განახლდა უფასო იურიდიული დახმარების (PRO BONO) ცნობარი
2014-04-01
წარმოგიდგენთ უფასო იურიდიული დახმარების (Pro Bono) ცნობარის განახლებულ, III გამოცემას. ცნობარში მოცემულია უფასო იურიდიული დახმარების პროვაიდერი 12 ორგანიზაციის დეტალური საკონტაქტო მონაცემები. ცნობარის მიზანია დაეხმაროს საქართველოს იმ მოქალაქეებს, ვისაც ამჟამად არ აქვთ ეკონომიკური შესაძლებლობა ისარგებლოს ადვოკატის მომსახურებით. განვითარებული სამართლებრივი კულტურის მქონე ქვეყნების საუკეთესო პრაქტიკის გათვალისწინებით, მიგვაჩნია, რომ უფასო სამართლებრივი დაცვის მექანიზმების შესახებ თვითდამცველი პირების (self-defendant) ინფორმირება საქართველოს სასამართლო ხელისუფლების სოციალური პასუხისმგებლობის ნაწილია.
ვრცლად
სახალხო დამცველის აპარატმა სასამართლოს საჩუქრად წიგნები გადასცა
2014-04-01
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარტმა, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ბიბლიოთეკას ორმოცდაათამდე სხვადასხვა ლიტერატურა საჩუქრად გადასცა. თბილისის სააპელაციო სასამართლო, განსაკუთრებულ მადლობას უხდის ომბუცმების აპარატს გამოჩენილი ყურადღებისათვის. იხილეთ, მოწოდებული ლიტერატურის ჩამონათვალი: 1. არასათანადო მოპყრობა აღმოსავლეთ საქართველოს სასჯელაღსრულების დაწესებულებებსა და დროებითი მოთავსების იზოლატორებში, საქართველოს სახალხო დამცველი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია; 2012წ; 2. საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, საქართველოს სახალხო დამცველი, 2012წ; 3. სახელმწიფო პროგრამების მონიტორინგი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის მიზნით, საქართველოს სახალხო დამცველი, 2013წ; 4. ინფორმაციის თავისუფლება და ხელმისაწვდომობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი, 2013w; 5. სპეციალური ანგარიში ბავშვთა სააღმზრდელო დაწესებულებების მონიტორინგის შესახებ, საქართველოს სახალხო დამცველი, 2011წ; 6. საქართველოს სასჯელაღსრულების დაწესებულებებსა და დროებითი მოთავსების იზოლატორებში განხორციელებული მონიტორინგის სპეციალური ანგარიში, საქართველოს სახალხო დამცველი, 2011წ; 7. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებათა დაცვის მდგომარეობა სახელმწიფო ზრუნვის დაწესებულებებში, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი, 2010წ; 8. არასათანადო მოპყრობა აღმოსავლეთ საქართველოს დაწესებულებებსა და დროებითი მოთავსების იზოლატორებში (2012 წელი), საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, საქართველოს სახალხო დამცველი; 9. ადამიანის უფლებები და ფსიქიატრია, საქართველოს სახალხო დამცველი; 10. საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, საქართველოს სახალხო დამცველი, 2011წ; 11. საქართველოს სახალხო დამცველთან არსებული ეროვნულ უმცირესობათა საბჭოს ბიულეტენი, 2009წ; 12. საქართველოს ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში არსებული მდგომარეობის ანგარიში, საქართველოს სახალხო დამცვლიე, 2013წ; 13. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დაწესებულებებში ადამიანის უფლებების მდგომარეობის ანგარიში, სახალხო დამცველი, 2013წ; 14. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებები, საქართველოს სახალხო დამცველი, 2011წ; 15. საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2009 წლის მეორე ნახევარი; 16. საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2010წ; 17. საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2009 წლის პირველი ნახევარი; 18. საქართველოს სახალხო დამცველთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრი; 19. საქართველოს სახალხო დამცველთან არსებული რელიგიათა საბჭოს სოციალური კონცეფცია, 20. შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფციის და სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგის შედეგები, სახალხო დამცველთან არსებული ეროვნულ უმცირესობათა საბჭო, 2010/2011; 21. ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობა საქართველოს ფსიქიატრიულ (სტაციონარულ) დაწესებულებებში 2010წ., საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, 2010; 22. News Report on Conditions in Psychiatric Establishments in Georgia, Public Defender of Georgia, 2013; 23. The Situation of Human Rights and Freedoms in Georgia, 2010; 24. The Situation of Human Rights and Freedoms in Georgia, 2011; 25. The Situation of Human Rights and Freedoms in Georgia, first half of 2009; 26. Monitoring of Children’s homes, 2010; 27. Special Report on the Monitoring of the Penitentiary Establishments and Temporary Detention Isolators and Military Detention Facilities, first half of 2010; 28. Human Rights Situation of Persons with Disabilities at the State Residential Institutions, Public Defender of Georgia, 2010; 29. Monitoring of Penitentiary Establishments and Temporary Detention Isolators, Public Defender of Georgia, 2010; 30. Report on the State of Human Rights in Institutions for Persons with Disabilities, Public Defender of Georgia, 2013; 31. Monitoring Results of Implementation of the National Concept and Action Plan on Tolerance and Civil Integration, Council of National Minorities under the auspices of the Public Defender of Georgia, 2010-2011; 32. Report on the Monitoring of Residential Childcare Institutions, Public Defender of Georgia, 2011; 33. National Preventive Mechanism of Georgia, Public Defender of Georgia, 2009; 34. The Right of Health and Problems Related to Exercise This Right within the Penitentiary System of Georgia, Public Defender of Georgia, 2009; 35. Monitoring of Penitentiary Establishments and Temporary Detention Isolators, Public Defender of Georgia, 2011; 36. Special Report on the Monitoring of the Penitentiary Establishments and Temporary Detention Isolators of Georgia, Public Defender of Georgia, 2011; 37. Freedom of Information And Accessibility for Persons with Disabilities, The Center for Disability Rights at Public Defender’s Office, 2013; 38. Monitoring of State Programs from the Perspective of Disability Rights Protection, The Center for Disability Rights at Public Defender’s Office, 2013; 39. The Situation of Human Rights and Freedoms in Georgia (2012); The Public Defender of Georgia; 40. The Situation of Human Rights and Freedoms in Georgia, The Public Defender of Georgia, 2009 .
ვრცლად
იმიტირებული პროცესების ფინალი სააპელაციო სასამართლოში
2014-03-24
თბილისის სააპელაციო სასამართლომ, თავისუფალი პარლამენტის ორგანიზებულ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს იმიტირებული პროცესის ფინალურ შეხვედრას უმასპინძლა. დასკვნით შეხვედრაში მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტები, რომელთაც გასახილველად მიცემული ქონდათ ევროპული სასამართლოს მიერ განხილული ერთ-ერთი საქმე. სტუდენტები, რომლებიც გაყოფილი იყვნენ ორ ჯგუფად, მოსამართლის წინაში საკუთარი არგუმენტაციებით და ფაქტებით წარსდგნენ, შეჯიბრებითობის პრინციპზე დაფუძნებით მათ საკუთარი პოზიციის სისწორე უნდა დაემტკიცებინათ. იმიტირებული პროცესი 2 საათს გაგრძელდა, მის ბოლოს კი იმიტირებული პროცესის "მოსამართლემ" გამოავლინა გამარჯვებული იგუნდი, რომელთაც თავისუფალი უნივერსიტეტისგან სამახსოვრო დიპლომები და სიგელები გადაეცათ. თბილისის სააპელაციო სასამართლო, განგრძობადი განათლების პროექტი ფარგლებში, სტუდენთა პრაქტიკული ცოდნის ამაღლების მიზნით, აქტიურად თანამშრომლობს სხვადასხვა უმაღლეს დაწესებულებებთან.
