თემებს: ☛ შრომის თავისუფლება; ☛ შრომის ხელშეკრულება; ☛ შრომითი ხელშეკრულების ვადა; ☛ შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტა/მოშლა; ☛ შრომის ანა
ვრცლად
კვალიფიკაციის ამაღლების კურსების ანაზღაურება
2015-12-15
წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2015 წლის 29 ოქტომბრის განჩინებას საქმეზე 2ბ/1106-15. გადაწყვეტილება შეეხება შემდეგ თემებს: ☛ შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილების გასაჩივრება; ☛ შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტა/მოშლა; ☛ შრომითი ვალდე
ვრცლად
ბავშვის ინტერესების უპირატესობა
2015-12-05
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატამ ბათილად ცნო გარიგებები, რომლითაც მშობლებმა 5 წლის ბავშვის სახელით იპოთეკით დატვირთეს მცირეწლოვნის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება. "პალატა მიიჩნევს, რომ ყველა დავა, რომელიც ბავშვის ინტერესს ეხება, სასამართლოს მხრიდან განხილვასა და სათა
ვრცლად
© 2013, თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
სატელეფონო ცენტრი: (+995 32) 251 85 21

საიტის ძველი ვერსია