ვრცლად
თბილისის სააპელაციო სასამართლოში მემორანდუმი გაფორმდა
2014-03-20
თბილისის სააპელაციო სასამართლომ კიდევ ერთი მემორანდუმი გააფრომა, ამჯერად თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტთან. მემორანდუმის მიზანია სასამართლოსა და უნივერსერსიტეტს შორის მჭიდრო, პარტნიორული ურთიერთობების ჩამოყალიბება, რაც ხელს შეუწყობს სტუდენტთა სწავლების ხარისხის ამაღლებას. თანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი მოაწერეს უნივერსუტეტის რექტორმა კახი ყურაშვილმა და სააპელაციო სასამართლოს მენეჯერმა გიორგი კოპალიანმა. მემორანდუმის ფარგლებში, სასამართლო დაეხმარება უნივერსიტეტის სამართლის საბაკალავრო პროგრამის დამამთავრებელი კურსისა და სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებს, სასამართლო პრაქტიკის ორგანიზებასა და განხორციელებაში. ამავდროულად, სასამართლო გამოყოფს მატერიალურ–ტექნიკურ ბაზას, უზრუნველყოფილ სხდომის დარბაზებს უნივერსიტეტის მიერ იმიტირებული პროცესების ჩატარებისათვის, ასევე უზრუნველყოფს სამართლის ელექტრონულ ბიბლიოთეკაში უნივერსიტეტის მიერ მომზადებული საქმეთა ანალიზების (ე.წ. Case Brief-ების) განთავსებასა და მათი შესაბამისი საქმის მოსამართლეებისათვის მიწოდებას. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს აქტიურად თანამშრომლობს სხვადასხვა სასწავლო დაწესებულებებთან, მათ შორის, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან, თავისუფალ უნივერსიტეტთან, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან, სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტთან. ამ მომენტისათვის სააპელაციო სასამართლოში 60-მდე სტუდენტი გადის სტაჟირებას, რომელთაგან რამდენიმე უკვე დასაქმდა თბილისის სააპელაციო სასამართლოში.
ვრცლად
სააპელაციო სასამართლოს თანამშრომლები იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში მსმენელებად ჩაირიცხნენ
2014-03-19
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თანამშრომლები: მაია კუთხაშვილი, ქეთევან მინაშვილი, თამარ ოქროპირიძე და ხათუნა კაკაბაძე იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში ჩაირიცხნენ მსმენელებად. აღნიშნული პირებს, თბილისის სააპელაციო სასამართლოში მოსამართლის თანაშემწის თანამდებობები ეკავათ. თბილისის სააპეალციო სასამართლო ულოცავს მათ და უსურვებს პროფესიულ წინსვლას.
ვრცლად
სასამართლოში ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა
2014-03-19
თბილისის სააპელაციო სასამართლოში, გრიგოლ რობაქიძის სასწავლო უნივერსიტეტსა და თბილისის სააპელაციო სასამართლოს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმება შედგა. მემორანდუმის მიზანია სასამართლოსა და უნივერსერსიტეტს შორის მჭიდრო, პარტნიორული ურთიერთობების ჩამოყალიბება, რაც ხელს შეუწყობს სტუდენტთა სწავლების ხარისხის ამაღლებას. როგორც სააპელაციო სასამართლოს მენეჯერმა გიორგი კოპალიანმა განაცხადა, თანამშრომლობა, რომელიც სტუდენტების მიერ სასამართლოში პრაქტიკის გავლასაც გულისხმობს, ხელს შეუწყობს სტუდენტთა კვალიფიციურ კადრებად ჩამოყალიბებს, რაც წარატებული სასამართლო სისტების მთავარი გარანტია. თანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი მოაწერეს უნივერსუტეტის რექტორმა მამუკა თავხელიძემ და სააპელაციო სასამართლოს მენეჯერმა გიორგი კოპალიანმა. მემორანდუმის ფარგლებში, სასამართლო დაეხმარება უნივერსიტეტის სამართლის საბაკალავრო პროგრამის დამამთავრებელი კურსისა და სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებს, სასამართლო პრაქტიკის ორგანიზებასა და განხორციელებაში. ამავდროულად, სასამართლო გამოყოფს მატერიალურ–ტექნიკურ ბაზას, უზრუნველყოფილ სხდომის დარბაზებს უნივერსიტეტის მიერ იმიტირებული პროცესების ჩატარებისათვის, ასევე უზრუნველყოფს სამართლის ელექტრონულ ბიბლიოთეკაში უნივერსიტეტის მიერ მომზადებული საქმეთა ანალიზების (ე.წ. Case Brief-ების) განთავსებასა და მათი შესაბამისი საქმის მოსამართლეებისათვის მიწოდებას. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს აქტიურად თანამშრომლობს სხვადასხვა სასწავლო დაწესებულებებთან, მათ შორის, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან, თავისუფალ უნივერსიტეტთან, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან, სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტთან. ამ მომენტისათვის სააპელაციო სასამართლოში 60-მდე სტუდენტი გადის სტაჟირებას, რომელთაგან რამდენიმე უკვე დასაქმდა თბილისის სააპელაციო სასამართლოში. საგანმანათლებლო მიზნებიდან გამომდინარე, სააპელაციო სასამართლო მზადაა ითანამშრომლოს დაინტერესებულ უმაღლეს სასწავლებლებთან, რითაც ხელს შეუწყობს სტუდენტთა პრაქტიკული ცოდინის ამაღლებას.
ვრცლად
ვაკანსიები თბილისის სააპელაციო სასამართლოში
2014-03-04
თბილისის სააპელაციო სასამართლოში გამოცხადებულია მოხელეთა შესარჩევი კონკურსი. დაინტერესებულ პირებს განაცხადის გაკეთება შეუძლიათ შემდგომ ვაკანსიებზე:1.საკურიერო სექტორის კურიერი 2.სამოქალაქო საქმეთა პალატის სექტორის სპეციალისტი 3.მოსამართლის თანაშემწე. 4. თავმჯდომარის ბიუროს სპეციალისტი. 5. თავმჯდომარის ბიუროს კონსულტანტი. 6. საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი. განაცხადების გაკეთება, საჯარო სამსახურის ბიუროს (www.hr.gov.ge) საშუალებით 13 მარტის ჩათვლითაა შესაძლებელი. დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ საჯარო სამსახურის ბიუროს საიტზე: www.hr.gov.ge
ვრცლად
მოსამართლეთა უვადო დანიშვნა, გამოსაცდელი ვადა, მონიტორინგი და შეფასება
2014-03-02
28 თებერვალს და 1 მარტს სასტუმრო „შერატონ მეტეხი პალასში“ მოსამართლეთა უვადო დანიშვნის, გამოსაცდელი ვადის, მონიტორინგისა და შეფასების საკითხებზე საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართა. ღონისძიებას ესწრებოდნენ საქართველოს სასამართლო, აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წევრები; არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები; ქვეყანაში აკრედიტებული მისიები. კონფერენციაში მონაწილეობდნენ პოლონელი, გერმანელი, ბრიტანელი, ავსტრიელი, ხორვატი და ამერიკელი მოსამართლეები. კონფერენცია გახსნა იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა. ღონისძიების მონაწილეებს მიესალმნენ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კონსტანტინე კუბლაშვილი, საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი მანანა კობახიძე. კონფერენციის მონაწილეებს სიტყვით მიმართეს, ასევე, ევროკავშირის სრულუფლებიანმა ელჩმა ფილიპ დიმიტროვმა, ამერიკის შეერთებული შტატების სრულუფლებიანი ელჩის მოადგილე ბრიჯით ბრინკიმ, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების რეგიონული ბიუროს ხელმძღვანელმა მარტინ ჰომოლამ, პოლონეთის სრულუფლებიანმა ელჩმა და ევროსაბჭოს საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელმა კატერინა ბოლონიეზემ. კონფერენციაზე მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმის მეორე ეტაპზე დაგეგმილი ცვლილებების შესახებ იმსჯელეს. „საქართველოს კონსტიტუციის“ ახალი რედაქციის ამოქმედების შემდეგ ძალაში შევიდა მოსამართლეთა თანამდებობაზე უვადოდ განწესების პრინციპი და სამწლიანი გამოსაცდელი ვადის ინსტიტუტი. კონფერენციის მონაწილეები ევროპელი და ამერიკელი მოსამართლეების გამოცდილებას გაეცნენ და მონიტორინგისა და შეფასების ისეთი ეფექტური სისტემის შემუშავების საკითხებზე იმსჯელეს, რომელიც, ერთი მხრივ, გაითვალისწინებს საერთაშორისო სტანდარტებს, მეორე მხრივ კი, ყველაზე უკეთ მოერგება ქართულ რეალობას და ჩვენი საზოგადოების მოთხოვნებს. კონფერენციას უმასპინძლა საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ. ღონისძიების ორგანიზაცია და მხარდაჭერა გასწიეს გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებამ (GIZ); ევროკავშირის პროექტმა „სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების რეფორმა საქართველოში“ (EUCJR); ევროპის საბჭოს ვენეციის კომისიამ; მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტმა (USAID/JILEP); დიდი ბრიტანეთის საელჩომ.
ვრცლად
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმება
2014-02-26
თბილისის სააპელაციო სასამართლოში გურამ თავართქილაძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტსა და თბილისის სააპელაციო სასამართლოს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმება შედგა. მემორანდუმის მიზანია სასამართლოსა და უნივერსერსიტეტს შორის მჭიდრო, პარტნიორული ურთიერთობების ჩამოყალიბება, რაც ხელს შეუწყობს სტუდენტთა სწავლების ხარისხის ამაღლებას. როგორც სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარე ვალერი ცერცვაძემ განაცხადა: სტუდენტთა განათლების ხელშეწყობა, კვალიფიციური და წარმატებული კადრების ჩამოყალიბების მთავარი წინაპირობაა. თანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი მოაწერეს უნივერსუტეტის რექტორმა გიორგი მათიაშვილმა და სააპელაციო სასამართლოს მენეჯერმა გიორგი კოპალიანმა. მემორანდუმის ფარგლებში, სასამართლო დაეხმარება უნივერსიტეტის სამართლის საბაკალავრო პროგრამის დამამთავრებელი კურსისა და სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებს სასამართლო პრაქტიკის ორგანიზებასა და განხორციელებაში. ამავდროულად, სასამართლო გამოყოფს მატერიალურ–ტექნიკურ ბაზას, უზრუნველყოფილ სხდომის დარბაზებს უნივერსიტეტის მიერ იმიტირებული პროცესების ჩატარებისათვის, ასევე უზრუნველყოფს სამართლის ელექტრონულ ბიბლიოთეკაში უნივერსიტეტის მიერ მომზადებული საქმეთა ანალიზების (ე.წ. Case Brief-ების) განთავსებასა და მათი შესაბამისი საქმის მოსამართლეებისათვის მიწოდებას. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს აქტიურად თანამშრომლობს სხვადასხვა სასწავლო დაწესებულებებთან, მათ შორის, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან, თავისუფალ უნივერსიტეტთან, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან, სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტთან. ამ მომენტისათვის სააპელაციო სასამართლოში 60-მდე სტუდენტი გადის სტაჟირებას, რომელთაგან რამდენიმე უკვე დასაქმდა თბილისის სააპელაციო სასამართლოში. საგანმანათლებლო მიზნებიდან გამომდინარე, სააპელაციო სასამართლო მზადაა ითანამშრომლოს დაინტერესებულ უმაღლეს სასწავლებლებთან, რითაც ხელს შეუწყობს სტუდენტთა პრაქტიკული ცოდინის ამაღლებას.
ვრცლად
ღია მმართველობა საქართველოს ფორუმი
2014-02-25
თბილისის სააპელაციო სასამართლო გაწევრიანდა ღია მმართველობა საქართველოს ფორუმში. ღია მმართველობა საქართველოს ფორუმი, ღია მმართველობის პარტნიორობის (Open Government Partnership (OGP)) ეროვნული საკოორდინაციო-საკონსულტაციო მექანიზმია და შედგება საჯარო დაწესებულებების, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან. ღია მმართველობის ფუნდამენტური პრინციპებია: გამჭვირვალობა, მოქალაქეთა ჩართულობა, ანგარიშვალდებულება, ტექნოლოგია და ინოვაცია. ამჟამად ანტიკორუფციული საბჭოს ფარგლებში მიმდინარეობს მუშაობა ღია მმართველობა საქართველოს 2014-2015 წლების სამოქმედო გეგმის შემუშავებაზე.
ვრცლად
შეხვედრა ამერიკის საელჩოში
2014-02-21
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარე, ბატონი ვალერი ცერცვაძე, ამერიკის ელჩის რიჩარ ნოლანდის მიწვევით, მინესოტას შტატის ფედერალურ მოსამართლე ჯონ ტუნჰეიმს შეხვდა. შეხვედრას, რომელიც ამერიკის საელჩოს ინიციატივით გაიმართა, ესწრებოდნენ საქართველოს საკონსტიტუციო, უზენაესი, სააპელაციო და საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარეები და მოსამართლეები, ასევე დიპლომატიური კორპუსისა და დონორი ორგანიზაციების წარმომადგენლები. შეხვედრის მონაწილეებმა ისაუბრეს ქართული მართლმსაჯულების სისტემაში მიმდინარე რეფორმასა და ამ რეფორმის გამოწვევებზე. აღნიშნა ამ პროცესში ამერიკის შეერთებული შტატების, როგორც პარტნიორი სახელმწიფოს მხარდაჭერისა და კონტრიბუციის მნიშვნელობა.
ვრცლად
სააპელაციო სასამართლომ ბაჩანა ახალაიას მიმართ პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება უცვლელად დატოვა
2014-02-14
თბილისის სააპელაციო სასამართლომ ბაჩანა ახალაიას მიმართ განაჩენი უცვლელი დატოვა. პროკურატურის საჩივარი წარდგენილი ბრალდებისათვის მსჯავრდების თაობაზე არ დაკმაყოფილდა. სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ნაწილში ბაჩანა ახალაია გამართლდა. მას მხოლოდ არაადამიანური მოპყრობისათვის წარდგენილ ბრალდებაში განესაზღვრა მსჯავრი, კერძოდ, თავისუფლების აღკვეთა 3 (სამი) წლითა და 9 (ცხრა) თვის ვადით. ამასთან, 2 (ორი) წლითა და 3 (სამი) თვის ვადით ჩამოერთვა სახელმწიფო სამსახურში თანამდებობის დაკავების უფლება და დამატებითი სასჯელის სახით დაეკისრა ჯარიმა 4000 ლარის ოდენობით. აღსანიშნავია, რომ შეფარდებული სასჯელის ნაწილში საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულებით ბაჩანა ახალაია შეწყალებული იქნა 2012 წლის 3 ნოემბერს. სააპელაციო სასამართლომ განაჩენის უცვლელად დატოვების საფუძვლად განმარტა, რომ ბრალის დამამტკიცებელი უტყუარი მტკიცებულებები საქმეში არ მოიპოვებოდა.
ვრცლად
განგრძობადი განათლების პროექტი
2013-12-20
თბილისის  სააპელაციო  სასამართლოს  ბიბლიოთეკაში მოეწყო საპრეზენტაციო სივრცე უზრუნველყოფილი ყველა საჭირო ინვენტარით. მიგვაჩნია, რომ განგრძობადი პროფესიული განათლება კვალიფიციური მართლმსაჯულების განვითარების  აუცილებელი წინაპირობაა. სწორედ ამ მიზნით და მოტივაციით, 2013 წლის მარტიდან მოყოლებული თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ბიურო ახორციელებს პროექტს: "განგრძიბადი განათლების პროექტი". პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია ლექციაბი, სემინარები და ტრეინინგები, უკვე ჩატარდა 45-ზე მეტი პრეზენტაცია, საჯარო ლექცია და შეხვედრა; ითარგმნა 20 ვიდეომასალა.
ვრცლად
მედიაციის შესახებ ფილმი ჩვენება
2013-12-20
სასამართლო მედიაციის თემასთან დაკავშირებით მეორე პრეზენტაცია შედგა. პრეზენტაციაზე ნაჩვენებ იყო ფილმი მედიაციის შესახებ, რის შემდგომაც გაიმართა დისკუსია.
ვრცლად
აქცია ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა დასახმარებლად
2013-12-20
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეებმა და მოხელეებმა, ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა დასახმარებლად სისხლი გაიღეს. აქცია საქველმოქმედო ხასიათს ატარებს და მის მიზანს სისხლის დონაციის პოპულარიზაცია წარმოადგენდა.
ვრცლად
ზამთრის აკადემია - სამართლებრივი დიალოგი სამართლებრივი ტრანსფორმაციისათვის
2013-12-20
გერმანიის ფედერაციის ეკონომიკის სამინისტროსა და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში, უკვე მეოთხე წელია ხორციელდება იურისტთა სწავლებისა და გადამზადების პროგრამა − "ზამთრის აკადემია - სამართლებრივი დიალოგი სამართლებრივი ტრანსფორმაციისათვის".
ვრცლად
© 2013, თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
სატელეფონო ცენტრი: (+995 32) 251 85 21

საიტის ძველი ვერსია